بحثی درباره نیم‌پیوستگی پائین و انتخابهای پیوسته برای توابع چندتای محدب مقدار x

بحثی درباره نیم‌پیوستگی پائین و انتخابهای پیوسته برای توابع چندتای محدب مقدارسنتز ، شناسایی و مطالعه رفتار الکتروشیمیایی و اسپکتروالکتروشیمیایی کمپلکسهای رودیم ‏‎(III)‎‏ ‏‎RH(rerpy)(bpy)L(PF6)2‎‏ (‏‎L ‎‏ - منو آنیونهای فنی
واکنشهای پودر شیشه با الکتروفیلهای آلی C2H5Br,CH3CoBr,ArCoCl,(CH3)3SiCl)
غیرفعال شدن انتحاری کاتالاز: سینتیک واکنش تجزیه آب اکسیژنه در حضور همزمان دو گونه کاتالاز از دو منبع متفاوت
تهیه ایزومرهای دی کلروبنزن
مقایسه و همبستگی پروتئین - مواد معدنی (آهن - کلسیم و روی) و عملکرد در انواع مختلف یونجه
سنتز، شناسایی کمپلکسهای 2[(Nh3)5co-nh-c-r] و بررسی سینتیکی واکنش تبدیل ایزومر -N اتصالی به -O اتصالی

پتروگرفی و محیط رسوبی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس کوه بنگستان و انطباق آن با میادین مجاور در ناحیه فروافتادگی دزفول
متامرفیسم و ماگمائیسم در منطقه ملایر - همدان - تویسرکان
پترولوژی و ژئوشیمی افیولیت ملانژ خوی
هیدروکلیماتولوژی حوضه آبخیز شهرستانک
بررسی‌های زمین‌شناسی و پترولوژی سنگهای ولکانیکی جنوب بیرجند (منطقه سهل‌آباد)
تحقیق سنگشناسی سنگهای‌آذرین و دگرگونی منطقه چاهک رباط واقع در جنوب غربی شهر بابک (محدوده جنوبی)
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بحثی درباره نیم‌پیوستگی پائین و انتخابهای پیوسته برای توابع چندتای محدب مقدار


در این مقاله روی نیم‌پیوستگی پائین تابع مجموعه‌ها و روابط بین انواع نیم‌پیوستگی پائین بحث کرده، سعی می‌شود که شرایط همگرایی توابع مجموعه‌ایی را مورد بررسی قرار داد. در ادامه در باره روابط بین مجموعه انتخابهای مختلف بحث می‌شود و در خاتمه نیز سعی می‌شود که شرایط گسترش انتخابهای پیوسته مورد بررسی قرار گیرد.
نمایه ها:
پیوستگی |
نیم پیوستگی |
تابع محدب |
تابع چندتای محدب | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


مدل کرونیگ -پنی‌نسبیتی
تجزیه و تحلیل منطقه‌ای برآورد رسوب معلق با استفاده از خصوصیات حوضه‌ی رودخانه‌های گرگانرود و قره‌سو
بررسی مدئریت گیاهان پوششی بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor L.)
مکان یابی QTL های تحمل به تنش خشکی و گرمای انتهائی در لاین های خالص نوترکیب گندم نان
مدل تعمیم‌یافته شوئینگر در 1+1 بعد
تولید لیپید فراسودمند حاوی اسید لینولئیک و لینولنیک مزدوج و ارزیابی اثرات سلامتی آن در موش آزمایشگاهی

*