بررسی فشار های دینامیکی ناشی از برخورد جت های قائم دایره ای در حالت آزاد در زوایای متفاوت x

بررسی فشار های دینامیکی ناشی از برخورد جت های قائم دایره ای در حالت آزاد در زوایای متفاوتحل مسائل مقادیر ویژه ماتریسهای نامتقارن با استفاده از روش هموتوپی
نمونه‌گیری سازوار
روشی با دقت بالا برای حل معادلات انتگرال فردهلم نوع دوم با هسته ناپیوسته
مجاز بودن و کمین بیشینگی در فضای پارامتری محدود.
یک الصاق در هندسه فینسلر
دستگاههای انوسوف

سنتز ، شناسایی و مطالعه رفتار الکتروشیمیایی و اسپکتروالکتروشیمیایی کمپلکسهای رودیم ‏‎(III)‎‏ ‏‎RH(rerpy)(bpy)L(PF6)2‎‏ (‏‎L ‎‏ - منو آنیونهای فنی
واکنشهای پودر شیشه با الکتروفیلهای آلی C2H5Br,CH3CoBr,ArCoCl,(CH3)3SiCl)
غیرفعال شدن انتحاری کاتالاز: سینتیک واکنش تجزیه آب اکسیژنه در حضور همزمان دو گونه کاتالاز از دو منبع متفاوت
تهیه ایزومرهای دی کلروبنزن
مقایسه و همبستگی پروتئین - مواد معدنی (آهن - کلسیم و روی) و عملکرد در انواع مختلف یونجه
سنتز، شناسایی کمپلکسهای 2[(Nh3)5co-nh-c-r] و بررسی سینتیکی واکنش تبدیل ایزومر -N اتصالی به -O اتصالی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی فشار های دینامیکی ناشی از برخورد جت های قائم دایره ای در حالت آزاد در زوایای متفاوت


سازه‌های آبی که با تلاطم شدید جریان روبرو می‌باشند عمدتاً تحت تأثیر آشفتگی همراه با نوسانات فشار روبرو می‌گردند که آن منشأ بسیاری از صدمات وارده بر سازه و تخریب آن می‌باشد. سازه‌های واقع در مسیر رودخانه بدلیل تغییر در رژیم یکنواخت جریان آب اختلاف انرژی بین بالادست و پایین دست بوجود می‌آید. یکی از راه-های استهلاک انرژی در سدها ریزش جریان آزاد آب در حوضچه استغراق می‌باشد. در بسیاری از مطالعاتی که در زمینه بررسی فشار های دینامیکی حاصل از برخورد جت انجام گرفته، بیشتر در مورد جت‌های دایره‌ای و بر مبنای جت تشکیل شده از لوله عمودی شکل بوده است. در تحقیق حاضر با استفاده از مدل آزمایشگاهی، تعیین نوسانات فشار دینامیکی توسط فشارسنج الکترونیکی (Transduser) در کف حوضچه ناشی از برخورد جت دایره ای عمودی شکل تحت تأثیر عواملی چون: دبی، زاویه برخورد و ارتفاع ریزش و قطر نازل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که با افزایش عدد فرود ضریب فشار دینامیکی افزایش می یابد. همچنین بیشترین مقدار بدست آمده برای ضریب C_p برابر با 989/0 می باشد که در حالت برخورد آزاد جت با صفحه و در زاویه 90 درجه و کمترین مقادیر بدست آمده برای ضریب C_p برابر با 178/0 بوده که در حالت برخورد جت با صفحه در زاویه 30 درجه رخ داده است.
نمایه ها:
فشارهای دینامیکی |
حوضچه استغراق | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالببررسی وضعیت خفتگی بذر یولاف وحشی زمستانه در اعماق مختلف خاک /
ژن تکنیک چیست ؟
بررسی عملکرد دانه و تاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پائیزه گلرنگ/
بررسی اثر تغذیه ای کلرلا ، کیتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگی ‏‎Artemia urmiana‎‏
کاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی
بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر/

سایر مطالب

سایر مطالب

*