بررسی دلایل خشک شدن جنگل های حرا با تاکید بر جنبه های رویشی مطالعه موردی پارک ملی-ساحلی نای بند

بررسی امکان ادغام یاخته‌ای از طریق پیوند کالها
بررسی تاثیر مقادیر مختلف و شیوه توزیع کود ازت بر منحنی رشد و خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای
رقابت یولاف وحشی با گندم و جو
تاثیر مقادیر و زمانهای متفاوت مصرف ازت بر روی عملکرد دو رقم نخود
بررسی اثر مراحل مختلف برداشت بر خصوصیات رشد، عملکرد و ارزش غذایی واریته‌های مختلف جو
بررسی تعداد روزنه و ارتفاع بوته و ارتباع آنها با سطح پلوئیدی در یونجه‌های یکساله
مبانی فیزیولوژیک و مرفولوژیک افزایش عملکرد ذرت دانه‌ای
مقایسه ارقام سویا با تراکم‌های مختلف به عنوان کشت دوم در منطقه مشهد
اثر مقادیر مختلف کود ازته، دور آبیاری و تراکم روی برخی صفات کمی، کیفی و منحنی رشد ذرت (_هیبرید سینگل کراس 704)
اثر مقادیر مختلف کود ازته بر خصوصیات زراعی، عملکرد و ارزش غذایی پنج رقم چغندر علوفه‌ای
اثر شوری بر جوانه‌زنی بذور گیاهان مهم زراعی
بررسی تغییرات ژنتیکی برخی از صفات مرتبط با مقاومت به خشکی و رابطه آنها با عملکرد در جو
اثر مقادیر مختلف کود ازته بر ارزش غذایی، عملکرد و خصوصیات رشد چهار رقم سورگوم علوفه‌ای
Dictionary API or Library
What “Pastie” alternatives are there? (installable)
How can I install a local gem?
What code highlighting libs are there for Ruby?
How can I write a hook that gets called when a RubyGem is installed?
What does __FILE__ mean in Ruby?
Redirect the “puts” command output to a log file
FizzBuzz using ternary conditional operator
How do you list the currently available objects in the current scope in ruby?
How do I set the socket timeout in Ruby?
*