تاثیر فسفر و آهن بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت و سویا x

تاثیر فسفر و آهن بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت و سویاتغذیه گندم در شرایط شور استان قم/
امکانات بهره برداری از اراضی شور و سدیمی (قلیایی)/
بررسی وضعیت خفتگی بذر یولاف وحشی زمستانه در اعماق مختلف خاک /
ژن تکنیک چیست ؟
بررسی عملکرد دانه و تاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پائیزه گلرنگ/
بررسی اثر تغذیه ای کلرلا ، کیتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگی ‏‎Artemia urmiana‎‏

حمایت از ما | مشهدهاست
`

تاثیر فسفر و آهن بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت و سویا


فسفر و آهن از عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان می‌باشند. در خاکهای آهکی ایران به دلیل وفور کربنات کلسیم و نیز پ‌هاش بالا، قابلیت استفاده آهن کم می‌باشد. همچنین مصرف بیش از مقدار نیاز کودهای فسفردار ممکن است قابلیت استفاده از آهن را کاهش داده و سبب تجمع فسفر در گیاه در حد ایجاد سمیت شود. هدف از این مطالعه ارزیابی گلخانه‌ای تاثیر فسفر و آهن بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت (Zea mays L.) و سویا (Glycine max (L.) Merrill) می‌باشد. تیمارها شامل پنچ سطح فسفر (0، 40، 80، 120 و 160 میلی‌گرم در کیلوگرم از منبع پتاسیم دی‌هیدورژن فسفات) و چهار سطح آهن (0، 2/5 ،5 و 10 میلی‌گرم در کیلوگرم از منبع سکسترین آهن 138) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار بود. گیاهان به مدت هشت هفته در یک خاک لومی سری چینگر با نام علمی Fine - loamy, carbonatic, thermic, calcixerollic xerochrepts رشد داده شدند. نتایج نشان داد که کاربرد فسفر تا سطح 80 میلی‌گرم در کیلوگرم سبب افزایش معنی‌دار وزن خشک قسمت هوایی ذرت و سویا و همچین غلظت و جذب کل فسفر در هر دو گیاه شده است . کاربرد آهن تا سطح 5 میلی‌گرم در کیلوگرم وزن خشک ذرت را افزایش اما در سطوح بالاتر آن را کاهش داد. تنها اضافه نمودن 2/5 میلی‌گرم آهن در کیلوگرم وزن خشک اندام هوایی سویا را افزایش داد. غاظت و جذب کل آهن با کاربرد آهن افزایش اما با کاربرد فسفر کاهش یافت . برهمکنش فسفر و آهن بر وزن خشک ذرت معنی‌دار بوده اما تاثیری بر رشد سویا نداشت . غلظت روی و مس به طور معنی‌داری در هر دو گیاه با مصرف فسفر کاهش یافت . غلظت منگنز در سطح 40 میلی‌گرم فسفر در کیلوگرم افزایش اما در سطوح بالاتر کاهش یافت . کاربرد آهن غلظت روی را در قمست هوایی ذرت کاهش داد اما تاثیری بر سویا نداشت . مصرف آهن تاثیری بر غلظت مس نداشت اما غلظت منگنز را در هر دو گیاه کاهش داد. در خاتمه پیشنهاد می‌شود که قبل از هر گونه توصیه کودی تاثیر فسفر، آهن و برهمکنش آنها بر روی ذرت و سویا در شرایط مزرعه مرود مطالعه قرار گیرد.
نمایه ها:
فسفر |
آهن |
ترکیب شیمیایی |
سویا |
ذرت | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


اثر نسبتهای مختلف ردیف کاشت در کشت مخلوط ذرت و سویا
بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت
آزمایش مقایسه عملکرد ( A3-test ) لوبیا نیمه‌رونده چیتی
بررسی اثر واریته تراکم بوته و تاریخ کشت در میزان عملکرد درصد پروتئین و بعضی از خواص کمی و کیفی ذرت خوشه‌ای دانه‌ای
مطالعه نحوه توارث مقاومت به زنگ زرد درارقام گندم
بررسی نتایج آزمایشهای مقایسه‌ای انواع لوبیا - سفید - قرمز - چیتی در ایستگاهها و سالنها

بررسی و مقایسه میزان بذر بر روی 3 رقم جو دیم در شرایط زارع
بررسی برگ ریز فینش بر روی پنبه
فیزیولوژی مقایسه‌ای رشد، نمو و تشکیل عملکرد بین گندم و نخود
معرفی جو دیم رقم سرارود او مقایسه آن با رقم محلی
بررسی تاثیر آرایش کاشت در کارآیی مصرف آب ، کمیت و کیفیت چغندرقند
بررسی روشهای کاشت بر روی بسترهای پشته ای دائم و غیر دائم و مقایسه آن با روش موسوم در تناوب گندم و ذرت
*