اثر تقسیط سه نوع کود تجاری به صورت محلول پاشی برگی روی عملکرد و کیفیت زعفران (Crocus sativus L.) x

اثر تقسیط سه نوع کود تجاری به صورت محلول پاشی برگی روی عملکرد و کیفیت زعفران (Crocus sativus L.)حل دستگاههای نامتقارن و نامعین به روش GMRES پیوندی
تابع مطلوبیت و کاربرد آن در تبادلات مخاطرات پارتو بهینه
روش تکرار SOR و الگوریتم‌های وابسته به آن
اتومورفیزمهای یک گروه متناهی
مارتینگلها و ریسک بیمه
مدل‌های رگرسیون ترتیبی و کاربرد آن

پیش بینی ضریب توزیع و کمیت های ترمودینامیکی انحلال در سیستم گاز-آپولین
سنتز کوپلیمر استایرن - مالئیک انیدرید به روش سوسپانسیون ( درصدهای 25 و 50 مالئیک انیدرید در مقیاس صنعتی 50 لیتری)
واکنش بین ایزو سیانیدها و استرهای استیلنی فعال در حضور ‏‎‏‎N',N ‎‏ - دی متیل باربیتوریک اسید و سنتز مشتقات پر استخلاف ‏‎H‎‏ 4 - پیرانو (3 ، 2
سنتز ، شناسایی و مطالعه رفتار الکتروشیمیایی و اسپکتروالکتروشیمیایی کمپلکسهای رودیم ‏‎(III)‎‏ ‏‎RH(rerpy)(bpy)L(PF6)2‎‏ (‏‎L ‎‏ - منو آنیونهای فنی
واکنشهای پودر شیشه با الکتروفیلهای آلی C2H5Br,CH3CoBr,ArCoCl,(CH3)3SiCl)
غیرفعال شدن انتحاری کاتالاز: سینتیک واکنش تجزیه آب اکسیژنه در حضور همزمان دو گونه کاتالاز از دو منبع متفاوت
حمایت از ما | مشهدهاست
`

اثر تقسیط سه نوع کود تجاری به صورت محلول پاشی برگی روی عملکرد و کیفیت زعفران (Crocus sativus L.)


زعفران (Crocus sativus L.)یکی از گران‌ترین گیاهان دارویی جهان است که از کلاله‌های خشک آن استفاده می‌شود. به دلیل استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی در کشت و کار زعفران و هم‌چنین قلیایی بودن خاک‌های مناطق خراسان که باعث تثبیت عناصر می‌شود، از روش محلول ‌پاشی به‌صورت تقسیط کو‌دهی برای تامین نیاز کودی این گیاه استفاده شد. به‌منظور بررسی و تاثیر تقسیط سه کود تجاری ‌به‌صورت محلول‌پاشی روی عملکرد و کیفیت زعفران، آزمایشی ‌به‌صورت طرح اسپلیت پلات در قالب بلوک کامل تصادفی با دو فاکتور نوع کود در چهار سطح (Agrimel 20 20 20، Prolix، Multipurplex و شاهد) و دفعات محلول‌پاشی به‌صورت تقسیط کودی در سه سطح با سه تکرار انجام گرفت. صفات اندازه‌گیری شده شامل عملکرد، تعداد گل، (رنگ)، پیکروکروسین (طعم) و سافرونال (عطر) زعفران ‌بودند. نتایج نشان داد که تقسیط کود‌دهی تاثیر معنی‌داری روی کروسین عملکرد و تعداد گل دارد، به‌طوری که بیش‌ترین میزان عملکرد، تعداد گل و کروسین زعفران در تقسیط کودی سه بار محلول‌پاشی بدست آمد. در حالی که بیش‌ترین میزان پیکروکروسین و سافرونال در تیمار یک بار محلول‌پاشی (بدون تقسیط کوددهی) مشاهده شد. بنابراین تقسیط کوددهی باعث افزایش عملکرد، تعداد گل و کروسین زعفران و هم‌چنین کاهش پیکروکروسین و سافرونال زعفران می‌شود. هم‌چنین نتایج نشان داد که نوع کود تاثیر معنی‌داری روی عملکرد و تعداد گل نداشته است، در حالی که میزا ن کروسین، پیکروکروسین و سافرونال زعفران در بین انواع کود تفاوت چشم‌گیری را نشان می‌دهد. بیش-ترین میزان کروسین، پیکروکروسین و سافرونال زعفران در تیمار کودی Agrimel 20 20 20 بدست آمد. احتمالا در این کود به دلیل بیش‌تر بودن غلظت عناصر نسبت به سایر کود‌ها میزان کروسین، پیکروکروسین و سافرونال افزایش یافته است. به‌طور کلی تقسیط کوددهی که هدف اصلی این پژوهش بوده است باعث افزایش عملکرد، افزایش تعداد گل وکروسین زعفران و کاهش پیکروکروسین و سافرونال زعفران شده است.
نمایه ها:
پیکروکروسین |
خاک های قلیایی |
سافرونال |
کروسین | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالبجهش های ‏‎DNA‎‏ میتوکندریایی : بیماری زایی و وراثت
یافته های هیستوپاتولوژیک ناشی از انگل ترماتود ‏‎Gonapodasmlius Epinephli‎‏ در تیغه های آبشش ماهی ‏‎Epinephelus Tauvina‎‏ ( هامور چرب ) در خلیج فارس
تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سیز درخت گردو‏‎(juglans regia L.)‎‏ توسط کروماتو گرافی مایع با کارایی بالا‏‎(HPLC)‎‏
علل پرریزی در پرندگان و درمان آنها
بیماری کوتولگی گال سیاه برنج در فارس
کنترل ژنتیکی نمو و ژنهای همیوتیک در گیاهان

سایر مطالب

*