اثر قندهای مختلف بر روی صفات کمی و کیفی پسته رقم کله قوچی x

اثر قندهای مختلف بر روی صفات کمی و کیفی پسته رقم کله قوچیامکانات بهره برداری از اراضی شور و سدیمی (قلیایی)/
بررسی وضعیت خفتگی بذر یولاف وحشی زمستانه در اعماق مختلف خاک /
ژن تکنیک چیست ؟
بررسی عملکرد دانه و تاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پائیزه گلرنگ/
بررسی اثر تغذیه ای کلرلا ، کیتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگی ‏‎Artemia urmiana‎‏
کاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی

حمایت از ما | مشهدهاست
`

اثر قندهای مختلف بر روی صفات کمی و کیفی پسته رقم کله قوچی


یک ترکیب قندی شامل 3 درصد ساکارز، 2 درصد گلوکز و 0/5 درصد قارچ‌کش مسی در زمانهای مختلفی از رشد و نمو میوه پسته رقم کله قوچی به منظور مطالعه اثرات قندهای مزبور بر روی صفات کمی و کیفی پسته رقم کله قوچی و تشخیص بهترین زمان محلول پاشی در کلکسیون موسسه تحقیقات پسته رفسنجان با استفاده از طرح بلوکهای تصادفی با 3 تکرار و 5 تیمار در تابستان سال 1376 محلول پاشی گردید زمان محلول پاشی با توجه به نیاز شدید میوه پسته به متابولیتها در 4 تیمار (تیمار 2: شروع رشد سریع آندوسپرم که در این حالت آندوسپرم به حالت هسته‌های آزاد در کیسه جنینی دیده می‌شود، تیمار 3: زمان تکمیل آندوسپرم و شروع رشد جنین، تیمار 4: زمان تکمیل جنین و هضم کامل آندوسپرم و شروع تشکیل لپه‌ها، تیمار 1: محلول پاشی در هر سه زمان ذکر شده در تیمارهای 27 3 و 4 انجام گرفت) انتخاب و از نظر صفات کمی و کیفی با شاهد مورد مقایسه قرار گرفت نتایج حاصله نشان داد که بهترین زمان محلول پاشی برای بهبود صفات کمی و کیفی زمان شروع رشد سریع آندوسپرم است و با محلول پاشی ترکیب قندی مزبور در این زمان از رشد و نمو. میوه برخی از صفات کیفی مانند درصد خندانی، پوکی و میوه‌های دفرمه نسبت به شاهد بهبود یافت ولی با تیمارهای مذکور در میزان وزن‌تر و خشک ، درصد پروتئین و میزان جذب برخی از عناصر غذایی میوه اختلاف معنی داری مشاهده نشد. در آزمایش دوم برای این موضوع که آیا قندها بوسیله برگ پسته جذب می‌شود و در چه ساعتی بعد از محلول پاشی جذب به حداکثر می‌رشد در 3 درخت (بعنوان تیمار) انجام گرفت و در نیمی دیگر از تاج محلول پاشی با آب (بعنوان شاهد) صورت گرفت و 4، 8 و 16 ساعت بعد از محلول پاشی نمونه برگی گرفته شد و میزان قند کل در هر نمونه محاسبه شد و نتیجه گرفته شد که میزان قند کل نسبت به شاهد افزایش بسیار معنی داری نشان داده که نشان از جذب قندها بوسیله برگ پسته است .
نمایه ها:
پسته |
رقم |
گیاه |
کمیت |
کیفیت | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی نتایج آزمایشهای مقایسه‌ای انواع لوبیا - سفید - قرمز - چیتی در ایستگاهها و سالنها
بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C.Test )
بررسی و تعیین نیاز غذایی چغندرقند
بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C - Test دیم )
بررسی نیاز غذایی دورقم جو دیم اصلاح شده
بررسی ارقام گندم در بلاکهای دورگ گیری

بررسی اثر تنش‌های رطوبتی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم
مقایسه عملکرد کمی و کیفی شش واریته توتون آتش خشک و عمل‌آوری در خشکانیدن آنها
بررسی اثرات تلفیقی کود مرغی - شیمیایی و نحوه بکارگیری آنها بر خصوصیات خاک و عملکرد ذرت دانه ای در منطقه لرستان
مقایسه روشهای تجزیه گیاه بروش معمول در آزمایشگاههای موسسه با روشهای توصیه شده (انسیتو تحقیقات برنج فیلیپین IRRI)
بررسی لاینها و ارقام جوهای زمستانه و بینابینی در آزمایشات مقدماتی و مقایسه عملکرد
شناسائی جلبکهای سبز آبی تثبیت کننده ازت در شالیزارهای گیلان
*