مقایسه عملکرد و کیفیت خربزه در دو روش آبیاری قطره‌ای و شیاری در شرایط آب و هوایی مشهد x

مقایسه عملکرد و کیفیت خربزه در دو روش آبیاری قطره‌ای و شیاری در شرایط آب و هوایی مشهدبررسی اثر تغذیه ای کلرلا ، کیتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگی ‏‎Artemia urmiana‎‏
کاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی
بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر/
دورگه گیری بین ماهی‌های شیپ و ازون برون و مقایسه رشد آن با ماهی ازون برون/
جهش های ‏‎DNA‎‏ میتوکندریایی : بیماری زایی و وراثت
یافته های هیستوپاتولوژیک ناشی از انگل ترماتود ‏‎Gonapodasmlius Epinephli‎‏ در تیغه های آبشش ماهی ‏‎Epinephelus Tauvina‎‏ ( هامور چرب ) در خلیج فارس

تشخیص، فیلوژنی مولکولی، میزبان ها، پراکنش دنبل ها در ایران و ایجاد میکوریز در شرایط گلخانه
حمایت از ما | مشهدهاست
`

مقایسه عملکرد و کیفیت خربزه در دو روش آبیاری قطره‌ای و شیاری در شرایط آب و هوایی مشهد


به منظور بررسی تاثیر دو روش آبیاری قطره‌ای و شیاری بر عملکرد و کیفیت خربزه محلی مشهد (قصری) آزمایشی در شرایط زراعی در زمینی به مساحت 9300 مترمربع در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی مشهد در سال 1375 انجام شد. این آزمایش با 6 تیمار آبیاری "1) آبیاری قطره‌ای با جایگزینی 100 درصد تبخیر از طشت کلاس A، 2) آبیاری قطره‌ای با جایگزینی 75 درصد تبخیر از طشت ، 3) آبیاری قطره‌ای با جایگزینی 50 درصد تبخیر، 4) آبیاری شیاری با جایگزینی 100 درصد تبخیر، 5) آبیاری شیاری با جایگزینی 75 درصد تبخیر، 6) آبیاری شیاری با جایگزینی 50 درصد تبخیر" در خاکی با بافت سیلتی‌لوم انجام شد. نتایج این آزمایش نشان داد که عملکرد میوه (تر و خشک) در تیمارهایی که به روش قطره‌ای آبیاری شدند نسبت به روش شیاری افزایش داشت . حداکثر افزایش در تیمار 3 نسبت به تیمار 6 به ترتیب 38 و 36 درصد و حداقل آن در تیمار 1 نسبت به 6 به ترتیب 18 و 12 درصد مشاهده شد. بطور کلی عملکرد در روش قطره‌ای نسبت به شیاری 18-38 درصد افزایش داشت . عملکرد (تر و خشک) بین تیمارهای 1 با 2 و 4 با 5 اختلاف معنی‌داری نداشت . کارایی مصرف آب در روش قطره‌ای نسبت به روش شیاری افزایش داشت . حداکثر آن در تیمار 3 نسبت به تیمار 6 حدود 217 درصد و حداقل آن در تیمار 2 نسبت به 5 حدود 175 درصد مشاهده شد. به عبارت دیگر کارایی مصرف آب در روش قطره‌ای نسبت به شیاری 175-217 درصد افزایش داشت . اختلاف بین تیمارهایی که با روش قطره‌ای آبیاری شدند در سطح 5 درصد معنی‌دار بود در حالیکه بین تیمارهایی که با روش شیاری آبیاری شدند اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. خصوصیات ظاهری میوه از نظر وزن، شکل و بازارپسندی در روش قطره‌ای از شیاری بهتر بود. مقدار ماده جامد محلول در میوه و جذب عناصر غذایی در تمام تیمارهای آبیاری اختلاف معنی‌داری نداشت .
نمایه ها:
مشهد |
خربزه |
آبیاری قطره ای |
آبیاری شیاری |
عملکرد محصول |
آب و هوا | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی نتایج آزمایشهای مقایسه‌ای انواع لوبیا - سفید - قرمز - چیتی در ایستگاهها و سالنها
بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C.Test )
بررسی و تعیین نیاز غذایی چغندرقند
بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C - Test دیم )
بررسی نیاز غذایی دورقم جو دیم اصلاح شده
بررسی ارقام گندم در بلاکهای دورگ گیری

بررسی برگ ریز فینش بر روی پنبه
فیزیولوژی مقایسه‌ای رشد، نمو و تشکیل عملکرد بین گندم و نخود
معرفی جو دیم رقم سرارود او مقایسه آن با رقم محلی
بررسی تاثیر آرایش کاشت در کارآیی مصرف آب ، کمیت و کیفیت چغندرقند
بررسی روشهای کاشت بر روی بسترهای پشته ای دائم و غیر دائم و مقایسه آن با روش موسوم در تناوب گندم و ذرت
پیش‌بینی دریافت و استفاده از تشعشع خورشیدی در گیاه نخود

سایر مطالب

*