تحقیق در رابطه با عوامل موثر در تغییرات کیفی آب مخزن سد طرق و ارائه روشهای بهبود کیفیت آب دریاچه 



x

تحقیق در رابطه با عوامل موثر در تغییرات کیفی آب مخزن سد طرق و ارائه روشهای بهبود کیفیت آب دریاچه



ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه در شمال ایران با مدل تخریب
تغذیه گندم در شرایط شور استان قم/
امکانات بهره برداری از اراضی شور و سدیمی (قلیایی)/
بررسی وضعیت خفتگی بذر یولاف وحشی زمستانه در اعماق مختلف خاک /
ژن تکنیک چیست ؟
بررسی عملکرد دانه و تاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پائیزه گلرنگ/

تشخیص، فیلوژنی مولکولی، میزبان ها، پراکنش دنبل ها در ایران و ایجاد میکوریز در شرایط گلخانه
حمایت از ما | مشهدهاست
`

تحقیق در رابطه با عوامل موثر در تغییرات کیفی آب مخزن سد طرق و ارائه روشهای بهبود کیفیت آب دریاچه






دریاچه سد طرق یکی از مهمترین منابع تعیین آب شرب و کشاورزی در رابطه با کیفیت آب این دریاچه و عوامل موثر در تغییرات کیفی آب با استفاده از مدلهای فیزیکی، ریاضی یا آماری از اهمیت بسزایی برای مدیران آب استان خراسان برخوردار است . هدف از اجرای طرح احداث سد طرق که در 25 کیلومتری جنوب‌شرقی مشهد و بر روی رودخانه طرق احداث شده، تامین نیازهای آبی شهر بصورت زیر بوده است : الف) آبرسانی به شهر مشهد از محل سیلابهایی که قبل از ساختمان سد بصورت غیرقابل استفاده در رودخانه جریان داشته و در نهایت از کشور خارج می‌شده است . ب) آب برای اراضی کشاورزی موجود در پایین دست از طریق تامین نسبی آب مورد نیاز آنها در هر ماه و هر فصل از سال بدون توسعه بیشتر کشاورزی. جنس سنگهای محل ساختمان سد عمدتا از نوع گرانیت مشهور مشهد می‌باشد. سد طرق آب رودخانه را بصورت زیر تنظیم می‌نماید: مقدار متوسط آب رودخانه مترمکعب در سال، تبخیر از سطح آب مخزن مترمکعب در سال، عبور از طریق سرزیر مترمکعب در سال و سهم آب شهر مشهد مترمکعب در سال. روند تحقیق در این موضوع که از سابقه بسیار کمی در کشور در بخش مطالعات آبهای سطحی برخوردار است می‌تواند همچنین راهنمای مناسبی در طرحهای تحقیقاتی آتی برای سایر مخازن سدها در کشور باشد. نمای کلی روند این تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد: الف - مطالعه و بررسی گزارشها، آمار و نقشه‌های موجود و اخذ جهت ادامه تحقیقات . ب - نمونه‌برداری همزمان از ورودی، پشت سد و خروجی سد جهت تعیین تغییرات کیفی آب ذخیره شده در مخزن سد. نمونه‌برداری از پشت سد در اعماق مختلف و در فواصل 10 متری از سطح تا کف دریاچه صورت پذیرفته است . ج - انجام آزمایشهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و باکتریولوژیکی بر روی کلیه نمونه‌های برداشت شده. د - تجزیه و تحلیل نتایج نمونه‌ها با استفاده از مدلهای آماری و رگرسیون توسط برنامه کامپیوتری STATGRAPHICS به منظور تعیین عوامل موثر در تغییرات کیفی آب دریاچه. ه - تهیه گرافهای دوبعدی و سه‌بعدی از تغییرات هریک از پارامترهای کیفی با عوامل زمان و عمق توسط برنامه‌های کامپیوتری SURFER و STATGRAPHICS به منظور نمایش اثر تغییرات عمق و زمان در طول دوره نمونه‌برداری بر روی پارامترهای کیفیت آب دریاچه. و - آزمایشات انجام شده بر روی نمونه‌ها جهت تعیین موارد زیر صورت گرفته است : -1 PH -2 DO -3 NO3, NO2, NH3 -4 گوگرد -5 فسفر -6 HCO3 -7 BOD5 -8 COD -9 فیتوپلانکتونها -10 زئوپلانکتونها -11 آلودگی باکتریایی -12 رنگ و بو در ضمن دما نیز برای کلیه نمونه‌ها اندازه‌گیری شده است . با توجه به بخشهای (د) و (ه) که نتایج حاصل از آزمایشات فوق را ارزیابی می‌نماید، در انتهای تحقیق به تحلیل مدلها و گرافها می‌پردازیم.
نمایه ها:
سد طرق |
مخزن سد |
کیفیت آب |
تجزیه و تحلیل |



 اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


اثر نسبتهای مختلف ردیف کاشت در کشت مخلوط ذرت و سویا
بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت
آزمایش مقایسه عملکرد ( A3-test ) لوبیا نیمه‌رونده چیتی
بررسی اثر واریته تراکم بوته و تاریخ کشت در میزان عملکرد درصد پروتئین و بعضی از خواص کمی و کیفی ذرت خوشه‌ای دانه‌ای
مطالعه نحوه توارث مقاومت به زنگ زرد درارقام گندم
بررسی نتایج آزمایشهای مقایسه‌ای انواع لوبیا - سفید - قرمز - چیتی در ایستگاهها و سالنها

فیزیولوژی مقایسه‌ای رشد، نمو و تشکیل عملکرد بین گندم و نخود
معرفی جو دیم رقم سرارود او مقایسه آن با رقم محلی
بررسی تاثیر آرایش کاشت در کارآیی مصرف آب ، کمیت و کیفیت چغندرقند
بررسی روشهای کاشت بر روی بسترهای پشته ای دائم و غیر دائم و مقایسه آن با روش موسوم در تناوب گندم و ذرت
پیش‌بینی دریافت و استفاده از تشعشع خورشیدی در گیاه نخود
بررسی اثر تنش‌های رطوبتی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم

سایر مطالب

*