نقش منبع تامین نیتروژن بر رشد لوبیا در شرایط محدودیت آبی x

نقش منبع تامین نیتروژن بر رشد لوبیا در شرایط محدودیت آبیتابع مطلوبیت و کاربرد آن در تبادلات مخاطرات پارتو بهینه
روش تکرار SOR و الگوریتم‌های وابسته به آن
اتومورفیزمهای یک گروه متناهی
مارتینگلها و ریسک بیمه
مدل‌های رگرسیون ترتیبی و کاربرد آن
بهینه‌سازی حدود کنترل متغیرهای کیفی به کمک مدلهای خطی پویا

سنتز، شناسایی و مطالعات ساختاری ترکیبات ماکروسیکل مشتق شده از پنتافلوئوروپیریدین و بررسی قدرت کمپلکس دهندگی آنها در ابعاد نانومتری و معمول
سنتز، شناسایی و مطالعه الکترو شیمیایی مشتقات جدید از هیم
پیش بینی ضریب توزیع و کمیت های ترمودینامیکی انحلال در سیستم گاز-آپولین
سنتز کوپلیمر استایرن - مالئیک انیدرید به روش سوسپانسیون ( درصدهای 25 و 50 مالئیک انیدرید در مقیاس صنعتی 50 لیتری)
واکنش بین ایزو سیانیدها و استرهای استیلنی فعال در حضور ‏‎‏‎N',N ‎‏ - دی متیل باربیتوریک اسید و سنتز مشتقات پر استخلاف ‏‎H‎‏ 4 - پیرانو (3 ، 2
سنتز ، شناسایی و مطالعه رفتار الکتروشیمیایی و اسپکتروالکتروشیمیایی کمپلکسهای رودیم ‏‎(III)‎‏ ‏‎RH(rerpy)(bpy)L(PF6)2‎‏ (‏‎L ‎‏ - منو آنیونهای فنی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

نقش منبع تامین نیتروژن بر رشد لوبیا در شرایط محدودیت آبی


این پژوهش به منظور بررسی تاثیر نیتروژن معدنی بر برخی صفات فیزیولوژیک، مورفولوژیک و بیوشیمیایی لوبیا تحت شرایط خشکی، در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی طراحی و اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار و بصورت گلدانی انجام گرید. آزمایش‌های گلدانی در سه سطح 30، 55 و 80 در صد ظرفیت مزرعه ای و تیمار نیتروژن شامل 1- شاهد یا عدم مصرف نیتروژنی 2- تغذیه از منبع آمونیومی 3- تغذیه از منبع نیتراتی 4- تغذیه از منبع نیترات + آمونیوم بر روی بذرهای لوبیا در گلدان-ها اعمال گردید. نتایج نشان داد که خشکی سبب افزایش میزان پرولین و قندهای محلول در برگ گردید. استفاده از نیترات و نیترات+ آمونیوم بیشترین میزان تولید پرولین و قندهای محلول را در روزهای بعد از تنش نشان داد. در حالیکه با افزایش تنش خشکی از میزان پروتئین کاسته شد همچنین نیترات نقش بسیار مهمی در افزایش پروتئین در شرایط محدودیت آبی داشت. افزایش جذب عناصر سدیم، آهن و کاهش جذب عنصر پتاسیم در شرایط تنش خشکی نیز مشاهده شد. کود نیتروژنه تاثیری در جذب پتاسیم نداشت در حالیکه نیترات جذب آهن را افزایش داد. با افزایش سطوح خشکی از میزان پایداری غشا ، پتانسیل اسمزی و محتوای رطوبت نسبی کاسته شد. استفاده از نیترات و نیترات +آمونیوم محتوای نسبی رطوبت برگ در گیاه را افزایش داد خشکی سبب کاهش هدایت روزنه ای و کلروفیل گردید. روند تغییرات فلورسانس اولیه (Fo) در طول زمان افزایشی، اما فلورسانس حداکثر (Fm ) و فلورسانس متغیر (Fv) کاهشی بود. کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم II (Fv/Fm ( با محدودیت آبی به دلیل بازدارندگی نوری کاهش یافت. با افزایش شدت تنش از وزن خشک اندام هوایی، طول ساقه گیاه کاسته شد در بین تیمارهای نیتروژن بیشترین وزن خشک مربوط به نیترات و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد ( عدم استفاده از کود نیتروژن ) بود. تنش شدید بیشترین مقدار اسید آمینه لیزین تولید شده در گیاه را نشان داد در حالیکه با افزایش سطوح خشکی از میزان متیونین کاسته شد. تیمارهای نیتروژنی لیزین را به مقدار قابل توجهی نسبت به شاهد افزایش دادن در صورتیکه موثرترین تیمار نیتروژن در افزایش اسید آمینه متیونین نیترات بود فعالیت آنزیم‌ها ی کاتالاز و پلی فنل اکسیداز در شرایط تنش خشکی نسبت به شرایط معمولی بیشتر شدبنظر می‌رسد در شرایط تنش شدید، استفاده از آمونیوم و نیترات به سنتز این آنزیم‌ها کمک کرده و باعث شده گیاه با افزایش فعالیت این آنزیم‌ها با رادیکال‌های آزاد شده بهتر مقابله نماید و گیاه را در شرایط بحرانی محافظت کند.
نمایه ها:
لوبیا |
خشکی |
نیتروژن |
پرولین |
عناصر |
کلروفیل | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالببررسی وضعیت خفتگی بذر یولاف وحشی زمستانه در اعماق مختلف خاک /
ژن تکنیک چیست ؟
بررسی عملکرد دانه و تاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پائیزه گلرنگ/
بررسی اثر تغذیه ای کلرلا ، کیتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگی ‏‎Artemia urmiana‎‏
کاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی
بررسی عوامل زنده ناخواسته مزارع پرورش میگو در منطقه حله بوشهر/

سایر مطالب

*