پوششهای زیرنرمال متناهی از گروههای حل پذیر خاص

بررسی جهش های ژن PTEN در گلیوبلاستوما
بررسی وضعیت بیان ژن های پراکسی زومی در مقایسه با ژن های Oct4 و Nanog در طول تمایز عصبی سلولهای P19
ارتباط بین طول توالی های تکراری (TTTA)n و (CA)n در ژن های IGF-1 و CYP19 و خطر ابتلا به سرطان پروستات در جمعیت اصفهان
یک خانواده از ابرگروه های نوع U
بررسی مقاومت، جذب و تجمع کادمیوم در گیاه Matthiola chenopodiifolia Fisch.& C.A.Mey (Brassicaceae)
مطالعه ای بر مدل های خطی با داده های سانسور شده
بررسی سطح انرژی پتانسیل بین مولکولی سیستم CO-CO با روش MP2
ویژگی های زمین شناختی و آب شناختی آبخوان دشت خاش
ارزیابی تغییرات شدت شکستگی در فروبار دزفول، مطالعه موردی شمال منطقه لالی، جنوب غرب ایران
مطالعه‌ای بر توزیع پواسن تعمیم یافته
آشکارسازی نشتی آب از لوله های فلزی و پلاستیکی دفن شده در زیر خاک در دو مدل آزمایشگاهی و صحرایی با استفاده از رادار زمینی (GPR)
تحلیل هندسی- جنبشی گسلش تراگذر در تاقدیس بیرجند
آشکارسازی و درزه‌نگاری توده سنگ با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر
Create local backup when editing remote files via netrw in vim
To get a menu for a code-beautifier in Vim by a mouse click
How do I paste from vim to other apps with linux?
Can vim be made to only expand tabs to the left of text?
How to automatically update tag file in vim?
vim getting the current value of vim foldmarker
How do I operate on highlighted text in VI/VIM?
Vim comma key not working
How can I open another vertical window (:vsp) on the left in vim?
how to load another file's content to current file in vim
*