حل یک IHCP به روش نیمه‌عددی و بررسی پایداری جواب و کاربردهایی از IHCPs x

حل یک IHCP به روش نیمه‌عددی و بررسی پایداری جواب و کاربردهایی از IHCPsتهیه ایزومرهای دی کلروبنزن
مقایسه و همبستگی پروتئین - مواد معدنی (آهن - کلسیم و روی) و عملکرد در انواع مختلف یونجه
سنتز، شناسایی کمپلکسهای 2[(Nh3)5co-nh-c-r] و بررسی سینتیکی واکنش تبدیل ایزومر -N اتصالی به -O اتصالی
واکنش -n-4 پروپیل تری آزولین دی اون با بعضی از دی اونها و هالوژناسیون برخی از محصولات حاصله
مطالعات ترکیبات الحاقی دو و سه اتمی تعدادی از کمپلکسهای فلزی بزرگ حلقوی
تهیه بنزیل کلرید در مقیاس BENCH به روش کلراسیون انتخابی تولوئن

ژئوترمیک
سکانس استراتیگرافی و کیفیت مخزنی سازند آسماری میدان شادگان
پترولوژی افیولیت های منطقه انارک(شمال شرق استان اصفهان) با تاکید ویژه بر مطالعه سنگ های اولترامافیک- مافیک افیولیت شمال انارک و سنگ های اولت
بررسی مقدماتی طلا در منطقه زره‌کان - قزوین
نقش پژوهش های ژئومورفولوژی در ارزیابی تنگناهای توسعه فیزیکی شهر ماکو
میکرواستراتیگرافی زمین‌های کرتاسه زیرین در حوضه خزر جنوبی و بررسی شرایط رسوبگذاری آن
حمایت از ما | مشهدهاست
`

حل یک IHCP به روش نیمه‌عددی و بررسی پایداری جواب و کاربردهایی از IHCPs


در این پایان‌نامه یک مساله هدایت گرمایی معکوس با شار گذرای نامعلوم بر کران مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مساله معکوس با بکارگیری چند حسگر در چند نقطه داخلی قابل حل می‌گردد. از روشهای تقریب دو هامل و تفاضلات متناهی برای حل این مساله خطی استفاده شده است . اساس این پایان‌نامه به کارگیری روش نیمه‌عددی می‌باشد. در این روش مساله بعد از گسسته‌سازی نسبت به زمان بصورت یک سیستم از معادلات هلمهلتز بازگشتی بیان می‌شود. جواب تقریبی از مساله هدایت گرمایی در حالت یک بعدی توسط جواب انتگرالی معادله هلمهلتز نشان داده می‌شود. جواب تقریبی از مساله هدایت گرمایی معکوس با توجه با پاسخ دمایی در نقاط داخلی بدست آمده است و پایداری جواب نسبت به خطای داده‌های داخلی در مواردی که انتگرالها با استفاده از قضیه مقدار میانگین محاسبه می‌شوند و یا زمانی که آنها به صورت عددی محاسبه می‌گردند بررسی شده‌اند. برای بررسی پایداری جواب ، تحلیل نرم ماتریس زمانی که انتگرالها به صورت عددی محاسبه می‌شوند امری ضروری است . در حالتی که از سه سنسور استفاده شد نشان داده شد که تغییر موقعیت سنسور میانی اثر چندانی بر روی نرم ماتریس ندارد و همچنین اثر خطای دمای نقاط داخلی در صورتی که گام زمانی بیش از یک مقدار معینی باشد باعث بیکران شدت جواب نمی‌شود.
نمایه ها:
مساله هدایت گرمایی معکوس |
حل مساله |
هدایت گرما | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


مطالعه چرخنده ضربه ای کوانتومی تعمیم یافته
کاربرد فیتوپلانکتون در آبزی پروری
ارزیابی منابع ژنتیکی مقاوم به خشکی در انجئر (Ficus carica) با استفاده از شاخص های فیزیولوژیکی و آنالیزهای پروتیومیکس
فرمهای دیفرانسیل و گرانش کلاسیک
گرانش و الکترومغناطیس
بررسی بیان ژن کیتیناز کلاس (1)در گیاه خربزه وحشی تلقیح شده با پاتوژن قارچی فوزاریوم اکسیسپوریوم ملونیس

*