روشهای مطالعه همسنگی در سیستم‌های آشوبناک x

روشهای مطالعه همسنگی در سیستم‌های آشوبناکسنتز، شناسایی و مطالعات ساختاری ترکیبات ماکروسیکل مشتق شده از پنتافلوئوروپیریدین و بررسی قدرت کمپلکس دهندگی آنها در ابعاد نانومتری و معمول
سنتز، شناسایی و مطالعه الکترو شیمیایی مشتقات جدید از هیم
پیش بینی ضریب توزیع و کمیت های ترمودینامیکی انحلال در سیستم گاز-آپولین
سنتز کوپلیمر استایرن - مالئیک انیدرید به روش سوسپانسیون ( درصدهای 25 و 50 مالئیک انیدرید در مقیاس صنعتی 50 لیتری)
واکنش بین ایزو سیانیدها و استرهای استیلنی فعال در حضور ‏‎‏‎N',N ‎‏ - دی متیل باربیتوریک اسید و سنتز مشتقات پر استخلاف ‏‎H‎‏ 4 - پیرانو (3 ، 2
سنتز ، شناسایی و مطالعه رفتار الکتروشیمیایی و اسپکتروالکتروشیمیایی کمپلکسهای رودیم ‏‎(III)‎‏ ‏‎RH(rerpy)(bpy)L(PF6)2‎‏ (‏‎L ‎‏ - منو آنیونهای فنی

اقلیم و معماری .مطالعه موردی شهر رشت
ژئوترمیک
سکانس استراتیگرافی و کیفیت مخزنی سازند آسماری میدان شادگان
پترولوژی افیولیت های منطقه انارک(شمال شرق استان اصفهان) با تاکید ویژه بر مطالعه سنگ های اولترامافیک- مافیک افیولیت شمال انارک و سنگ های اولت
بررسی مقدماتی طلا در منطقه زره‌کان - قزوین
نقش پژوهش های ژئومورفولوژی در ارزیابی تنگناهای توسعه فیزیکی شهر ماکو
حمایت از ما | مشهدهاست
`

روشهای مطالعه همسنگی در سیستم‌های آشوبناک


تاثیر متقابل سیستم‌های دینامیکی بر روی یکدیگر شاخه‌ای مهم از دانش سیستم‌های پویای غیرخطی می‌باشد. در سالهای اخیر، همسنگی سیستم‌های آشوبی دامنه وسیعی از تحقیقات را فرا گرفته است . هدف اصلی از این نوشتار، تاکید بر روی روشهای مختلف عددی و تجربی برای بیان همسنگی عمومی و آنالیز ویژگیهای این نوع همسنگی می‌باشد. در فصل 1 تاریخچه همسنگی عمومی بیان می‌شود. در فصل 2 با مفهوم توانهای لیاپانوف آشنا می‌شویم. در فصل 3 مفهوم همسنگی عمومی ذکر می‌گردد. در فصل 4 با بیان مثالهای عددی و تجربی به آنالیز ویژگیهای همسنگی عمومی می‌پردازد. و فصل 5 بر بیان رفتار متقابل سیستم‌های آشوبی زوج شده بنیان گذاشته شده است .
نمایه ها:
برنامه کامپیوتری |
همزمان سازی |
سیستم آشوبناک | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


کاربرد فیتوپلانکتون در آبزی پروری
ارزیابی منابع ژنتیکی مقاوم به خشکی در انجئر (Ficus carica) با استفاده از شاخص های فیزیولوژیکی و آنالیزهای پروتیومیکس
فرمهای دیفرانسیل و گرانش کلاسیک
گرانش و الکترومغناطیس
بررسی بیان ژن کیتیناز کلاس (1)در گیاه خربزه وحشی تلقیح شده با پاتوژن قارچی فوزاریوم اکسیسپوریوم ملونیس
اثر اسید هومیک بر صفات کمی و کیفی توت‌فرنگی رقم سلوا در شرایط گلخانه

*