بررسی روشهای برنامه‌ریزی خطی فازی (با استفاده از اعداد و بازه‌های فازی و نظریه امکان) x

بررسی روشهای برنامه‌ریزی خطی فازی (با استفاده از اعداد و بازه‌های فازی و نظریه امکان)پیش بینی ضریب توزیع و کمیت های ترمودینامیکی انحلال در سیستم گاز-آپولین
سنتز کوپلیمر استایرن - مالئیک انیدرید به روش سوسپانسیون ( درصدهای 25 و 50 مالئیک انیدرید در مقیاس صنعتی 50 لیتری)
واکنش بین ایزو سیانیدها و استرهای استیلنی فعال در حضور ‏‎‏‎N',N ‎‏ - دی متیل باربیتوریک اسید و سنتز مشتقات پر استخلاف ‏‎H‎‏ 4 - پیرانو (3 ، 2
سنتز ، شناسایی و مطالعه رفتار الکتروشیمیایی و اسپکتروالکتروشیمیایی کمپلکسهای رودیم ‏‎(III)‎‏ ‏‎RH(rerpy)(bpy)L(PF6)2‎‏ (‏‎L ‎‏ - منو آنیونهای فنی
واکنشهای پودر شیشه با الکتروفیلهای آلی C2H5Br,CH3CoBr,ArCoCl,(CH3)3SiCl)
غیرفعال شدن انتحاری کاتالاز: سینتیک واکنش تجزیه آب اکسیژنه در حضور همزمان دو گونه کاتالاز از دو منبع متفاوت

پترولوژی افیولیت های منطقه انارک(شمال شرق استان اصفهان) با تاکید ویژه بر مطالعه سنگ های اولترامافیک- مافیک افیولیت شمال انارک و سنگ های اولت
بررسی مقدماتی طلا در منطقه زره‌کان - قزوین
نقش پژوهش های ژئومورفولوژی در ارزیابی تنگناهای توسعه فیزیکی شهر ماکو
میکرواستراتیگرافی زمین‌های کرتاسه زیرین در حوضه خزر جنوبی و بررسی شرایط رسوبگذاری آن
پترولوژی سنگهای ماگماتی و دگرگونی شمال شرق فریمان
بررسی محیط رسوبی، دیاژنز و ژئوشیمی نهشته‌های کربناته سازند سروک در تاقدیس‌های گیسکان و موند (استان بوشهر)
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی روشهای برنامه‌ریزی خطی فازی (با استفاده از اعداد و بازه‌های فازی و نظریه امکان)


در این پایان‌نامه روشهای برنامه‌ریزی خطی فازی با استفاده از اعداد فازی و نظریه امکان در پنج فصل مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل اول تعاریف و قضایایی در مورد نظریه مجموعه‌های فازی و برنامه‌ریزی خطی که در فصلهای آتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، عنوان می‌گردد. در فصل دوم و سوم روشهای یافتن جواب شدنی و بهینه با استفاده از روش سیمپلکس در مسئله برنامه‌ریزی خطی با اعداد(ضرایب ) فازی و نیز متغیرهای فازی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل چهارم و پنجم با معرفی نظریه امکان و ارائه تعاریف در این زمینه، روشهای قطعی سازی با استفاده از توزیعهای امکانی مورد بحث قرار گرفته و مثالهایی ارائه می‌گردد. در پایان نیز مثالهای ارائه شده در طول فصلها، بااستفاده از برنامه‌های رایانه‌ای ارائه می‌شود.
نمایه ها:
برنامه ریزی خطی فازی |
نظریه امکان |
بازه فازی |
عدد فازی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


نقش تنوع گونه ای گیاهی و عوامل محیطی بر میزان مواد آلی ذره ای خاک در مراتع کوهستانی ارومیه
مطالعه چرخنده ضربه ای کوانتومی تعمیم یافته
کاربرد فیتوپلانکتون در آبزی پروری
ارزیابی منابع ژنتیکی مقاوم به خشکی در انجئر (Ficus carica) با استفاده از شاخص های فیزیولوژیکی و آنالیزهای پروتیومیکس
فرمهای دیفرانسیل و گرانش کلاسیک
گرانش و الکترومغناطیس

*