ارزیابی سیل‌خیزی با استفاده از مدل ریاضی HEC-HMS، تحلیل‌های آماری و GIS در حوزه‌ی آبخیز آتشگاه استان اردبیل x

ارزیابی سیل‌خیزی با استفاده از مدل ریاضی HEC-HMS، تحلیل‌های آماری و GIS در حوزه‌ی آبخیز آتشگاه استان اردبیلتابع مطلوبیت و کاربرد آن در تبادلات مخاطرات پارتو بهینه
روش تکرار SOR و الگوریتم‌های وابسته به آن
اتومورفیزمهای یک گروه متناهی
مارتینگلها و ریسک بیمه
مدل‌های رگرسیون ترتیبی و کاربرد آن
بهینه‌سازی حدود کنترل متغیرهای کیفی به کمک مدلهای خطی پویا

غیرفعال شدن انتحاری کاتالاز: سینتیک واکنش تجزیه آب اکسیژنه در حضور همزمان دو گونه کاتالاز از دو منبع متفاوت
تهیه ایزومرهای دی کلروبنزن
مقایسه و همبستگی پروتئین - مواد معدنی (آهن - کلسیم و روی) و عملکرد در انواع مختلف یونجه
سنتز، شناسایی کمپلکسهای 2[(Nh3)5co-nh-c-r] و بررسی سینتیکی واکنش تبدیل ایزومر -N اتصالی به -O اتصالی
واکنش -n-4 پروپیل تری آزولین دی اون با بعضی از دی اونها و هالوژناسیون برخی از محصولات حاصله
مطالعات ترکیبات الحاقی دو و سه اتمی تعدادی از کمپلکسهای فلزی بزرگ حلقوی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

ارزیابی سیل‌خیزی با استفاده از مدل ریاضی HEC-HMS، تحلیل‌های آماری و GIS در حوزه‌ی آبخیز آتشگاه استان اردبیل


به خاطر تغییرپذیری اقلیم و عدم یکنواختی مکانی و زمانی بارندگی و شرایط متفاوت آب و هوایی در طول سال، سبب شده است که قسمت عمده‌ی ریزش‌های جوی در مدت زمان کوتاهی رخ داده و باعث سیلاب‌های عظیم در سطح حوزه‌ی آبخیز آتشگاه گردد. بنابراین همه ساله به خاطر سیلاب، کشاورزان پایین دست حوزه‌ی آبخیز خسارات فراوانی می‌بینند. حوزه‌ی آبخیز آتشگاه یکی از زیرحوزه‌های مهم حوزه‌ی آبخیز یدی‌بولیک‌چای با مساحت 9/40 کیلومترمربع در دامنه‌های شرقی کوه سبلان واقع است. در این تحقیق برای برآورد دبی حداکثر لحظه‌ای از چندین روش مانند روش استدلالی، شماره‌ی منحنی، SCS، تجزیه و تحلیل منطقه‌ای و مدل HEC-HMS استفاده گردید. نتایج واسنجی و بهینه‌سازی دبی برآورد شده حاکی از توانایی بالای مدل HEC-HMS و روش تحلیل منطقه‌ای برای برآورد دبی حداکثر لحظه‌ای می‌باشد. خروجی مدل HEC-HMS نشان داد که زیرحوزه‌ی آبخیز A-5 با دبی پیک 7/6 متر مکعب بر ثانیه دارای بیشترین دبی سیلابی با دوره‌ی بازگشت 10 ساله و زیرحوزه‌های آبخیز A-4، A-1، A-2 و A-3 به ترتیب با دبی 9/0، 8/0، 6/0 و 5/0 متر مکعب بر ثانیه دارای کم‌ترین دبی سیلاب با دوره‌ی بازگشت 10 سال هستند. همچنین بر اساس تلفیق اطلاعات پتانسیل سیل‌خیزی مربوط به تراوایی سازندهای زمین‌شناسی و مدل HEC-HMS نقشه‌ی سیل‌خیزی حوزه‌ی آبخیز آتشگاه در چهار کلاس A، B، C و D در محیط GIS تهیه گردید که نتایج نشان داد تنها 66/12 درصد از کل مساحت حوزه‌ی آبخیز آتشگاه دارای توان تولید رواناب خیلی زیاد بود.
نمایه ها:
حوزه‌ی آبخیز آتشگاه |
مدل hec-hms |
پتانسیل سیل‌خیزی |
توانایی تولید رواناب | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالببررسی اثر تغذیه ای کلرلا ، کیتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگی ‏‎Artemia urmiana‎‏
کاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی
بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر/
دورگه گیری بین ماهی‌های شیپ و ازون برون و مقایسه رشد آن با ماهی ازون برون/
جهش های ‏‎DNA‎‏ میتوکندریایی : بیماری زایی و وراثت
یافته های هیستوپاتولوژیک ناشی از انگل ترماتود ‏‎Gonapodasmlius Epinephli‎‏ در تیغه های آبشش ماهی ‏‎Epinephelus Tauvina‎‏ ( هامور چرب ) در خلیج فارس

سایر مطالب

سایر مطالب

*