استفاده از کنجاله تخم پنبه با و بدون آنزیم بر عملکرد و قابلیت هضم پروتئین جوجه های گوشتی x

استفاده از کنجاله تخم پنبه با و بدون آنزیم بر عملکرد و قابلیت هضم پروتئین جوجه های گوشتیروشی با دقت بالا برای حل معادلات انتگرال فردهلم نوع دوم با هسته ناپیوسته
مجاز بودن و کمین بیشینگی در فضای پارامتری محدود.
یک الصاق در هندسه فینسلر
دستگاههای انوسوف
جریان در شبکه با کمترین هزینه و مسأله جریان ماکسیمال
مدلهای ARCH و کاربرد آن در اقتصاد و امور مالی

سنتز ، شناسایی و مطالعه رفتار الکتروشیمیایی و اسپکتروالکتروشیمیایی کمپلکسهای رودیم ‏‎(III)‎‏ ‏‎RH(rerpy)(bpy)L(PF6)2‎‏ (‏‎L ‎‏ - منو آنیونهای فنی
واکنشهای پودر شیشه با الکتروفیلهای آلی C2H5Br,CH3CoBr,ArCoCl,(CH3)3SiCl)
غیرفعال شدن انتحاری کاتالاز: سینتیک واکنش تجزیه آب اکسیژنه در حضور همزمان دو گونه کاتالاز از دو منبع متفاوت
تهیه ایزومرهای دی کلروبنزن
مقایسه و همبستگی پروتئین - مواد معدنی (آهن - کلسیم و روی) و عملکرد در انواع مختلف یونجه
سنتز، شناسایی کمپلکسهای 2[(Nh3)5co-nh-c-r] و بررسی سینتیکی واکنش تبدیل ایزومر -N اتصالی به -O اتصالی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

استفاده از کنجاله تخم پنبه با و بدون آنزیم بر عملکرد و قابلیت هضم پروتئین جوجه های گوشتی


چکیده به منظور بررسی اثر استفاده از کنجاله تخم پنبه با و بدون آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی، آزمایشی با 400 قطعه جوجه گوشتی یکروزه ازسویه تجاری راس 308 در 5 سطح کنجاله تخم پنبه (0، 5، 10، 15 و 20 ? جیره ) و 2 سطح آنزیم (0 و 05/0 ?) در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل 2×5 با 4 تکرار طراحی شد. جیره های آزمایشی به ترتیب حاوی 21، 19 و 18? پروتئین خام و 2900، 2950 و 2950 کیلو کالری بر کیلو گرم انرژی متابولیسمی بود. میانگین اضافه وزن و مصرف خوراک به طور هفتگی ثبت شد. در روز 42، لاشه، پیش معده، کبد، چربی حفره بطنی و سنگدان وزن شد. نتایج به دست آمده ازتیمارهای آزمایشی نشان داد که با افزایش سطح کنجاله تخم پنبه میزان افزایش وزن کاهش یافت اما این کاهش، فقط بین سطح 20 درصد با بقیه سطوح معنی دار بود (05/0< P). مصرف خوراک و ضریب تبدیل، وزن نسبی لاشه، پیش معده، چربی حفره بطنی، کبد و بخشهای مختلف روده باریک، تحت تاثیر کنجاله تخم پنبه قرار نگرفت. افزودن آنزیم به جیره، سبب ایجاد اختلاف معنی داری در میزان مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذایی، وزن نسبی لاشه، پیش معده، کبد، چربی حفره بطنی و وزن بخشهای مختلف روده کوچک نشد. افزایش سطح کنجاله تخم پنبه و افزودن آنزیم به جیره،به ترتیب سبب افزایش و کاهش معنی دار وزن نسبی سنگدان شد (05/0< P). بین کنجاله تخم پنبه و آنزیم در هیچ یک از موارد ذکر شده اثرمتقابلی وجود نداشت. براساس نتایج آزمایش، افزودن کنجاله تخم پنبه به جیره با و بدون آنزیم،هیچ اثر منفی بر اضافه وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل ندارد. کلمات کلیدی: آنزیم، جوجه گوشتی، عملکرد، کنجاله تخم پنبه
نمایه ها:
آنزیم |
جوجه گوشتی |
عملکرد |
کنجاله تخم پنبه |
قابلیت هضم پروتیین | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


تشخیص، فیلوژنی مولکولی، میزبان ها، پراکنش دنبل ها در ایران و ایجاد میکوریز در شرایط گلخانه

بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر/
دورگه گیری بین ماهی‌های شیپ و ازون برون و مقایسه رشد آن با ماهی ازون برون/
جهش های ‏‎DNA‎‏ میتوکندریایی : بیماری زایی و وراثت
یافته های هیستوپاتولوژیک ناشی از انگل ترماتود ‏‎Gonapodasmlius Epinephli‎‏ در تیغه های آبشش ماهی ‏‎Epinephelus Tauvina‎‏ ( هامور چرب ) در خلیج فارس
تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سیز درخت گردو‏‎(juglans regia L.)‎‏ توسط کروماتو گرافی مایع با کارایی بالا‏‎(HPLC)‎‏
علل پرریزی در پرندگان و درمان آنها

سایر مطالب

*