بررسی خصوصیات آنزیم فنل اکسیداز در سلول های خونی کرم قوزه پنبه Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera:Noctuidae) x

بررسی خصوصیات آنزیم فنل اکسیداز در سلول های خونی کرم قوزه پنبه Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera:Noctuidae)مارتینگلها و ریسک بیمه
مدل‌های رگرسیون ترتیبی و کاربرد آن
بهینه‌سازی حدود کنترل متغیرهای کیفی به کمک مدلهای خطی پویا
حل مسائل مقادیر ویژه ماتریسهای نامتقارن با استفاده از روش هموتوپی
نمونه‌گیری سازوار
روشی با دقت بالا برای حل معادلات انتگرال فردهلم نوع دوم با هسته ناپیوسته

سنتز کوپلیمر استایرن - مالئیک انیدرید به روش سوسپانسیون ( درصدهای 25 و 50 مالئیک انیدرید در مقیاس صنعتی 50 لیتری)
واکنش بین ایزو سیانیدها و استرهای استیلنی فعال در حضور ‏‎‏‎N',N ‎‏ - دی متیل باربیتوریک اسید و سنتز مشتقات پر استخلاف ‏‎H‎‏ 4 - پیرانو (3 ، 2
سنتز ، شناسایی و مطالعه رفتار الکتروشیمیایی و اسپکتروالکتروشیمیایی کمپلکسهای رودیم ‏‎(III)‎‏ ‏‎RH(rerpy)(bpy)L(PF6)2‎‏ (‏‎L ‎‏ - منو آنیونهای فنی
واکنشهای پودر شیشه با الکتروفیلهای آلی C2H5Br,CH3CoBr,ArCoCl,(CH3)3SiCl)
غیرفعال شدن انتحاری کاتالاز: سینتیک واکنش تجزیه آب اکسیژنه در حضور همزمان دو گونه کاتالاز از دو منبع متفاوت
تهیه ایزومرهای دی کلروبنزن
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی خصوصیات آنزیم فنل اکسیداز در سلول های خونی کرم قوزه پنبه Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera:Noctuidae)


کرم قوزه پنبه Helicoverpa armigera Hübner. یک آفت بسیار خسارت‌زا در کشاورزی محسوب می‌شود و انجام سم‌پاشی‌های بی‌رویه نه تنها جلوی خسارت این آفت را نگرفته بلکه تأثیرات سوء زیادی نیز در زیست محیط برجا گذاشته است. حشرات در محیط زیست با تهدیدات متنوعی شامل بیمارگرها، شکارگرها، پارازیت‌ها و پارازیتوئید‌ها مواجه هستند و آنزیم فنل اکسیداز نقش کلیدی را در مقابله با این عوامل دارد. اخیرا مطالعات زیادی روی خصوصیات بیوشیمیایی و مهار کننده‌های این آنزیم صورت گرفته است تا با هدف قرار دادن و ایجاد اختلال در کار این آنزیم، آفات کشاورزی را کنترل کنند و نیز شرایطی برای جایگزینی حشره‌ کش‌های جدید و فاقد اثرات سوء زیستی با حشره کش‌های شیمیایی فراهم ‌شود. در این مطالعه خصوصیات بیوشیمیایی و اثر ترکیبات مختلف روی فعالیت آنزیم فنل اکسیداز سلول‌های خونی کرم قوزه پنبه بررسی شد. رفتارهای کینتیکی آنزیم در شرایط بهینه فعالیت آنزیمی بررسی شد. میزان حداکثر سرعت فعالیت آنزیم 35/. میکروگرم بر دقیقه بر میلی گرم پروتئین و Km 86/1 میلی مول تعیین شد. پایین بودن میزان پارامتر Km نشان دهنده تناسب بالای آنزیم و زیر نهشت می‌باشد. آنزیم فنل اکسیداز در اسیدیته 6 و دمای 30 درجه‌ی سانتی‌گراد بیشترین فعالیت را داشته و و در pHهای با فعالیت بالای آنزیم (6، 7 و 8)، فعالیت آنزیم تا 24 ساعت پایدار بود و بعد از 24 ساعت کاهش شدیدی نشان داد و همچنین در دماهای با فعالیت بالای آنزیم (25، 30 و 35 درجه‌ی سانتی‌گراد)، فعالیت آنزیم بعد از 12 ساعت به طور معنی داری کاهش یافت. در اثر تیمار آنزیم با غلظت‌های مختلف ترکیبات یونی و سنتزی مشخص شد که یون سدیم در همه غلظت‌ها روی فعالیت آنزیم فنل اکسیداز تاثیری نداشت (البته در غلظت‌های بالا فعالیت آنزیم افزایش یافته است ولی تفاوت معنی داری با غلظت شاهد نداشت) یون‌های پتاسیم در غلظت 4 میلی مولار باعث افزایش 122 درصدی فعالیت آنزیم شد و بین غلظت‌های 4، 6 و 8 میلی مولار تفاوت معنی داری مشاهده نشد. یون منیزیم فقط در غلظت بالا (8 میلی مولار)، 118 درصد فعالیت را افزایش داد و تا غلظت 6 میلی مولار تفاوت معنی داری با غلظت شاهد نداشت. یون کلسیم در همه غلظت‌ها باعث افزایش فعالیت آنزیم شد به طوری‌که غلظت‌های 2 و 4 میلی مولار (به ترتیب 129 و 130 درصد) با غلظت‌های 6 و 8 میلی مولار (به ترتیب 174 و 176 درصد) تفاوت معنی داری داشت و با افزایش غلظت، فعالیت آنزیم فنل اکسیداز هم افزایش ‌یافت و همچنین تریس در غلظت‌های مختلف روی فعالیت آنزیمی بی‌تاثیر بوده، ولی سدیم دو دسیل سولفات در غلظت 4 میلی مولار، 45 درصد فعالیت را کاهش داد و با بقیه غلظت‌ها تفاوت معنی داری نداشت. سنجش فعالیت آنزیم فنل اکسیداز در دو سن آخر لاروی (5 و 6) کرم قوزه ی پنبه مشخص کرد که فعالیت آنزیم در سن 5 لاروی تفاوت معنی داری با سن 6 ندارد.
نمایه ها:
کرم قوزه پنبه |
فنل اکسیداز |
سلول های خونی |
سیستم ایمنی هیومرال | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالبجهش های ‏‎DNA‎‏ میتوکندریایی : بیماری زایی و وراثت
یافته های هیستوپاتولوژیک ناشی از انگل ترماتود ‏‎Gonapodasmlius Epinephli‎‏ در تیغه های آبشش ماهی ‏‎Epinephelus Tauvina‎‏ ( هامور چرب ) در خلیج فارس
تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سیز درخت گردو‏‎(juglans regia L.)‎‏ توسط کروماتو گرافی مایع با کارایی بالا‏‎(HPLC)‎‏
علل پرریزی در پرندگان و درمان آنها
بیماری کوتولگی گال سیاه برنج در فارس
کنترل ژنتیکی نمو و ژنهای همیوتیک در گیاهان

سایر مطالب

*