بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف کلزا با استفاده از نشانگرهای RAPDو ISSR

بررسی تاثیر کاربرد کودهای ازته و روی بر عملکرد کمی و کیفی و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای رقم کیمیا در شرایط آب و هوایی اصفهان
بررسی تاثیر کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی بر خصوصیات کمی وکیفی ارقام آفتابگردان در آذربایجان غربی
اثر تراکم بر روی عملکرد و اجزای عملکرد و برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و صفات مورفولوژیکی در چهار هیبرید ذرت دانه ای در شهرستان فیروزآباد است
تاثیر تاریخ کاشت، تراکم و تاریخ برداشت بر روی برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی چغندرقند در چناران
تاثیر علف کش ها و بافتهای مختلف خاک بر گره زایی و رشد سویا در شرایط آب و هوایی ارومیه
ارزیابی هیبریدهای دیررس ذرت در شرایط تنش خشکی در مرحله پر شدن دانه با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی و تجزیه علیت
syslog output for log4r example
acts as taggable with merb?
Find out which keyboard layout is used, using ruby
Does Ruby best practice shun statement modifiers after, for example, a long code block that is passed to an iterator?
Can Ruby really be used as a functional language?
How can I reliably discover the full path of the Ruby executable?
How “self-documenting” can code be without being annoying?
Ruby %x forks on 64-bit Linux, but not on 32, and only with specific syntax
Ruby gem testing before deployment
How to install and run Ramazes Rapaste easiest?

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف کلزا با استفاده از نشانگرهای RAPDو ISSR
کلزا (Brassica napus) با بیش از 40 % روغن و بیش از 40 % پروتئین کنجاله و تنها با 5 % اسیدهای چرب اشباع در روغن، از دانه‌های روغنی عمده جهان محسوب می‌شود.


تاثیر تنش شوری طی دوره رشد بر قدرت بذر برداشت شده در گندم
ارزیابی تنوع ژنتیکی از اصول مهم و پايه ی در هر برنامه اصلاحی هست.


اثر محلولپاشی ریزمغذیها و سرزنی بر خواص کمی و کیفی ارقام سیب زمینی
در این تحقیق تنوع ژنتیکی بین 45 ژنوتیپ مختلف کلزا با هستفاده از 15 نشانگر ISSR و 12 نشانگر RAPD بررسی شد.DNA ژنومی از گیاهچه‌های کلزا به روش CTAB هستخراج و کیفیت اون‌ها بر روی ژل آگارز 8/0 % تأیید شد.


بررسی اثر سطوح مختلف ایستایی دائم بر رشد عملکرد گندم (رقم تجن 1)
سپس تکثیر بوسیله نشانگرهای مختلف، نتایج بر روی ژل آگارز 5/1 % مشاهده شد.


بررسی تنوع ژنتیکی نشانگرهای پروتئینی در جمعیت های یونجه و ارتباط آنها با صفات زراعی
برای تجزیه اطلاعات بدست آمده، باندهای تکثیر شده بصورت داده‌های صفر (عدم حضور باند) و یک (وجود باند) امتیازدهی و با هستفاده از نرم‌افزارهای Darwin 5.0 و MEGA 3.1، GeneAlex و Xlstat تجزیه داده‌ها انجام گرفت.


مقاومت ارقام گندم بهاره نسبت به تنش شوری
تجزیه کلاستر داده‌ها با هستفاده از ضریب عدم تشابه دایس و روش نزدیکترین همسایه (NJ) برای نشانگرهای ISSR، RAPD و تلفیق اطلاعات هردو نشانگر، بدست آمد.


طبقه بندی بخشی از ژرم پلاسم برنج ایرانی با استفاده از نشانگر ‏‎PAPD‎‏ و نشانگر مرفولوژیک (صفات کمی)
بر پايه این نتایج، دندروگرام بدست آمده از نشانگرهای ISSR ژنوتیپ‌ها را به پنج دسته و نتایج حاصل از نشانگر RAPD اونها را به هفت دسته تقسیم نمود.


ارزیابی شاخص های فیزیولوژیک برای گزینش ارقام مقاوم به خشکی کلزا
با هر دو سیستم نشانگری نیز این ژنوتیپ‌ها به سه دسته مجزا تقسیم شدند.


ارزیابی اجزا عمکرد و تعیین شاخص های انتخاب در ارقام ذرت ‏‎(Zea mays L.)‎‏ به منظور افزایش عملکرد دانه
برای داده‌های تلفیقی، کمترین فاصله بین ژنوتیپ‌های Goliath و Hyola 401 ، برابر با 265/0 شد.

بیشترین فاصله نیز بین ژنوتیپ‌های Elvis و Dankeld و برابر با 953/0 بدست آمد.

تنوع کل بین ژنوتیپ‌ها نیز برای هر دو سیستم نشانگر با هم 586/0 شد.

% کل تنوع بین ژنوتیپ‌ها بر پايه نشانگرهای ISSR و RAPD نیز به ترتیب برابر با 570/0 و 662/0 بود.

میانگین شاخص چند شکلی اطلاعات برای نشانگرهای ISSR 350/0 و تعداد کل آلل‌های تکثیر شده 110 آلل و برابر با میانگین 33/7 آلل برای هر نشانگر بود.

برای نشانگرهای RAPD، میانگین شاخص چند شکلی اطلاعات 346/0 بدست آمد.

تعداد کل آلل‌های تکثیر شده برابر با 68 آلل و با میانگین 66/5 آلل برای هر نشانگر بود.

این نشانگرها توانستند 3 باند منحصر به فرد در نشانگرهای UBC 125، 134 و 165 به ترتیب برای ژنوتیپ‌های Savannah، Olpro و Zarfam در سیستم ISSR و 1 باند منحصر به فرد در نشانگر Oligo 213 برای ژنوتیپ Hyola 420 در سیستم RAPD نشان دهند.

بر پايه عدم توافق تنوع ژنتیکی و جغرافیایی بدست آمده از نتایج این پژوهش بنظر می-رسد که انتخاب ژنوتیپ‌ها جهت اجرای برنامه‌های اصلاحی، بهتر هست با هستفاده از تنوع ژنتیکی صورت گیرد.


نمایه ها:


82 out of 100 based on 62 user ratings 1162 reviews

تاثیر سایکوسل ‏‎(CCC)‎‏ در تراکم های مختلف بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم کلزای پاییزه ‏‎(Brassica napus L.)‎‏
بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد ، اجزا عملکرد و چند صفت کمی مهم و روابط آنها در گندم دوروم با استفاده از روشهای آماری چند متغیره
ارزیابی بهبود ژنتیکی مقاومت به تنش خشکی ارقام اصلاح شده گندم ایران ‏‎(triticum aestivum L.)‎‏
ارزیابی کارایی استفاده از نور و ساختار کانوپی در شرایط رقابت ذرت با تاج خروس
مطالعه خصوصیات زراعی و کیفیت دانه لاینهای داخلی و خارجی گندم دوروم در منطقه اصفهان
مقایسه خصوصیات فنوتیپی گیاهان الوده و عاری از قارچ های اندوفایت در دو توده فسکیوی بلند و فسکیوی مرتعی
Dictionary API or Library
What “Pastie” alternatives are there? (installable)
How can I install a local gem?
What code highlighting libs are there for Ruby?
How can I write a hook that gets called when a RubyGem is installed?
What does __FILE__ mean in Ruby?
Redirect the “puts” command output to a log file
FizzBuzz using ternary conditional operator
How do you list the currently available objects in the current scope in ruby?
How do I set the socket timeout in Ruby?
*