تاثیر مقدار آب آبیاری بر رشد رویشی دو رقم نهال جوان زیتون زرد و روغنی x

تاثیر مقدار آب آبیاری بر رشد رویشی دو رقم نهال جوان زیتون زرد و روغنیامکانات بهره برداری از اراضی شور و سدیمی (قلیایی)/
بررسی وضعیت خفتگی بذر یولاف وحشی زمستانه در اعماق مختلف خاک /
ژن تکنیک چیست ؟
بررسی عملکرد دانه و تاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پائیزه گلرنگ/
بررسی اثر تغذیه ای کلرلا ، کیتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگی ‏‎Artemia urmiana‎‏
کاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی

حمایت از ما | مشهدهاست
`

تاثیر مقدار آب آبیاری بر رشد رویشی دو رقم نهال جوان زیتون زرد و روغنی


زیتون (Olea europaea L.) یکی از درختان میوه است که به شرایط خشک مانند ایران مقاومت دارد. بنابراین در بسیاری از مناطق ایران پتانسیل تولید بالائی برای این محصول وجود دارد. از طرفی برای احداث باغهای جدید نیاز ضروری به نهالهای با کیفیت مطلوب می‌باشد. از آنجائیکه آب یکی از عوامل مهم و موثر در رشد گیاه است ، نیاز به تحقیقات زیادی درباه تاثیر مقدار آب آبیاری بر رشد زیتون می‌باشد. هدف از این تحقیق تعیین اثر میزان آب آبیاری بر رشد رویشی دو رقم نهال جوان زیتون زرد و روغنی، بررسی عکس‌العمل فیزیولوژیکی آنها و تعیین دامنه آبیاری ارقام مهم داخلی بوده است . در این تحقیق از آزمایش اسپلیت پلات در زمان در قالب طرح کاملا تصافی استفاده شد. تیمارهای بکاررفته در این آزمایش شامل رژیم‌های آبیاری 20، 40، 60، 80 و 100 درصد تبخیر و تعرق بودند. چون نهالهای دو رقم مورد استفاده از نظر سنی متفاوت بودند، هر یک از آنها در یک آزمایش مستقل قرار گرفته و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. تجزیه آماری داده‌ها براساس مقایسه میانگین‌ها و اثر فاکتورهای مختلف انجام شد. بطور کلی وزن تر و خشک ریشه، سطح برگ ، تعداد برگ ، ارتفاع گیاه، تعدا شاخه‌ها، طول شاخه و میزان مواد معدنی برگ ارتباط خوبی با آب بکاررفته نشان داد. اختلاف بین تیمارها در صفات به استثنای تعدا شاخه‌های کوچکتر از 10 سانتی‌متر معنی‌دار بود. نهالهائی که 20 و 40 درصد تبخیر و تعرق آب دریافت کردند هیچ رشد رویشی نشان ندادند. گر چه در سه تیمار بالاتر 60، 80 و 100 تبخیر و تعرق رشد مشاهده گردید، اما رشد رویشی در تیمار 80 و 100 درصد تبخیر و تعرق بیشتر بود. بعلاوه ریزش برگ در نهالهائی که 40 درصد تبخیر و تعرق آب دریافت کردند اتفاق افتاد. اثر رژیم آبیاری بر رشد رویشی با فصل رشد در ارتباط بود، بطوریکه هیچ رشدی در طی ماههای گرم تابستان مشاهده نشد، اما بیشتر رشد اندامها در طی ماههای بهار و پاییز اتفاق افتاد. میزان عناصر معدنی برگ ماند ازت ، فسفر، پتاسیم و کلسیم با مقدار آب بکار رفته شده افزایش نشان دادند. در این تحقیق ضریب گیاهی برای نهالهای رقم روغنی و ساله از 0/47 تا 0/51 بدست آمد، اما برای نهالهای یک ساله رقم زرد این دامنه از 0/39 تا 0/43 بدست آمد، که در ارتباط با زمان در سال بود. این ضرایب بدست آمده براساس تیمار شاهد (100 درصد تبخیر و تعرق) محاسبه شده است .
نمایه ها:
زیتون |
رقم |
گیاه |
رشد |
آبیاری |
عملکرد محصول | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی و تعیین نیاز غذایی چغندرقند
بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C - Test دیم )
بررسی نیاز غذایی دورقم جو دیم اصلاح شده
بررسی ارقام گندم در بلاکهای دورگ گیری
بررسی نسل‌های در حال تفکیک F2 , F3 & other generations
بررسی و تعیین بهترین تاریخ کاشت سیب زمینی ( آئولا )

فیزیولوژی مقایسه‌ای رشد، نمو و تشکیل عملکرد بین گندم و نخود
معرفی جو دیم رقم سرارود او مقایسه آن با رقم محلی
بررسی تاثیر آرایش کاشت در کارآیی مصرف آب ، کمیت و کیفیت چغندرقند
بررسی روشهای کاشت بر روی بسترهای پشته ای دائم و غیر دائم و مقایسه آن با روش موسوم در تناوب گندم و ذرت
پیش‌بینی دریافت و استفاده از تشعشع خورشیدی در گیاه نخود
بررسی اثر تنش‌های رطوبتی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم
*