بررسی مشکلات فنی و اجتماعی مروجین کشاورزی در منطقه فرمانداری کل همدان x

بررسی مشکلات فنی و اجتماعی مروجین کشاورزی در منطقه فرمانداری کل همدانارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه در شمال ایران با مدل تخریب
تغذیه گندم در شرایط شور استان قم/
امکانات بهره برداری از اراضی شور و سدیمی (قلیایی)/
بررسی وضعیت خفتگی بذر یولاف وحشی زمستانه در اعماق مختلف خاک /
ژن تکنیک چیست ؟
بررسی عملکرد دانه و تاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پائیزه گلرنگ/

حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی مشکلات فنی و اجتماعی مروجین کشاورزی در منطقه فرمانداری کل همدان


چکیده ندارد.
نمایه ها:
ترویج کشاورزی |
کشاورزی |
استان همدان |
مسائل فنی |
مسائل اجتماعی |
مروج کشاورزی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی تاثیر تنش شوری بر رشد و تثبیت بیولوژیک نیتروژن در ارقام سویا
کودهای فسفری
اثر نسبتهای مختلف ردیف کاشت در کشت مخلوط ذرت و سویا
بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت
آزمایش مقایسه عملکرد ( A3-test ) لوبیا نیمه‌رونده چیتی
بررسی اثر واریته تراکم بوته و تاریخ کشت در میزان عملکرد درصد پروتئین و بعضی از خواص کمی و کیفی ذرت خوشه‌ای دانه‌ای

فیزیولوژی مقایسه‌ای رشد، نمو و تشکیل عملکرد بین گندم و نخود
معرفی جو دیم رقم سرارود او مقایسه آن با رقم محلی
بررسی تاثیر آرایش کاشت در کارآیی مصرف آب ، کمیت و کیفیت چغندرقند
بررسی روشهای کاشت بر روی بسترهای پشته ای دائم و غیر دائم و مقایسه آن با روش موسوم در تناوب گندم و ذرت
پیش‌بینی دریافت و استفاده از تشعشع خورشیدی در گیاه نخود
بررسی اثر تنش‌های رطوبتی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم
*