بررسی تغییرات کمی و کیفی میوه خرما در ارقام استعمران و برخی در طول دوره رشد و نمو x

بررسی تغییرات کمی و کیفی میوه خرما در ارقام استعمران و برخی در طول دوره رشد و نموکاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی
بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر/
دورگه گیری بین ماهی‌های شیپ و ازون برون و مقایسه رشد آن با ماهی ازون برون/
جهش های ‏‎DNA‎‏ میتوکندریایی : بیماری زایی و وراثت
یافته های هیستوپاتولوژیک ناشی از انگل ترماتود ‏‎Gonapodasmlius Epinephli‎‏ در تیغه های آبشش ماهی ‏‎Epinephelus Tauvina‎‏ ( هامور چرب ) در خلیج فارس
تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سیز درخت گردو‏‎(juglans regia L.)‎‏ توسط کروماتو گرافی مایع با کارایی بالا‏‎(HPLC)‎‏

تشخیص، فیلوژنی مولکولی، میزبان ها، پراکنش دنبل ها در ایران و ایجاد میکوریز در شرایط گلخانه
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی تغییرات کمی و کیفی میوه خرما در ارقام استعمران و برخی در طول دوره رشد و نمو


نخل خرما (Phoenix dactylifera L.) یکی از درختان میوه بسیار مقاوم به شوری و کم آبی است که در مطقه وسیعی از جنوب کشور ایران مورد کشت و پرورش قرار می‌گیرد و از نظر اقتصادی نیز دارای اهمیت خاصی می‌باشد. مطالعه و بررسی نیازهای ارقام این درخت با ارزش در خلال دوره رشد و نمو، جهت تلاش در رفع کمبودها و بهبود رشد و میوه دهی آنها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر، شناسایی و بررسی تغییرات کمی و کیفی میوه ارقام پراهمیت این درخت ، یعین استعمران و برحی در طول دوره رشد و نمو و بدست آوردن منحنی رشد آنها می‌باشد. در این تحقیق از آزمایش اسپلیت پلات در زمان در قالب طرح کاملا تصادفی با 8 تکرار استفاده شد. صفات اندازه‌گیری شده در این آزمایش ، شامل صفات کمی از قبیل وزن‌تر، وزن خشک ، طول، قطر و حجم میوه و هسته و همچنین سفات کیفی از قبیل میزان قند کل، ازت ، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیوم بخش خوراکی میوه بودند و تجزیه آماری داده‌ها براساس مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن انجام شد. مطابق نتایج بدست آمده، صفات کمی هر دو رقم شامل وزن تر، طول، فطر و حجم میوه و هسته تا اواسط مرحله رشد افزایش یافته و بعد از آن کاهش نشان دادند. اما وزن خشک میوه هر دو رقم تا اواخر دوره رشد سیر صعودی نشان داد، و با توجه به تغییرات وزن‌تر و طول میوه در طول دروه رشد و نمو، منحنی رشد میوه هر دو رقم بصورت سینگل سیگموئید (Single sigmoid) بود. منحنی‌های تغییرات عناصر معدنی نیز تقریبا شبیه به یکدیگر بود، بطوری که تا اواسط دوره رشد، میزان عناصر معدنی افزایش نشان داد اما پس از آن بشدت کاهش یافت .
نمایه ها:
خرما |
رقم |
گیاه |
رشد |
کمیت |
کیفیت | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی تاثیر تنش شوری بر رشد و تثبیت بیولوژیک نیتروژن در ارقام سویا
کودهای فسفری
اثر نسبتهای مختلف ردیف کاشت در کشت مخلوط ذرت و سویا
بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت
آزمایش مقایسه عملکرد ( A3-test ) لوبیا نیمه‌رونده چیتی
بررسی اثر واریته تراکم بوته و تاریخ کشت در میزان عملکرد درصد پروتئین و بعضی از خواص کمی و کیفی ذرت خوشه‌ای دانه‌ای

بررسی اثر تنش‌های رطوبتی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم
مقایسه عملکرد کمی و کیفی شش واریته توتون آتش خشک و عمل‌آوری در خشکانیدن آنها
بررسی اثرات تلفیقی کود مرغی - شیمیایی و نحوه بکارگیری آنها بر خصوصیات خاک و عملکرد ذرت دانه ای در منطقه لرستان
مقایسه روشهای تجزیه گیاه بروش معمول در آزمایشگاههای موسسه با روشهای توصیه شده (انسیتو تحقیقات برنج فیلیپین IRRI)
بررسی لاینها و ارقام جوهای زمستانه و بینابینی در آزمایشات مقدماتی و مقایسه عملکرد
شناسائی جلبکهای سبز آبی تثبیت کننده ازت در شالیزارهای گیلان
*