بررسی تاثیر سطوح مختلف ازت و فسفر در باروری (رشد، نمو و ماده موثره) آویشن x

بررسی تاثیر سطوح مختلف ازت و فسفر در باروری (رشد، نمو و ماده موثره) آویشنامکانات بهره برداری از اراضی شور و سدیمی (قلیایی)/
بررسی وضعیت خفتگی بذر یولاف وحشی زمستانه در اعماق مختلف خاک /
ژن تکنیک چیست ؟
بررسی عملکرد دانه و تاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پائیزه گلرنگ/
بررسی اثر تغذیه ای کلرلا ، کیتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگی ‏‎Artemia urmiana‎‏
کاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی

تشخیص، فیلوژنی مولکولی، میزبان ها، پراکنش دنبل ها در ایران و ایجاد میکوریز در شرایط گلخانه
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی تاثیر سطوح مختلف ازت و فسفر در باروری (رشد، نمو و ماده موثره) آویشن


آویشن یک گیاه خشبی دائمی متعلق به خانواده نعناع است . آویشن به عنوان دارو از قدیم شناخته شده بود و بعد از آن از قرن شانزدهم در فارمو کوپه‌ها دلیل خاصیت ضدباکتریایی و ضدقارچی آن نام برده می‌شود. اسانس آن بدلیل خاصیت ضدعفونی کننده آن در داروسازی مدرن استفاده می‌شود. هدف اصلی این تحقیق مطالعه اثر نیتروژن و فسفر بر روی رشد، نمو، میزان و کیفیت ماده موثره آویشن بود. تمامی آزمایشات مزرعه‌ای در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس واقع در پیکان‌شهر در سال زراعی 1376-77 انجام گرفت . استخراج اسانس در آزمایشگاه باغبانی دانشکده کشاورزی و تعیین میزان تیمول در سازمان پژوهشهای علمی صنعتی تهران انجام شد. در طرح بلوکهای کامل تصادفی اثر ازت (در سطوح 0، 50، 100، 150، 200، 250 و 300 کیلوگرم در هکتار) و فسفر (0، 50، 100، 150، 200 و 250 کیلوگرم در هکتار) روی گیاهان 3 ساله انجام بررسی شد. گیاهان در زمان تشکیل میوه برداشت شدند. براساس نتایج بدست آمده در تمامی تیمارها اثر معنی‌داری بین آنها وجود نداشت .
نمایه ها:
نیتروژن |
فسفر |
باروری |
آویشن | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی نتایج آزمایشهای مقایسه‌ای انواع لوبیا - سفید - قرمز - چیتی در ایستگاهها و سالنها
بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C.Test )
بررسی و تعیین نیاز غذایی چغندرقند
بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C - Test دیم )
بررسی نیاز غذایی دورقم جو دیم اصلاح شده
بررسی ارقام گندم در بلاکهای دورگ گیری

بررسی روشهای کاشت بر روی بسترهای پشته ای دائم و غیر دائم و مقایسه آن با روش موسوم در تناوب گندم و ذرت
پیش‌بینی دریافت و استفاده از تشعشع خورشیدی در گیاه نخود
بررسی اثر تنش‌های رطوبتی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم
مقایسه عملکرد کمی و کیفی شش واریته توتون آتش خشک و عمل‌آوری در خشکانیدن آنها
بررسی اثرات تلفیقی کود مرغی - شیمیایی و نحوه بکارگیری آنها بر خصوصیات خاک و عملکرد ذرت دانه ای در منطقه لرستان
مقایسه روشهای تجزیه گیاه بروش معمول در آزمایشگاههای موسسه با روشهای توصیه شده (انسیتو تحقیقات برنج فیلیپین IRRI)
*