مقایسه آبیاری قطره‌ای و شیاری بر خصوصیات کمی و کیفی خربزه در منطقه تربت جام x

مقایسه آبیاری قطره‌ای و شیاری بر خصوصیات کمی و کیفی خربزه در منطقه تربت جامبررسی اثر تغذیه ای کلرلا ، کیتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگی ‏‎Artemia urmiana‎‏
کاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی
بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر/
دورگه گیری بین ماهی‌های شیپ و ازون برون و مقایسه رشد آن با ماهی ازون برون/
جهش های ‏‎DNA‎‏ میتوکندریایی : بیماری زایی و وراثت
یافته های هیستوپاتولوژیک ناشی از انگل ترماتود ‏‎Gonapodasmlius Epinephli‎‏ در تیغه های آبشش ماهی ‏‎Epinephelus Tauvina‎‏ ( هامور چرب ) در خلیج فارس

حمایت از ما | مشهدهاست
`

مقایسه آبیاری قطره‌ای و شیاری بر خصوصیات کمی و کیفی خربزه در منطقه تربت جام


بمنظور بررسی خواص تاثیر روشهای آبیاری قطره‌ای و شیاری و کود پتاس بر عملکرد گیاه خربزه رقم خاتونی در منطقه تربت جام آزمایشی با دو روش آبیاری (قطره‌ای و شیاری) بعنوان تیمار اصلی و دو سطح کود پتاس (0 و 80 کیلوگرم دی‌اکسید پتاسیم در هکتار) بعنوان تیمار فرعی در چهار تکرار در شرایط زراعی روستای رحمت‌آباد تربت جام در سال 1376 انجام شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که روش آبیاری قطره‌ای در مقایسه با روش شیاری عملکرد خربزه را حدود 16 درصد افزایش داد. در حالیکه هیچگونه تفاوت معنی‌داری در عملکرد کل خربزه با اعمال تیمار کودی مشاهده نشد. عملکرد خربزه در روش قطره‌ای با تیمار کود پتاس 42/3 تن در هکتار در حالیکه در روش شیاری با کود پتاس 37/7 تن در هکتار بود. متوسط وزن میوه در روش قطره‌ای در مقایسه با روش شیاری بطور محسوسی افزایش یافت که بترتیب حدود 2/3 و 1/8 کیلوگرم بود. تیمار کود پتاس نیز متوسط وزن میوه را بطور معنی‌داری افزایش داد. روش قطره‌ای محصول قابل فروش را در مقایسه با روش شیاری بطور محسوسی افزایش داد بطوریکه محصول قابل فروش به ترتیب برابر 35/4 و 27/87 تن در هکتار بود. در حالیکه تیمار کود پتاس تفاوت معنی‌داری را در محصول قابل فروش ایجاد نکرد. وزن میوه آفت زده در روش شیاری با 8/6 تن در هکتار در مقایسه با روش قطره‌ای با 5/8 تن در هکتار بطور معنی‌داری افزایش یافت . هیچگونه تفاوت معنی‌داری در وزن میوه آفت زده با افزایش کود پتاس مشاهده نشد. متوسط تعداد میوه آفت زده در هر بوته در روش آبیاری شیاری نسبت به روش قطره‌ای بمراتب بیشتر بود. علت این امر احتمالا تاثیر کود پتاس بر متوسط تعداد میوه آفت زده بود زیرا که با افزایش مقدار کود پتاسیم متوسط تعداد میوه آفت زده در هر عملکرد کل محصول، متوسط وزن میوه، محصول قابل فروش و متوسط وزن میوه آفت زده در برداشت سوم هریک در سطح 5 درصد معنی‌دار شد. راندمان مصرف آب در روش قطره‌ای با تولید 14 کیلوگرم در هر مترمکعب آب مصرفی نسبت به روش آبیاری شیاری با تولید 5/2 کیلوگرم در هر مترمکعب آب مصرفی به مراتب بالاتر بود بطوریکه کارآیی مصرف آب در روش قطره‌ای در مقایسه با روش شیاری 170 درصد افزایش نشان داد.
نمایه ها:
آبیاری قطره ای |
آبیاری شیاری |
خاصیت کمی |
خاصیت کیفی |
خربزه |
تربت جام |
عملکرد محصول | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی و تعیین نیاز غذایی چغندرقند
بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C - Test دیم )
بررسی نیاز غذایی دورقم جو دیم اصلاح شده
بررسی ارقام گندم در بلاکهای دورگ گیری
بررسی نسل‌های در حال تفکیک F2 , F3 & other generations
بررسی و تعیین بهترین تاریخ کاشت سیب زمینی ( آئولا )

بررسی روشهای کاشت بر روی بسترهای پشته ای دائم و غیر دائم و مقایسه آن با روش موسوم در تناوب گندم و ذرت
پیش‌بینی دریافت و استفاده از تشعشع خورشیدی در گیاه نخود
بررسی اثر تنش‌های رطوبتی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم
مقایسه عملکرد کمی و کیفی شش واریته توتون آتش خشک و عمل‌آوری در خشکانیدن آنها
بررسی اثرات تلفیقی کود مرغی - شیمیایی و نحوه بکارگیری آنها بر خصوصیات خاک و عملکرد ذرت دانه ای در منطقه لرستان
مقایسه روشهای تجزیه گیاه بروش معمول در آزمایشگاههای موسسه با روشهای توصیه شده (انسیتو تحقیقات برنج فیلیپین IRRI)
*