ساخت تیر لایه ای گلولام از چوب راش و پالونیا x

ساخت تیر لایه ای گلولام از چوب راش و پالونیابهینه‌سازی حدود کنترل متغیرهای کیفی به کمک مدلهای خطی پویا
حل مسائل مقادیر ویژه ماتریسهای نامتقارن با استفاده از روش هموتوپی
نمونه‌گیری سازوار
روشی با دقت بالا برای حل معادلات انتگرال فردهلم نوع دوم با هسته ناپیوسته
مجاز بودن و کمین بیشینگی در فضای پارامتری محدود.
یک الصاق در هندسه فینسلر

پیش بینی ضریب توزیع و کمیت های ترمودینامیکی انحلال در سیستم گاز-آپولین
سنتز کوپلیمر استایرن - مالئیک انیدرید به روش سوسپانسیون ( درصدهای 25 و 50 مالئیک انیدرید در مقیاس صنعتی 50 لیتری)
واکنش بین ایزو سیانیدها و استرهای استیلنی فعال در حضور ‏‎‏‎N',N ‎‏ - دی متیل باربیتوریک اسید و سنتز مشتقات پر استخلاف ‏‎H‎‏ 4 - پیرانو (3 ، 2
سنتز ، شناسایی و مطالعه رفتار الکتروشیمیایی و اسپکتروالکتروشیمیایی کمپلکسهای رودیم ‏‎(III)‎‏ ‏‎RH(rerpy)(bpy)L(PF6)2‎‏ (‏‎L ‎‏ - منو آنیونهای فنی
واکنشهای پودر شیشه با الکتروفیلهای آلی C2H5Br,CH3CoBr,ArCoCl,(CH3)3SiCl)
غیرفعال شدن انتحاری کاتالاز: سینتیک واکنش تجزیه آب اکسیژنه در حضور همزمان دو گونه کاتالاز از دو منبع متفاوت
حمایت از ما | مشهدهاست
`

ساخت تیر لایه ای گلولام از چوب راش و پالونیا


در پی کاهش دسترسی به چوب‌های با کیفیت و استفاده بهینه از منابع چوبی در دسترس، در این تحقیق امکان ساخت تیر لایه‌ای (گلولام) با استفاده از چوب راش و پالونیا به صورت ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، تیر لایه‌ای گلولام به صورت خالص و ترکیبی ساخته شد و خصوصیات مکانیکی تیرهای خالص و ترکیبی با هم مقایسه گردید. چسب مورد استفاده به منظور ساخت، پلی وینیل استات (PVAC) و تیرهای ساخته شده از هر تیمار در دو گروه ارتفاع و دو گروه تعداد لایه بود. دو سطح ارتفاع 14 و 5/7 سانتی‌متر و دو سطح تعداد لایه شامل 5 لایه و 7 لایه به عنوان عوامل متغیر در نظر گرفته شدند. از ترکیب این عوامل متغیر 12 تیمار حاصل شد که از هر تیمار سه تکرار و در مجموع 36 تیر ساخته شد. خصوصیات مکانیکی تیرها شامل مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، مقاومت برشی و تغییر مکان (خیز) مورد یررسی قرار گرفتند. اثر عوامل متغیر روی خواص مکانیکی تیرها با استفاده آزمون فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاٌ تصادفی تعیین شد و در صورتی که منبع تغییرات معنی‌دار بود، برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون دانکن استفاده گردید. در این مطالعه، فرم‌های شکست تیرهای ساخته شده براساس نوع شکست آن‌ها نیز ارائه شده است. نتایج نشان داد که استفاده از چوب راش به عنوان لایه سطحی تیرهای ترکیبی، خصوصیات مکانیکی قابل قبولی ارائه می‌دهد و همچنین با افزایش ضریب لاغری، مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته تیر افزایش می‌یابد. در این تحقیق بهترین شرایط ساخت برای تیرهای ترکیبی، تیر 5 لایه با ارتفاع 5/7 سانتی‌متر انتخاب گردید.
نمایه ها:
تیر گلولام |
مقاومت خمشی |
مدول الاستیسیته |
چوب راش | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالبژن تکنیک چیست ؟
بررسی عملکرد دانه و تاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پائیزه گلرنگ/
بررسی اثر تغذیه ای کلرلا ، کیتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگی ‏‎Artemia urmiana‎‏
کاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی
بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر/
دورگه گیری بین ماهی‌های شیپ و ازون برون و مقایسه رشد آن با ماهی ازون برون/

سایر مطالب

سایر مطالب

*