بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چغندرقند تحت شرایط آبیاری با آب دریای خزر x

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چغندرقند تحت شرایط آبیاری با آب دریای خزرروش تکرار SOR و الگوریتم‌های وابسته به آن
اتومورفیزمهای یک گروه متناهی
مارتینگلها و ریسک بیمه
مدل‌های رگرسیون ترتیبی و کاربرد آن
بهینه‌سازی حدود کنترل متغیرهای کیفی به کمک مدلهای خطی پویا
حل مسائل مقادیر ویژه ماتریسهای نامتقارن با استفاده از روش هموتوپی

پلیمرهای کوئوردیناسیون سرب (II) با اندازه نانو، سنتز، شناسایی و مطالعات طیفی، حرارتی و ساختاری آنها
سنتز و شناسایی مشتقات جدید 2- پیرازولین و بررسی خاصیت ضدمیکروبی آنها
سنتز، شناسایی و مطالعات ساختاری ترکیبات ماکروسیکل مشتق شده از پنتافلوئوروپیریدین و بررسی قدرت کمپلکس دهندگی آنها در ابعاد نانومتری و معمول
سنتز، شناسایی و مطالعه الکترو شیمیایی مشتقات جدید از هیم
پیش بینی ضریب توزیع و کمیت های ترمودینامیکی انحلال در سیستم گاز-آپولین
سنتز کوپلیمر استایرن - مالئیک انیدرید به روش سوسپانسیون ( درصدهای 25 و 50 مالئیک انیدرید در مقیاس صنعتی 50 لیتری)
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چغندرقند تحت شرایط آبیاری با آب دریای خزر


امکان استفاده از آب دریای خزر با توجه به اینکه میزان شوری آن نسبت به دیگر دریاهای آزاد کمتر است و برای آبیاری مطلوب به نظر می رسد. هدف از این تحقیق تعیین اثرات آب دریای خزر بر جوانه زنی و عملکرد محصول چغندر قند می باشد. بدین منظور در دو طرح جدا یکی در مزرعه و دیگری در گلخانه آزمایش انجام گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق اثر شوری آب دریا را در مرحله جوانه زنی بیشتر نشان داد.
نمایه ها:
دریای خزر |
چغندر قند |
شوری | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالببررسی اثر تغذیه ای کلرلا ، کیتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگی ‏‎Artemia urmiana‎‏
کاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی
بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر/
دورگه گیری بین ماهی‌های شیپ و ازون برون و مقایسه رشد آن با ماهی ازون برون/
جهش های ‏‎DNA‎‏ میتوکندریایی : بیماری زایی و وراثت
یافته های هیستوپاتولوژیک ناشی از انگل ترماتود ‏‎Gonapodasmlius Epinephli‎‏ در تیغه های آبشش ماهی ‏‎Epinephelus Tauvina‎‏ ( هامور چرب ) در خلیج فارس

سایر مطالب

سایر مطالب

*