اثر نوع گرده بر خصوصیات کمی و کیفی انجیر خشک، ارقام سبز و پیوس (Ficus carica L. cv Sabz & Payvas) در منطقه کازرون x

اثر نوع گرده بر خصوصیات کمی و کیفی انجیر خشک، ارقام سبز و پیوس (Ficus carica L. cv Sabz & Payvas) در منطقه کازروناتومورفیزمهای یک گروه متناهی
مارتینگلها و ریسک بیمه
مدل‌های رگرسیون ترتیبی و کاربرد آن
بهینه‌سازی حدود کنترل متغیرهای کیفی به کمک مدلهای خطی پویا
حل مسائل مقادیر ویژه ماتریسهای نامتقارن با استفاده از روش هموتوپی
نمونه‌گیری سازوار

سنتز کوپلیمر استایرن - مالئیک انیدرید به روش سوسپانسیون ( درصدهای 25 و 50 مالئیک انیدرید در مقیاس صنعتی 50 لیتری)
واکنش بین ایزو سیانیدها و استرهای استیلنی فعال در حضور ‏‎‏‎N',N ‎‏ - دی متیل باربیتوریک اسید و سنتز مشتقات پر استخلاف ‏‎H‎‏ 4 - پیرانو (3 ، 2
سنتز ، شناسایی و مطالعه رفتار الکتروشیمیایی و اسپکتروالکتروشیمیایی کمپلکسهای رودیم ‏‎(III)‎‏ ‏‎RH(rerpy)(bpy)L(PF6)2‎‏ (‏‎L ‎‏ - منو آنیونهای فنی
واکنشهای پودر شیشه با الکتروفیلهای آلی C2H5Br,CH3CoBr,ArCoCl,(CH3)3SiCl)
غیرفعال شدن انتحاری کاتالاز: سینتیک واکنش تجزیه آب اکسیژنه در حضور همزمان دو گونه کاتالاز از دو منبع متفاوت
تهیه ایزومرهای دی کلروبنزن
حمایت از ما | مشهدهاست
`

اثر نوع گرده بر خصوصیات کمی و کیفی انجیر خشک، ارقام سبز و پیوس (Ficus carica L. cv Sabz & Payvas) در منطقه کازرون


گرده‌افشانی و انتخاب منبع گرده با کمیت و کیفیت مناسب برای تولید یک محصول اقتصادی در باغ‌های انجیر ضروری است. به منظور بررسی اثر سه نوع برانجیر آوگیزی، کوهی و سربسته بر خصوصیات کمی و کیفی انجیر ارقام سبز و پیوس و تعیین بهترین منبع گرده جهت گرده‌افشانی این ارقام خوراکی در منطقه کازرون این آزمایش انجام شد. برانجیر‌های رسیده در خرداد ماه جمع آوری گردید و گرده‌افشانی سه مرتبه و به فاصله یک هفته تکرار شد. صفات اندازه‌گیری شده عبارت بودند از: تعیین زمان رسیدن میوه، طول، قطر، طول چشم، وزن، مواد جامد محلول، رنگ پوست، آنتوسیانین کل، فلاونوئید کل، فنل کل، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فنولی میوه که به وسیله دستگاه HPLC مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که طول میوه، رنگ پوست، موادجامد محلول، فنل کل، فلاونوئیدکل و آنتوسیانین‌کل به طور معنی‌داری تحت تاثیر منبع گرده قرار گرفت درحالی که منبع گرده اثر معنی‌داری بر قطر میوه، وزن میوه، طول چشم میوه، زمان رسیدن میوه و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی میوه نداشت. علاوه بر این ترکیبات ارزشمند فنولی مانند کاتچین، کاتچین‌کل، کوئرستین-3-گلوکوزاید، کوئرستین‌کل و کلروجنیک‌اسید تحت تاثیر منابع گرده قرار گرفت. بر اساس نتایج گرده‌افشانی در منطقه کازرون جهت بهبود صفات فیزیکی میوه استفاده از برانجیر آوگیزی جهت گرده-افشانی انجیر ارقام سبز و پیوس قابل توصیه است. هر چند که ویژگی‌های بیوشیمیایی میوه ارقام سبز و پیوس شامل فنل‌کل، فلاونوئید کل، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و مواد جامد محلول میوه با استفاده از برانجیر کوهی بهبود بخشیده شد.
نمایه ها:
برانجیر |
ترکیبات فنولی |
ظرفیت آنتی¬اکسیدانی |
فلاونویید¬ها |
گرده افشانی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالبکاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی
بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر/
دورگه گیری بین ماهی‌های شیپ و ازون برون و مقایسه رشد آن با ماهی ازون برون/
جهش های ‏‎DNA‎‏ میتوکندریایی : بیماری زایی و وراثت
یافته های هیستوپاتولوژیک ناشی از انگل ترماتود ‏‎Gonapodasmlius Epinephli‎‏ در تیغه های آبشش ماهی ‏‎Epinephelus Tauvina‎‏ ( هامور چرب ) در خلیج فارس
تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سیز درخت گردو‏‎(juglans regia L.)‎‏ توسط کروماتو گرافی مایع با کارایی بالا‏‎(HPLC)‎‏

سایر مطالب

سایر مطالب

*