مقایسه صفات مورفولوژیکی و مولکولی برخی لاین‌های موتانت انتخابی با لاین مادری (رقم ندا) در برنج x

مقایسه صفات مورفولوژیکی و مولکولی برخی لاین‌های موتانت انتخابی با لاین مادری (رقم ندا) در برنجروش تکرار SOR و الگوریتم‌های وابسته به آن
اتومورفیزمهای یک گروه متناهی
مارتینگلها و ریسک بیمه
مدل‌های رگرسیون ترتیبی و کاربرد آن
بهینه‌سازی حدود کنترل متغیرهای کیفی به کمک مدلهای خطی پویا
حل مسائل مقادیر ویژه ماتریسهای نامتقارن با استفاده از روش هموتوپی

سنتز، شناسایی و مطالعه الکترو شیمیایی مشتقات جدید از هیم
پیش بینی ضریب توزیع و کمیت های ترمودینامیکی انحلال در سیستم گاز-آپولین
سنتز کوپلیمر استایرن - مالئیک انیدرید به روش سوسپانسیون ( درصدهای 25 و 50 مالئیک انیدرید در مقیاس صنعتی 50 لیتری)
واکنش بین ایزو سیانیدها و استرهای استیلنی فعال در حضور ‏‎‏‎N',N ‎‏ - دی متیل باربیتوریک اسید و سنتز مشتقات پر استخلاف ‏‎H‎‏ 4 - پیرانو (3 ، 2
سنتز ، شناسایی و مطالعه رفتار الکتروشیمیایی و اسپکتروالکتروشیمیایی کمپلکسهای رودیم ‏‎(III)‎‏ ‏‎RH(rerpy)(bpy)L(PF6)2‎‏ (‏‎L ‎‏ - منو آنیونهای فنی
واکنشهای پودر شیشه با الکتروفیلهای آلی C2H5Br,CH3CoBr,ArCoCl,(CH3)3SiCl)
حمایت از ما | مشهدهاست
`

مقایسه صفات مورفولوژیکی و مولکولی برخی لاین‌های موتانت انتخابی با لاین مادری (رقم ندا) در برنج


برنج یکی از مهمترین گیاهان زراعی راهبردی و همچنین منابع اصلی تأمین غذای بیش از نیمی از مردم جهان است. برای ارزیابی تغییرات ژنتیکی و مورفولوژیکی 13 لاین موتانت برنج (M3) حاصل از جهش‌زایی رقم ندا با موتاژن اتیل موتان سولفانات(EMS)، از نشانگرهای ریزماهواره (SSR) و ریزماهواره داخلی (ISSR) استفاده شد. از 53 آغازگر SSR برای تکثیر DNAی ژنومی گیاهان استفاده شد که 41 مکان ژنی امتیاز دهی شدند، ولی تنها 13 مکان ژنی (7/31 درصد) پلی مورفیسم نشان دادند. میانگین تنوع ژنی شاخص نئی 6/10 درصد و میانگین شاخص اطلاعات شانون 16 درصد به دست آمد. همچنین درصد هتروزیگوتی و هموزیگوتی مشاهده شده به ترتیب برابر با 5/5 درصد و 4/94 درصد بود که با مقدار هتروزیگوتی و هموزیگوتی مورد انتظار تفاوت محسوسی داشتند. براساس دندروگرام حاصل از تجزیه داده‌‌های SSR با استفاده از ضریب تشابه نئی و الگوریتم UPGMA، لاین‌های مورد مطالعه به دو گروه جداگانه تقسیم شدند. همچنین بر اساس آغازگر‌های ISSR در کل 96 مکان ژنی امتیازدهی شدند که از این تعداد 74 مکان (08/77 درصد) چند شکلی نشان دادند. میانگین تنوع ژنی نئی 30 درصد و میانگین شاخص اطلاعات شانون نیز 96/43 درصد به دست آمد. برای گروه‌بندی لاین‌ها از روش تجزیه خوشه‌ای با استفاده از ضریب تشابه جاکارد با روش UPGMA استفاده گردید که لاین‌های مورد مطالعه را به دو گروه مجزا دسته-بندی نمود. نتایج حاکی از وجود تنوع بالا در بین لاین‌های مورد مطالعه بود. برای بررسی صفات مورفولوژیک، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا شد. تجزیه واریانس نشان داد تیمار‌های مورد مطالعه از لحاظ کلیه صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد پنجه، بیوماس و عملکرد و اجزای آن مانند تعداد کل دانه، دانه پر، دانه پوک و وزن صد دانه از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری را نشان دادند که نشان دهنده تأثیر گسترده جهش بر عملکرد و اجزای آن بین لاین‌های مورد مطالعه می‌باشد. دندروگرام تجزیه خوشه‌ای داده‌های کمّی نیز براساس ضریب تشابه اقلیدسی و روش گروه-بندی UPGMA با بیشترین مقدار ضریب کوفنتیک، لاین‌های مورد مطالعه را به دو گروه (در هر دو بلوک ارتفاع و عملکرد) دسته‌بندی نمود. بهترین لاین از لحاظ عملکرد و اجزای آن نسبت به لاین مادری (رقم ندا)، لاین MT-A و همچنین بهترین لاین از نظر ارتفاع و دیگر خصوصیات اندازه-گیری شده دو لاین MT58 و MT22 بودند.
نمایه ها:
برنج |
موتانت | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالبژن تکنیک چیست ؟
بررسی عملکرد دانه و تاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پائیزه گلرنگ/
بررسی اثر تغذیه ای کلرلا ، کیتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگی ‏‎Artemia urmiana‎‏
کاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی
بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر/
دورگه گیری بین ماهی‌های شیپ و ازون برون و مقایسه رشد آن با ماهی ازون برون/

سایر مطالب

*