بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان از لحاظ محتوی عنصرآهن دانه با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره x

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان از لحاظ محتوی عنصرآهن دانه با استفاده از نشانگرهای ریز ماهوارهاتومورفیزمهای یک گروه متناهی
مارتینگلها و ریسک بیمه
مدل‌های رگرسیون ترتیبی و کاربرد آن
بهینه‌سازی حدود کنترل متغیرهای کیفی به کمک مدلهای خطی پویا
حل مسائل مقادیر ویژه ماتریسهای نامتقارن با استفاده از روش هموتوپی
نمونه‌گیری سازوار

پیش بینی ضریب توزیع و کمیت های ترمودینامیکی انحلال در سیستم گاز-آپولین
سنتز کوپلیمر استایرن - مالئیک انیدرید به روش سوسپانسیون ( درصدهای 25 و 50 مالئیک انیدرید در مقیاس صنعتی 50 لیتری)
واکنش بین ایزو سیانیدها و استرهای استیلنی فعال در حضور ‏‎‏‎N',N ‎‏ - دی متیل باربیتوریک اسید و سنتز مشتقات پر استخلاف ‏‎H‎‏ 4 - پیرانو (3 ، 2
سنتز ، شناسایی و مطالعه رفتار الکتروشیمیایی و اسپکتروالکتروشیمیایی کمپلکسهای رودیم ‏‎(III)‎‏ ‏‎RH(rerpy)(bpy)L(PF6)2‎‏ (‏‎L ‎‏ - منو آنیونهای فنی
واکنشهای پودر شیشه با الکتروفیلهای آلی C2H5Br,CH3CoBr,ArCoCl,(CH3)3SiCl)
غیرفعال شدن انتحاری کاتالاز: سینتیک واکنش تجزیه آب اکسیژنه در حضور همزمان دو گونه کاتالاز از دو منبع متفاوت
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان از لحاظ محتوی عنصرآهن دانه با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره


کمبود مواد ریزمغذی یا گرسنگی پنهان، در سراسر جهان و به ویژه در کشورهای در حال توسعه تهدیدی اساسی برای سلامتی به شمار میآید. کمبود آهن مهمترین عامل سوءتغذیه ناشی از کمبود مواد ریزمغذی و بیماریهای وابسته به آن است. گندم نان یکی از منابع اصلی غذایی در ایران و بیشتر کشورهای جهان است که قسمت عمده انرژی، پروتئین و مواد مغذی دیگر ازجمله ریزمغذیها از آن تامین میشود. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی از لحاظ محتوی عنصر آهن دانه در ارقام گندم، 42 ژنوتیپ از گندمهای رایج در ایران مورد بررسی قرار گرفتند. ژنوتیپها در شرایط مزرعه و در دو سال متوالی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی کشت شدند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس برای هرکدام از سالها ژنوتیپها با هم دیگر اختلاف قابل ملاحظهای داشتند(P<0.001). براساس نتایج تجزیه واریانس مرکب، اثر متقابل سال و ژنوتیپ معنیدار بود(P<0.001) و وراثت پذیری عمومی محتوی آهن دانه 60درصد برآورد گردید. محتوی آهن دانه در سالهای اول (89-88) و دوم (90-89) به ترتیب در دامنه mg/kg90-40 و mg/kg62-32 و میانگین آن در سالهای اول و دوم به ترتیب mg/kg5/60 و mg/kg7/43 بود. بین محتوی آهن و درصد پروتئین دانه ژنوتیپها همبستگی مثبت قابل ملاحظهای مشاهده شد (r=0.447, p<0.01). تنوع ژنتیکی در ژنوتیپهای گندم در سطح مولکولی با استفاده از 35 نشانگر ریزماهواره ژنومی و هفت نشانگر ریزماهواره EST مورد بررسی قرار گرفت. محتوای اطلاعات چند شکلی (PIC) از 18/0 (Xgwm473) تا 84/0 (Xwmc617) با میانگین 54/0 بود. تجزیه خوشهای با استفاده از الگوریتم UPGMA و ضریب تشابه دایس انجام شد و ژنوتیپها در شش گروه دسته بندی شدند. دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای مطابقت خوبی با اطلاعات شجرهای و دیگر خصوصیات ژنوتیپها داشت. برای مشخص کردن ارتباط احتمالی بین جایگاه کروموزومی نشانگرها و صفت محتوی آهن دانه، تجزیه رگرسیون گام به گام انجام شد. براساس این روش جایگاههای (7BS)Xgwm400، (4A,4BS,4D)Xwmc617، (4AL)Xgwm160،(2AL,5BS)Edm54 و (6A,6B,6D)Xbarc146 به طور قابل ملاحظهای با محتوی آهن دانه مرتبط بودند.
نمایه ها:
گندم |
نشانگر ریزماهواره |
رگرسیون گام به گام | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالبدورگه گیری بین ماهی‌های شیپ و ازون برون و مقایسه رشد آن با ماهی ازون برون/
جهش های ‏‎DNA‎‏ میتوکندریایی : بیماری زایی و وراثت
یافته های هیستوپاتولوژیک ناشی از انگل ترماتود ‏‎Gonapodasmlius Epinephli‎‏ در تیغه های آبشش ماهی ‏‎Epinephelus Tauvina‎‏ ( هامور چرب ) در خلیج فارس
تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سیز درخت گردو‏‎(juglans regia L.)‎‏ توسط کروماتو گرافی مایع با کارایی بالا‏‎(HPLC)‎‏
علل پرریزی در پرندگان و درمان آنها
بیماری کوتولگی گال سیاه برنج در فارس

سایر مطالب

*