بررسی ارتبلط الگوی نواربندی پروتئین های ذخیره ای سویا تحت تنش شوری در مرحله گیاهچه ای x

بررسی ارتبلط الگوی نواربندی پروتئین های ذخیره ای سویا تحت تنش شوری در مرحله گیاهچه اینمونه‌گیری سازوار
روشی با دقت بالا برای حل معادلات انتگرال فردهلم نوع دوم با هسته ناپیوسته
مجاز بودن و کمین بیشینگی در فضای پارامتری محدود.
یک الصاق در هندسه فینسلر
دستگاههای انوسوف
جریان در شبکه با کمترین هزینه و مسأله جریان ماکسیمال

تهیه ایزومرهای دی کلروبنزن
مقایسه و همبستگی پروتئین - مواد معدنی (آهن - کلسیم و روی) و عملکرد در انواع مختلف یونجه
سنتز، شناسایی کمپلکسهای 2[(Nh3)5co-nh-c-r] و بررسی سینتیکی واکنش تبدیل ایزومر -N اتصالی به -O اتصالی
واکنش -n-4 پروپیل تری آزولین دی اون با بعضی از دی اونها و هالوژناسیون برخی از محصولات حاصله
مطالعات ترکیبات الحاقی دو و سه اتمی تعدادی از کمپلکسهای فلزی بزرگ حلقوی
تهیه بنزیل کلرید در مقیاس BENCH به روش کلراسیون انتخابی تولوئن
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی ارتبلط الگوی نواربندی پروتئین های ذخیره ای سویا تحت تنش شوری در مرحله گیاهچه ای


برای ارزیابی تحمل شوری در ارقام مختلف سویا و ارتباط آن با نشانگر‌های پروتئینی تحقیقی در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی در سال 1390 انجام شد. آزمایش روی 17 رقم سویا براساس طرح فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و سه سطح تنش (شاهد، 75 و 150 میلی‌مولار کلرید سدیم) به صورت کشت در خاک انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش تنش شوری مقدار پرولین، درصد خسارت، سدیم و فلورسانس اولیه افزایش یافت، اما مقدار آنها در ارقام مختلف متفاوت بود. با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه‌خوشه‌ای و تجزیه تابع تشخیص ارقام Hamilton و Interprize برای شراط نرمال و ارقام Linford،033 ، Calark متحمل به شوری هستند که در هر سه شرایط در گروه‌هایی قرار گرفتند که میانگین صفات بیشتری نسبت به بقیه ارقام داشتند و رقم Dpx برای مناطق تحت تنش توصیه می‌گردد. از نظر شاخص‌های مقاومت به شوری از جمله شاخص TI ریشه، رقمcalark از لحاظ صفات مرتبط با ریشه رقم مقام به شمار می‌آید. از نظر STI و MP رقم 033 متحمل و ارقام Safyabad حساس به تنش بودند. همچنین، نشانگر‌های پروتئینی می‌توانند به عنوان ابزاری تکمیلی برای تایید فرضیه وجود تنوع ژنتیکی در میان ارقام سویا مورد استفاده قرار گیرد. نتایج حاصل از تجزیه پروتئین‌های محلول در آب و نمک پروتئین-هایی با وزن مولکولی پایین و پروتئین‌هایی با وزن مولکولی بالا نشان داد، میانگین تنوع ژنتیکی برای تمام مکان‌های ژنتیکی به ترتیب برابر 48/0، 48/0، 42/0 بود. و مقدار شاخص شانون به ترتیب برابر40/0، 41/0، 60/0بود. بر اساس تجزیه رگرسیون که در آن داده‌های نشانگر‌های پروتئینی به عنوان متغیر مستقل و صفات مورفوفیزیولوژیک به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد‌ند، در مجموع 7 نشانگر مثبت برای صفات مورفوفیزیولوژیک در سطح شاهد، 6 نشانگر در سطح تنش اول (تنش شوری 75 میلی‌مولار) و 4 نشانگر در سطح تنش دوم (150 میلی‌مولار) شناسایی شدند. برای پروتئین‌هایی با وزن مولکولی پایین در مجموع 3 نشانگر مثبت برای صفات مورفوفیزیولوژیک در سطح شاهد، 5 نشانگر در سطح تنش اول و 12 نشانگر در سطح تنش دوم شناسایی شدند. بر ای پروتئین‌های با وزن مولکولی بالا، در مجموع 9 نشانگر مثبت برای صفات مورفوفیزیولوژیک در سطح شاهد، 13 نشانگر در سطح تنش اول و 16 نشانگر در سطح تنش دوم شناسایی شدند.
نمایه ها:
سویا |
شوری |
تنوع ژنتیکی |
نشانگر¬های پروتینی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالبامکانات بهره برداری از اراضی شور و سدیمی (قلیایی)/
بررسی وضعیت خفتگی بذر یولاف وحشی زمستانه در اعماق مختلف خاک /
ژن تکنیک چیست ؟
بررسی عملکرد دانه و تاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پائیزه گلرنگ/
بررسی اثر تغذیه ای کلرلا ، کیتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگی ‏‎Artemia urmiana‎‏
کاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی

سایر مطالب

سایر مطالب

*