ارزیابی تنوع ژنتیکی و شناسایی برخی ناخالصی‌های زعفران با استفاده از روش‌های مبتنی بر PCR x

ارزیابی تنوع ژنتیکی و شناسایی برخی ناخالصی‌های زعفران با استفاده از روش‌های مبتنی بر PCRبهینه‌سازی حدود کنترل متغیرهای کیفی به کمک مدلهای خطی پویا
حل مسائل مقادیر ویژه ماتریسهای نامتقارن با استفاده از روش هموتوپی
نمونه‌گیری سازوار
روشی با دقت بالا برای حل معادلات انتگرال فردهلم نوع دوم با هسته ناپیوسته
مجاز بودن و کمین بیشینگی در فضای پارامتری محدود.
یک الصاق در هندسه فینسلر

تهیه ایزومرهای دی کلروبنزن
مقایسه و همبستگی پروتئین - مواد معدنی (آهن - کلسیم و روی) و عملکرد در انواع مختلف یونجه
سنتز، شناسایی کمپلکسهای 2[(Nh3)5co-nh-c-r] و بررسی سینتیکی واکنش تبدیل ایزومر -N اتصالی به -O اتصالی
واکنش -n-4 پروپیل تری آزولین دی اون با بعضی از دی اونها و هالوژناسیون برخی از محصولات حاصله
مطالعات ترکیبات الحاقی دو و سه اتمی تعدادی از کمپلکسهای فلزی بزرگ حلقوی
تهیه بنزیل کلرید در مقیاس BENCH به روش کلراسیون انتخابی تولوئن
حمایت از ما | مشهدهاست
`

ارزیابی تنوع ژنتیکی و شناسایی برخی ناخالصی‌های زعفران با استفاده از روش‌های مبتنی بر PCR


زعفران به عنوان گرانترین ادویه جهان از کلاله‎های خشک گیاه Crocus sativus به دست می‎آید و به طور عمده به عنوان رنگ و طعم دهنده در صنایع غذایی و به علت داشتن ترکیبات فعال در پزشکی کاربرد دارد. در این مطالعه تنوع ژنتیکی میان 28 ژنوتیپ زعفران که از مناطق مختلف ایران جمع آوری شده بود، با استفاده از نشانگر SRAP ارزیابی شد. 19 ترکیب آغازگری در مجموع 147 قطعه چندشکل با میانگین 74/7 قطعه و میانگین PIC برابر 15/0 برای هر ترکیب آغازگری تکثیر نمودند. تجزیه خوشه‌ای با استفاده از الگوریتم اتصال همسایه (NJ)، ژنوتیپ‌ها را به چهار گروه تقسیم نمود که اغلب ژنوتیپ‌ها در یک گروه عمده قرار گرفتند. تجزیه به مولفه‌‌های اصلی (PCA) نیز نشان داد که استفاده از روش تجزیه خوشه‌ای به منظور بررسی روابط ژنتیکی ژنوتیپ‌های مورد مطالعه مناسب‌تر است. ارتباط نزدیک آشکار شده در میان ژنوتیپ‎های این مطالعه می‎تواند به دلیل تکثیر رویشی، انتخاب بهترین‎ ژنوتیپ‎ها به وسیله انسان و وجود دامنه ژنتیکی کم ژنوتیپ‌های زعفران باشد. نتایج به دست آمده مشخص نمود که نشانگر SRAP توانایی لازم برای تفکیک ژنوتیپ‌های زعفران را ندارد. به منظور طراحی آغازگرهای اختصاصی برای تکثیر زعفران از نشانگر RAPD استفاده گردید. 25 آغازگر تست شد که شش آغازگر نوارهایی با اندازه‎های متفاوت و تکثیر مناسب ایجاد نمودند که جهت توالی‌یابی و طراحی آغازگرهای اختصاصی همسانه سازی شدند. پس از بهینه سازی شرایط PCR برای آغازگرهای طراحی شده، آغازگرها تحت شرایط مخلوط بودن DNA زعفران با گلرنگ و ذرت نیز مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج حاصل از این آزمایش تکثیر اختصاصی DNA زعفران را تائید نمود. با استفاده از توالی‎های ITS نیز جفت آغازگر اختصاصی برای گلرنگ طراحی گردید و مورد آزمایش قرار داده شد که نتایج به دست آمده تکثیر اختصاصی گلرنگ را تحت شرایط مخلوط بودن زعفران و گلرنگ نشان داد. از آنجایی که نتایج حاصل از PCR به صورت کیفی بیان می‌شود (وجود یا عدم وجود نوار)، برای کمی سازی نتایج آزمایش از واکنش Real Time PCR استفاده گردید. واکنش Real Time PCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی طراحی شده برای زعفران با استفاده از توالی‎ قطعات DNA زعفران تکثیر شده با آغازگرهای RAPD و با استفاده از کیت سایبرگرین انجام شد. به دلیل ناشناخته بودن منشا قطعات تکثیر شده با آغازگرهای RAPD و حساسیت بالای واکنش Real Time PCRبه تکثیر غیر اختصاصی در مقادیر کم و همچنین احتمال تکثیر غیر اختصاصی محدود در روش سایبرگرین، واکنش Real Time PCRنتایج مورد اطمینان را نشان نداد. بنابراین استفاده از آغازگرهای طراحی شده از نواحی کد شونده ژنوم زعفران جهت تکثیر اختصاصی در واکنش Real Time PCR و کمیت سنجی زعفران در انواع مخلوط آن با نمونه‌های تقلبی، پیشنهاد می‌شود.
نمایه ها:
زعفران |
آغازگر اختصاصی |
چند شکلی تکثیر شده مرتبط به توالی |
چند شکلی dna تکثیر شده تصادفی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالبدورگه گیری بین ماهی‌های شیپ و ازون برون و مقایسه رشد آن با ماهی ازون برون/
جهش های ‏‎DNA‎‏ میتوکندریایی : بیماری زایی و وراثت
یافته های هیستوپاتولوژیک ناشی از انگل ترماتود ‏‎Gonapodasmlius Epinephli‎‏ در تیغه های آبشش ماهی ‏‎Epinephelus Tauvina‎‏ ( هامور چرب ) در خلیج فارس
تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سیز درخت گردو‏‎(juglans regia L.)‎‏ توسط کروماتو گرافی مایع با کارایی بالا‏‎(HPLC)‎‏
علل پرریزی در پرندگان و درمان آنها
بیماری کوتولگی گال سیاه برنج در فارس

سایر مطالب

سایر مطالب

*