بهینه‌سازی عوامل موثر در هیدرولیز و فعالیت آنتی‌اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده‌ی ماهی کاراس (Carassius carassius) به روش سطح پاسخ x

بهینه‌سازی عوامل موثر در هیدرولیز و فعالیت آنتی‌اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده‌ی ماهی کاراس (Carassius carassius) به روش سطح پاسخبهینه‌سازی حدود کنترل متغیرهای کیفی به کمک مدلهای خطی پویا
حل مسائل مقادیر ویژه ماتریسهای نامتقارن با استفاده از روش هموتوپی
نمونه‌گیری سازوار
روشی با دقت بالا برای حل معادلات انتگرال فردهلم نوع دوم با هسته ناپیوسته
مجاز بودن و کمین بیشینگی در فضای پارامتری محدود.
یک الصاق در هندسه فینسلر

سنتز کوپلیمر استایرن - مالئیک انیدرید به روش سوسپانسیون ( درصدهای 25 و 50 مالئیک انیدرید در مقیاس صنعتی 50 لیتری)
واکنش بین ایزو سیانیدها و استرهای استیلنی فعال در حضور ‏‎‏‎N',N ‎‏ - دی متیل باربیتوریک اسید و سنتز مشتقات پر استخلاف ‏‎H‎‏ 4 - پیرانو (3 ، 2
سنتز ، شناسایی و مطالعه رفتار الکتروشیمیایی و اسپکتروالکتروشیمیایی کمپلکسهای رودیم ‏‎(III)‎‏ ‏‎RH(rerpy)(bpy)L(PF6)2‎‏ (‏‎L ‎‏ - منو آنیونهای فنی
واکنشهای پودر شیشه با الکتروفیلهای آلی C2H5Br,CH3CoBr,ArCoCl,(CH3)3SiCl)
غیرفعال شدن انتحاری کاتالاز: سینتیک واکنش تجزیه آب اکسیژنه در حضور همزمان دو گونه کاتالاز از دو منبع متفاوت
تهیه ایزومرهای دی کلروبنزن
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بهینه‌سازی عوامل موثر در هیدرولیز و فعالیت آنتی‌اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده‌ی ماهی کاراس (Carassius carassius) به روش سطح پاسخ


در سال‌های اخیر، توجه گسترده به استفاده از آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی، منجر به تحقیقاتی در زمینه‌ی بررسی قابلیت آنتی‌اکسیدانی پپتید‌های فعال بیولوژیک از پروتئین‌های منابع جانوری یا گیاهی گردیده است. فعالیت آنتی‌اکسیدانی این پپتیدهای زیست‌فعال به توانایی آنها در مهار رادیکال‌های آزاد، عمل به‌عنوان شلاته‌کننده‌ی فلزات، و جلوگیری از اکسیداسیون چربی نسبت داده شده‌ است. در این پژوهش پروتئین هیدرولیز‌شده‌ی ماهی کاراس (Carassius carassius) که یک ماهی کم ارزش شیلاتی است از طریق هیدرولیز آنزیمی، توسط آنزیم آلکالاز تهیه و بهینه نمودن شرایط هیدرولیز جهت دستیابی به درجه هیدرولیز و بازیافت نیتروژنی بهینه و بیشترین فعالیت آنتی‌اکسیدانی با استفاده از روش سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی انجام گرفت و نیز فعالیت پروتئین‌های هیدرولیز شده در شلاته‌کردن یون-های آهن و احیا نمودن آهن نیز مورد بررسی قرار گرفت. اثرات ترکیبی دما، زمان و فعالیت‌آنزیم، به عنوان سه متغیر مستقل اثرگذار بر متغیرهای وابسته، شامل درجه‌ی هیدرولیز، بازیافت نیتروژنی و مهار رادیکال‌های آزاد DPPH، توسط معادله درجه دوم با استفاده از نرم افزار Design expert برازش گردیدند. مطابق مدل‌سازی ریاضی انجام گرفته بالاترین درجه هیدرولیز به میزان 02/42 درصد در شرایط هیدرولیز 37/206 دقیقه، 19/48 درجه سانتی‌گراد و فعالیت‌آنزیمی 55/79 واحد آنسون حاصل گردید؛ و نیز بالاترین بازیافت نیتروژنی در شرایط هیدرولیز 46/191 دقیقه، 38/48 درجه سانتی‌گراد 74/70 واحد آنسون به میزان 03/81 درصد بدست آمد. همچنین مدل ریاضی مشخص کننده‌ی ناحیه‌ای با بیشترین فعالیت آنتی‌اکسیدانی (بیش از 22/58 درصد) در شرایط منطبق با دمای 11/48 درجه سانتی‌گراد، زمان 27/151 دقیقه و فعالیت‌آنزیمی 43/64 واحد آنسون بر‌کیلوگرم بود. بالاترین فعالیت شلاته‌کنندگی یون آهن در زمان هیدرولیز 180 دقیقه و به میزان 56/44 درصد به دست آمد. بالاترین قدرت احیا‌کنندگی پروتئین‌های هیدرولیزشده‌ در زمان هیدرولیز120 دقیقه، به دست آمد که در مقایسه با اسیدآسکوربیک ppm 100، 32/67 درصد قدرت احیا‌کنندگی از خود نشان می‌داد. نتایج نشان می‌دهد که پروتئین هیدرولیز شده‌ی ماهی کاراس می‌تواند قابلیت استفاده‌ در فرمولاسیون موادغذایی به عنوان آنتی‌اکسیدان طبیعی و نیز کاربردهای دارویی داشته باشد.
نمایه ها:
پروتیین هیدرولیز شده ی ماهی |
ماهی کاراس |
درجه¬ی هیدرولیز |
فعالیت آنتی¬اکسیدانی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالبامکانات بهره برداری از اراضی شور و سدیمی (قلیایی)/
بررسی وضعیت خفتگی بذر یولاف وحشی زمستانه در اعماق مختلف خاک /
ژن تکنیک چیست ؟
بررسی عملکرد دانه و تاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پائیزه گلرنگ/
بررسی اثر تغذیه ای کلرلا ، کیتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگی ‏‎Artemia urmiana‎‏
کاربرد محصولات روغن پالم در شورتنینگ ها و واناسپاتی

سایر مطالب

سایر مطالب

*