بررسی اثرات ‏‎BLEACHING‎‏ سدیم پربورات + آب مقطر و سدیم پربورات + پروکسید هیدروژن 30درصد توسط دستگاه رنگ سنج کامپیوتری روی دندانهای تغییر رنگ یا


بررسی اثرات ‏‎BLEACHING‎‏ سدیم پربورات + آب مقطر و سدیم پربورات + پروکسید هیدروژن 30درصد توسط دستگاه رنگ سنج کامپیوتری روی دندانهای تغییر رنگ یا
هدف از این مطالعه ، ارزیابی اثرات سفیدنمايندگی سدیم پربورات+پراکسیدهیدروژن30% و سدیم پربورات+آب مقطر در دندانهای غیرزنده تغییر رنگ داده توسط دستگاه رنگ سنج کامپیوتری هست.


زمین‌شناسی عمومی و اقتصادی معدن سرب و روی انگوران


زمین‌شناسی ناحیه کندوان - دزدبند شمالی البرز مرکزی


76 out of 100 based on 76 user ratings 826 reviews

مطالعه جغرافیای طبیعی دره جاجرود
مطالعه جغرافیای طبیعی چهارمحال مرکزی (زمین‌شناسی - ژئورموفولوژی - آب و هوا)
بررسی کانی‌شناسی و پترولوژی سنگهای آتش‌فشانی منطقه سهند
ضیاءآباد (بررسی شتابزده یک روستا)
آلونک‌نشینی در تهران و رابطه آن با عوامل اجتماعی، اقتصادی و طبیعی
بررسیهای زمین‌شناسی و تکتونیکی ناحیه دهران (غرب و شمال غرب شهداد کرمان)
مطالعه زمین‌شناسی نواحی دشت کالپوش جنوب غرب بجنورد
بررسی منابع آب زیرزمینی دشت ایسین و بهینه‌سازی آن
میکروفسیلهای گیاهی رسوبات ذغالی کرمان
میوسن قم و سیاه‌کوه
پژوهش در چینه‌شناسی و چگونگی پیدایش کانسارهای فلوئور - سرب - (باریم) در تریاس شرق البرز مرکزی
تحقیق سنگ‌شناسی سنگهای آذرین جنوب شهرستان قروه
Transfer Database from SQL-Server 2005 to SQL-Server 2008
What is the best way to lay out nested data in SQL Server Reporting Services 2005?
Importing ODBC database to MS SQL 2005
Can I use data in a query in the Page Header of a Reporting Services report?
Import Data Wizard Does Not Like Data Type I Choose For A Column
Dump of SQL Server insert data
ASP Classic Webapp - Connect to different SQL DB via login
SQL Server 2005 cd Key
Modifying SQL Database on Shared Hosting
SQL query to count and list the different counties per zip code
*