بررسی ارتباط بین گسترش تکرار GAA در ژن FRDA با تغییرات ژنتیکی و بیوشیمیایی کمپلکس I زنجیره تنفسی میتوکندریایی در بیماران فردریش آتاکسیا (FA)

آشکارسازی و درزه‌نگاری توده سنگ با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر
حل عددی معادلات تابعی غیرخطی به وسیله‌ی روش‌های تکراری
افزایش تولید اسید کلاولانیک در Streptomyces clavuligerus به روش جهش زایی با پرتو فرابنفش
روش های سازگار برای حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی سخت
پتروگرافی، پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آذرین منطقه محمد آباد ابریشم (جنوب جاجرم)
حل عددی معادلات با مشتقات جزئی مرتبه دوم به کمک روش اختلال هموتوپی
وجود و همگرایی دورترین و بهترین نقاط تقریبی
تاثیر استرس خشکی و آبسیزیک اسید بر الگوی پروتئینی در گیاه رستاخیزی Cheilanthes fragrans در مقایسه با گیاه غیر رستاخیزی Nephrolepis sp با روش الکتروفورز دو ب
طراحی و بررسی ساختار یک پپتید با ساختار غالب بتا (?-sheet) با الگوگیری از سم سه انگشتی نوروتاکسین
کاربردهایی از ابر گروه های تبدیلات
گراف مقسوم علیه های صفر و گراف تام حلقه ی جابه جایی
بررسی تاثیر تنش کم آبی بر کشت در شیشه و جوانه زنی چهار رقم گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr)
اثرات بر همکنش کادمیوم و آهن بر رشد و فتو سنتز گیاه برنج (Oryza Sativa L)
Create local backup when editing remote files via netrw in vim
To get a menu for a code-beautifier in Vim by a mouse click
How do I paste from vim to other apps with linux?
Can vim be made to only expand tabs to the left of text?
How to automatically update tag file in vim?
vim getting the current value of vim foldmarker
How do I operate on highlighted text in VI/VIM?
Vim comma key not working
How can I open another vertical window (:vsp) on the left in vim?
how to load another file's content to current file in vim
*