بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده‌های بومی خربزه‌ئیان ایرانی با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی (RAPD,SSR)

بررسی اثرات تراکم کاشت ، فواصل بین و درون ردیف بر روی صفات کمی و کیفی سه رقم سویا در شرایط آب و هوایی ارومیه
بررسی کارآیی انرژی و بازده اقتصادی نظام‌های زراعی متداول و اکولوژیک در تناوب‌های مختلف با گندم
تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در کشت مستقیم و نشایی پیاز در منطقه کوشکک (شیراز)
بررسی اثر تراکم و زمان توزیع کود سرک بر عملکرد، اجزای عملکرد و مراحل فنولوژی ارقام کلزای بهاره در منطقه مشهد
شبیه‌سازی رشد و عملکرد در گیاه نخود
اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان
بررسی اثر روش و تاریخ کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد گوجه‌فرنگی در شرایط آب و هوایی منطقه مشهد
بررسی اثرات تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد، اجزا عملکرد و خصوصیات زارعت ارقام گندم زمستانه و نیمه‌زمستانه
بررسی اثر زمان محلول‌پاشی اوره بر شاخص‌های رشد، عملکرد، اجزاء عملکرد و پارامترهای کیفی در دو رقم ذرت دانه‌ای
بررسی اثر تراکم گیاهی و رقم بر خصوصیات رشد، عملکرد و ارزش اقتصادی ذرت
بررسی انتقال مجدد ماده خشک ، نیتروژن و تعیین شاخص‌های رشد ارقام برنج در تاریخهای مختلف کاشت
بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیک ، مورفولوژیک و فنولوژیک پنج ژنوتیپ گندم دوروم در چهار تراکم در شرایط آب و هوایی اهواز
ارزیابی مورفولوژیکی هندوانه‌ای بومی ایران
Dictionary API or Library
What “Pastie” alternatives are there? (installable)
How can I install a local gem?
What code highlighting libs are there for Ruby?
How can I write a hook that gets called when a RubyGem is installed?
What does __FILE__ mean in Ruby?
Redirect the “puts” command output to a log file
FizzBuzz using ternary conditional operator
How do you list the currently available objects in the current scope in ruby?
How do I set the socket timeout in Ruby?
*