بررسی اولویت‌های اجرایی کنترل فرسایش در حوزه آبخیز وهنان (همدان) x

بررسی اولویت‌های اجرایی کنترل فرسایش در حوزه آبخیز وهنان (همدان)تغذیه گندم در شرایط شور استان قم/
امکانات بهره برداری از اراضی شور و سدیمی (قلیایی)/
بررسی وضعیت خفتگی بذر یولاف وحشی زمستانه در اعماق مختلف خاک /
ژن تکنیک چیست ؟
بررسی عملکرد دانه و تاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پائیزه گلرنگ/
بررسی اثر تغذیه ای کلرلا ، کیتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگی ‏‎Artemia urmiana‎‏

حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی اولویت‌های اجرایی کنترل فرسایش در حوزه آبخیز وهنان (همدان)


بطو کلی با مطالعات و بررسیهای انجام شده به این نتیجه رسیدیم که عامل بافت و ساختمان خاک در کل حوزه و حتی در بیشتر مناطق همگن (5 منطقه از 8 منطقه) بعنوان یک عامل اصلی تخریب و فرسایش بحساب می‌آید. عامل کاربری اراضی نقش چندانی در روند فرسایش ندارد بعبارتی می‌توان گفت این عامل در 6 منطقه از 8 منطقه همگن تفکیک شده بعنوان یک عامل خنثی می‌باشد و آنهم بدلیل اینست که هرچند مراتع وضعیت مناسبی ندارند ولی بدلیل یکسری محدودیتها از جمله شیب زیاد، از تبدیل مراتع به اراضی دیم کم بازده جلوگیری شده است . و در نهایت عامل سنگ مادر در اکثر مناطق حوزه آبخیز مورد مطالعه (5 منطقه از 8 منطقه همگن) بدلیل داشتن تشکیلات مقاوم، یک عامل منفی جهت تشدید فرسایش بحساب می‌آید. بنابراین در آنالیز خوشه‌ای و کاربرد مدل اسکالوگرام جهت ارزشیابی آسیب فرسایشی خاک و برنامه‌ریزی کنترل فرسایش خاک نتایج متعددی حاصل گردید که می‌تواند در مدیریت حوزه‌های آبخیز مورد استفاده قرار گیرد. برخی از این نتایج به شرح زیر می‌باشند. - فرسایش‌پذیری خاک قابل ارزشیابی کمی بوده و می‌توان با استفاده از کمیتهای عددی مربوط به آن آسیب فرسایش را اندازه‌گیری نمود. - میزان تاثیر عوامل مختلف فرسایش‌پذیری در هر منطقه قابل ارزشیابی است . - ترتیب اولویت نواحی از نظر نیاز به عملیات کنترل فرسایش خاک مشخص می‌گردد. - حجم و تراکم عملیات حفاظتی برای هریک از مناطق همگن بوسیله کاربرد مدل و گرام قابل تشخیص می‌باشد.
نمایه ها:
فرسایش |
حوضه آبخیز وهنان |
همدان |
زمین شناسی |
آب و هوا | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


کودهای فسفری
اثر نسبتهای مختلف ردیف کاشت در کشت مخلوط ذرت و سویا
بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت
آزمایش مقایسه عملکرد ( A3-test ) لوبیا نیمه‌رونده چیتی
بررسی اثر واریته تراکم بوته و تاریخ کشت در میزان عملکرد درصد پروتئین و بعضی از خواص کمی و کیفی ذرت خوشه‌ای دانه‌ای
مطالعه نحوه توارث مقاومت به زنگ زرد درارقام گندم

معرفی جو دیم رقم سرارود او مقایسه آن با رقم محلی
بررسی تاثیر آرایش کاشت در کارآیی مصرف آب ، کمیت و کیفیت چغندرقند
بررسی روشهای کاشت بر روی بسترهای پشته ای دائم و غیر دائم و مقایسه آن با روش موسوم در تناوب گندم و ذرت
پیش‌بینی دریافت و استفاده از تشعشع خورشیدی در گیاه نخود
بررسی اثر تنش‌های رطوبتی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم
مقایسه عملکرد کمی و کیفی شش واریته توتون آتش خشک و عمل‌آوری در خشکانیدن آنها
*