رابطه بین فاکتورهای پوشش گیاهی، رواناب فرسایش و حاصلخیزی خاک و مرتع x

رابطه بین فاکتورهای پوشش گیاهی، رواناب فرسایش و حاصلخیزی خاک و مرتعژن تکنیک چیست ؟
بررسی عملکرد دانه و تاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پائیزه گلرنگ/
بررسی اثر تغذیه ای کلرلا ، کیتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگی ‏‎Artemia urmiana‎‏
کاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی
بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر/
دورگه گیری بین ماهی‌های شیپ و ازون برون و مقایسه رشد آن با ماهی ازون برون/

حمایت از ما | مشهدهاست
`

رابطه بین فاکتورهای پوشش گیاهی، رواناب فرسایش و حاصلخیزی خاک و مرتع


این آزمایش با عنوان تاثیر شدتهای مختلف چرایی بر میزان آب و رسوب در دو جهت جغرافیایی در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و بصورت کرتهای خرد شده)Split - plot) در سال 76-77 به اجرا درآمد، در این طرح جهتهای جغرافیایی (A) بعنوان پلات اصلی و تیمارهای شدت چرا و شخم به عنوان پلات فرعی منظور گردیدند. ابعاد پلاتهای فرعی 1/8×22 مترمربع بود که جهت جمع‌آوری رواناب و رسوب مخازنی در پایین دست آنها تعبیه شده بود بعد از هر بارندگی میزان روان‌آب موجود در مخزن محاسبه می‌گردید. همچنین جهت تعیین میزان رسوب ، نمونه‌هایی از روان‌آب به آزمایشگاه منتقل و میزان رسوب تعیین می‌گردید. بعد از ده بارندگی در سال 76-77 عملیات تجزیه واریانس انجام گردیده که نتایج ذیل بدست آمده است . شیب جنوبی از نظر روان‌آب با میزان 1/4 لیتر در مترمربع نسبت به شیب غربی با میزان 0/66 لیتر بر مترمربع در سطح یک درصد برتر بود. همچنین تیمار چرای بی رویه و کف بر و شخم با میزان 1/3، 1/28 و 1/05 لیتر بر مترمربع نسبت به فرق و چرای استاندارد با میزان 0/84 و 0/64 لیتر بر مترمربع برتر بودند. در نهایت بارش شماره 9 و شیب جنوبی و چرای بی‌رویه، کف بر و شخم با میزان 8/5، 9/4 و 6/26 لیتر بر مترمربع در سطح یک درصد نسبت به سایر تیمارها برتر بودند. از نظر میزان رسوب مشاهده گردید که شیب جنوبی با میزان 2ˆ2 گرم بر مترمربع نسبت به شیب غربی با میزان 0/15 گرم در سطح یک درصد برتر بود همچنین تیمارهای چرای بی رویه، کف بر، و شخم با میزان 1/78, 2/12 و 1/62 گرم بر مترمربع نسبت به چرای استاندارد و قرق با میزان 0/12 و 0/24 گرم برتر بودند. در نهایت بارش شماره 9 و شیب و چرای بی‌رویه و کف بر و شخم با میزان 27/8, 35/8 و 26/8 گرم بر مترمربع در سطح یک درصد نسبت به سایر تیمارها برتر بود. از نظر میزان رسوب به ازای هر لیتر روان‌آب نتایج نشان داد که جهت جنوبی به ازای هر لیتر رواناب 0/58 گرم رسوب و در شیب غربی 0/176 گرم رسوب وجود داشت در حالت شخم به ازای هر لیتر رواناب 0/71 گرم رسوب وجود داشته است در نهایت در بارش شماره 9 و جهت جنوبی و شخم و همچنین چرای بی‌رویه به میزان 4/3 و 4/2 گرم رسوب به ازای هر لیتر روان آب وجود داشت .
نمایه ها:
پوشش گیاهی |
فرسایش |
مرتع |
خاک |
استان لرستان |
رواناب | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی اثر واریته تراکم بوته و تاریخ کشت در میزان عملکرد درصد پروتئین و بعضی از خواص کمی و کیفی ذرت خوشه‌ای دانه‌ای
مطالعه نحوه توارث مقاومت به زنگ زرد درارقام گندم
بررسی نتایج آزمایشهای مقایسه‌ای انواع لوبیا - سفید - قرمز - چیتی در ایستگاهها و سالنها
بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C.Test )
بررسی و تعیین نیاز غذایی چغندرقند
بررسی ارقام جو در آزمایش مقایسه عملکرد ناحیه‌ای ( C - Test دیم )

فیزیولوژی مقایسه‌ای رشد، نمو و تشکیل عملکرد بین گندم و نخود
معرفی جو دیم رقم سرارود او مقایسه آن با رقم محلی
بررسی تاثیر آرایش کاشت در کارآیی مصرف آب ، کمیت و کیفیت چغندرقند
بررسی روشهای کاشت بر روی بسترهای پشته ای دائم و غیر دائم و مقایسه آن با روش موسوم در تناوب گندم و ذرت
پیش‌بینی دریافت و استفاده از تشعشع خورشیدی در گیاه نخود
بررسی اثر تنش‌های رطوبتی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم
*