برونیابی روش Collocation گسسته در معادله انتگرال از نوع Hammerstein x

برونیابی روش Collocation گسسته در معادله انتگرال از نوع Hammersteinپیش بینی ضریب توزیع و کمیت های ترمودینامیکی انحلال در سیستم گاز-آپولین
سنتز کوپلیمر استایرن - مالئیک انیدرید به روش سوسپانسیون ( درصدهای 25 و 50 مالئیک انیدرید در مقیاس صنعتی 50 لیتری)
واکنش بین ایزو سیانیدها و استرهای استیلنی فعال در حضور ‏‎‏‎N',N ‎‏ - دی متیل باربیتوریک اسید و سنتز مشتقات پر استخلاف ‏‎H‎‏ 4 - پیرانو (3 ، 2
سنتز ، شناسایی و مطالعه رفتار الکتروشیمیایی و اسپکتروالکتروشیمیایی کمپلکسهای رودیم ‏‎(III)‎‏ ‏‎RH(rerpy)(bpy)L(PF6)2‎‏ (‏‎L ‎‏ - منو آنیونهای فنی
واکنشهای پودر شیشه با الکتروفیلهای آلی C2H5Br,CH3CoBr,ArCoCl,(CH3)3SiCl)
غیرفعال شدن انتحاری کاتالاز: سینتیک واکنش تجزیه آب اکسیژنه در حضور همزمان دو گونه کاتالاز از دو منبع متفاوت

ژئوترمیک
سکانس استراتیگرافی و کیفیت مخزنی سازند آسماری میدان شادگان
پترولوژی افیولیت های منطقه انارک(شمال شرق استان اصفهان) با تاکید ویژه بر مطالعه سنگ های اولترامافیک- مافیک افیولیت شمال انارک و سنگ های اولت
بررسی مقدماتی طلا در منطقه زره‌کان - قزوین
نقش پژوهش های ژئومورفولوژی در ارزیابی تنگناهای توسعه فیزیکی شهر ماکو
میکرواستراتیگرافی زمین‌های کرتاسه زیرین در حوضه خزر جنوبی و بررسی شرایط رسوبگذاری آن
حمایت از ما | مشهدهاست
`

برونیابی روش Collocation گسسته در معادله انتگرال از نوع Hammerstein


این پایان‌نامه برداشتی از مقاله ارائه داده شده توسط Ham Guoqiang [Department of computer Science, South China Univ. of Tech.]است . که در آن بسط خطای حدی از یک روش Collocation گسسته برای معادلات انتگرال از نوع Hammerstein بدست آمده است . در آنجا نشان داده شده است که وقتی برای تقریب انتگرال معین در این روش از چندجمله‌ایهای قطعه قطعه‌ای از درجه p-1 و کوادراتور عددی استفاده شود. جواب تقریبی شامل توانهایی از گام هایی به طول h از بسط خطا خواهد بود. علی‌الخصوص به ازای انتخاب‌های خاصی از نقاط Collocation و قانون کوادراتور عددی، جملات پیشرو در بسط خطا برای جواب Collocation شامل فقط توانهای زوج از h ، با شروع از جمله h2p خواهد بود. جهت افزایش دقت جواب عددی از برونیابی ریچاردسون استفاده شده است .
نمایه ها:
برونیابی |
معادله انتگرال |
روش منضم سازی گسسته | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


مدل کرونیگ -پنی‌نسبیتی
تجزیه و تحلیل منطقه‌ای برآورد رسوب معلق با استفاده از خصوصیات حوضه‌ی رودخانه‌های گرگانرود و قره‌سو
بررسی مدئریت گیاهان پوششی بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor L.)
مکان یابی QTL های تحمل به تنش خشکی و گرمای انتهائی در لاین های خالص نوترکیب گندم نان
مدل تعمیم‌یافته شوئینگر در 1+1 بعد
تولید لیپید فراسودمند حاوی اسید لینولئیک و لینولنیک مزدوج و ارزیابی اثرات سلامتی آن در موش آزمایشگاهی

*