روش تعدیل شده هدایت گرمای معکوس با کنترل اتوماتیک x

روش تعدیل شده هدایت گرمای معکوس با کنترل اتوماتیکپلیمرهای کوئوردیناسیون سرب (II) با اندازه نانو، سنتز، شناسایی و مطالعات طیفی، حرارتی و ساختاری آنها
سنتز و شناسایی مشتقات جدید 2- پیرازولین و بررسی خاصیت ضدمیکروبی آنها
سنتز، شناسایی و مطالعات ساختاری ترکیبات ماکروسیکل مشتق شده از پنتافلوئوروپیریدین و بررسی قدرت کمپلکس دهندگی آنها در ابعاد نانومتری و معمول
سنتز، شناسایی و مطالعه الکترو شیمیایی مشتقات جدید از هیم
پیش بینی ضریب توزیع و کمیت های ترمودینامیکی انحلال در سیستم گاز-آپولین
سنتز کوپلیمر استایرن - مالئیک انیدرید به روش سوسپانسیون ( درصدهای 25 و 50 مالئیک انیدرید در مقیاس صنعتی 50 لیتری)

ژئوترمیک
سکانس استراتیگرافی و کیفیت مخزنی سازند آسماری میدان شادگان
پترولوژی افیولیت های منطقه انارک(شمال شرق استان اصفهان) با تاکید ویژه بر مطالعه سنگ های اولترامافیک- مافیک افیولیت شمال انارک و سنگ های اولت
بررسی مقدماتی طلا در منطقه زره‌کان - قزوین
نقش پژوهش های ژئومورفولوژی در ارزیابی تنگناهای توسعه فیزیکی شهر ماکو
میکرواستراتیگرافی زمین‌های کرتاسه زیرین در حوضه خزر جنوبی و بررسی شرایط رسوبگذاری آن
حمایت از ما | مشهدهاست
`

روش تعدیل شده هدایت گرمای معکوس با کنترل اتوماتیک


در این پایان‌نامه به بررسی روشی تعدیل شده هدایت گرمای معکوس در حالت یک بعدی می‌پردازد. در این روش شرایط کرانه‌ای مجهول بوده که با استفاده از توابع اسپلاین پایه‌ای آنها را پارامتریک می‌کند برای تقریب ضرایب فوق از روش کمترین مربعات استفاده می‌شود . دستگاه معادلات غیرخطی حاصل به روش Levenberg-Marquardt حل می‌گردد. در مساله‌ای که مورد بررسی قرار می‌گیرد، طول گام، مرتبه پارامتری سازی و مقدار گام حفظ شده متغیر هستند و بطور اتوماتیک برای هر مجموعه داده‌ها چنان انتخاب می‌شوند که جواب بهینه و پایدار به دست می‌آید. یک آنالیز آماری حساب شده از توزیع خطای اتفاقی برای دماهای اندازه‌گیری شده و دماهای اولیه بدست می‌آید. با استفاده از نتایج بدست آمده از آنالیز آماری به بررسی پایداری تناوبی یا ناپایداری برای یک بخش از پارامترهای کنترل شده روش معکوس پرداخته می‌شود. در پایان با استفاده از داده نادرست دو مطلب روشن می‌شود: 1 - سودمندی و مزایای روش 2 - اثر ملاک اتوماتیک
نمایه ها:
هدایت گرما |
کنترل خودکار | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی مدئریت گیاهان پوششی بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor L.)
مکان یابی QTL های تحمل به تنش خشکی و گرمای انتهائی در لاین های خالص نوترکیب گندم نان
مدل تعمیم‌یافته شوئینگر در 1+1 بعد
تولید لیپید فراسودمند حاوی اسید لینولئیک و لینولنیک مزدوج و ارزیابی اثرات سلامتی آن در موش آزمایشگاهی
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی برگ کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر میکروارگانیسم های شاخص عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهی
بررسی و مقایسه انواع فیبرهای نگهدارنده قطبش جهت طراحی و ساخت فیبرپاپیونی

*