بررسی امکان ارائه مدل‌های آماری به منظور برآورد تولید درچند گونه‌ مرتعی در مراتع استان آذربایجان‌غربی x

بررسی امکان ارائه مدل‌های آماری به منظور برآورد تولید درچند گونه‌ مرتعی در مراتع استان آذربایجان‌غربیروشی با دقت بالا برای حل معادلات انتگرال فردهلم نوع دوم با هسته ناپیوسته
مجاز بودن و کمین بیشینگی در فضای پارامتری محدود.
یک الصاق در هندسه فینسلر
دستگاههای انوسوف
جریان در شبکه با کمترین هزینه و مسأله جریان ماکسیمال
مدلهای ARCH و کاربرد آن در اقتصاد و امور مالی

سنتز، شناسایی و مطالعات ساختاری ترکیبات ماکروسیکل مشتق شده از پنتافلوئوروپیریدین و بررسی قدرت کمپلکس دهندگی آنها در ابعاد نانومتری و معمول
سنتز، شناسایی و مطالعه الکترو شیمیایی مشتقات جدید از هیم
پیش بینی ضریب توزیع و کمیت های ترمودینامیکی انحلال در سیستم گاز-آپولین
سنتز کوپلیمر استایرن - مالئیک انیدرید به روش سوسپانسیون ( درصدهای 25 و 50 مالئیک انیدرید در مقیاس صنعتی 50 لیتری)
واکنش بین ایزو سیانیدها و استرهای استیلنی فعال در حضور ‏‎‏‎N',N ‎‏ - دی متیل باربیتوریک اسید و سنتز مشتقات پر استخلاف ‏‎H‎‏ 4 - پیرانو (3 ، 2
سنتز ، شناسایی و مطالعه رفتار الکتروشیمیایی و اسپکتروالکتروشیمیایی کمپلکسهای رودیم ‏‎(III)‎‏ ‏‎RH(rerpy)(bpy)L(PF6)2‎‏ (‏‎L ‎‏ - منو آنیونهای فنی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی امکان ارائه مدل‌های آماری به منظور برآورد تولید درچند گونه‌ مرتعی در مراتع استان آذربایجان‌غربی


یکی از اهداف مهم در مدیریت منابع طبیعی تعیین میزان تولید مراتع به منظور تعیین ظرفیت مرتع است. در این پژوهش ارتباط بین تولید به عنوان متغیر وابسته و معیارهای کمی پوشش گیاهی و شاخص‌های اقلیمی به عنوان متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور سه مکان مرتعی که معرف اقلیم رویشی آذربایجانی در ناحیه رویشی ایران و تورانی می‌باشند در مراتع دیزج بطچی و قطور شهرستان خوی انتخاب شدند. در هر یک از مکان‌های مرتعی، با استناد به دستورالعمل طرح ملی ارزیابی مراتع مناطق مختلف آب و هوایی کشور معیارهای کمی پوشش گیاهی نظیر؛ درصد پوشش تاجی، قطر متوسط تاج پوشش، قطر یقه و ارتفاع گونه‌ها، در پلات‌های مستقر در امتداد ترانسکت‌های ثابت که به صورت تصادفی- سیستماتیک در مرتع طراحی شدند، در فصل رویش گیاهی اندازه‌گیری شدند. رشد سال جاری گونه‌های مهم و مورد چرای دام، قطع و در پاکت‌های جداگانه‌ای قرار داده شدند. وزن خشک نمونه‌ها تعیین و رابطه رگرسیونی آن با معیارهای نامبرده مورد بررسی قرارگرفت. مشابه مراحل فوق، برای داده‌های اقلیمی که از نزدیک‌ترین ایستگاه هواشناسی منطقه، تهیه شد، انجام گرفت و روابط آماری تولید گونه‌ها با هر یک از شاخص‌های اقلیمی نظیر؛ بارندگی سالانه، بارندگی فصل رویش، بارندگی فصل رویش به علاوه پیشین، درجه حرارت، میانگین سرعت باد ،ساعات تابش خورشیدی و درصد رطوبت نسبی ارائه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های رگرسیون یک متغیره، چند متغیره ، گام به گام، از نرم افزار Spss استفاده گردید. نتایج نشان داد که در گونه درمنه کوهی (Artemisia aucheri) قطر متوسط تاج پوشش (D1) با مدل‌های توانی، سگموئید، درجه دو و درجه سه توانایی برآورد تولید را دارد. در گونه چمن گندمی کرک دار (Agropyron trichophorum) قطر یقه (D2) به عنوان موثرترین ویژگی با مدل درجه سه بهترین مدل جهت برآورد تولید انتخاب گردید. در مورد داده‌های اقلیمی شاخص میانگین درجه حرارت (C?) با مدل لگاریتمی توانایی برآورد تولید را داراست.
نمایه ها:
تولید گیاهان مرتعی |
مدل¬های آماری |
شاخص¬های پوشش گیاهی |
شاخص¬های اقلیمی |
آذربایجان¬غربی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالبکاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی
بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر/
دورگه گیری بین ماهی‌های شیپ و ازون برون و مقایسه رشد آن با ماهی ازون برون/
جهش های ‏‎DNA‎‏ میتوکندریایی : بیماری زایی و وراثت
یافته های هیستوپاتولوژیک ناشی از انگل ترماتود ‏‎Gonapodasmlius Epinephli‎‏ در تیغه های آبشش ماهی ‏‎Epinephelus Tauvina‎‏ ( هامور چرب ) در خلیج فارس
تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سیز درخت گردو‏‎(juglans regia L.)‎‏ توسط کروماتو گرافی مایع با کارایی بالا‏‎(HPLC)‎‏

سایر مطالب

*