مطالعه برخی از p -زیر گروه های گروه خودریختی p-گروه های متناهی

مطالعه و بررسی وجود حداقل سه جواب ضعیف برای برخی مسائل بیضوی غیر خطی در R^N (N>=1)
ژئوشیمی و پترولوژی سنگ های آتشفشانی شمال شرق نراق
شبکه جریان متغیر با زمان
طراحی سیستم کاتالیزوری جدید TEMPO با ساختار نانو بر پایه سیلیکای مزوحفره منظم SBA-15 به همراه مایع یونی جهت اکسیداسیون الکل‌ها
ویژگی سایه زنی و خواص ژنریک آن
حل دستگاه معادلات خطی فازی
تعدیل بی پاسخی در آمارگیریهای پانلی
مطالعه سیتوژنتیکی سرطان پستان القاءشده توسط banz[a]ntheracene 7,12 Dimethyle در موش های صحرایی نژاد Sprague dawley
تعیین میزان آفلاتوکسین در گندم سیلوهای استان گلستان در سال 1387
تخمین پارامترهای مدل ریاضی HIV/AIDS با استفاده از داده های بالینی و مشاهده
کاهش جریان نشتی از گیت دی الکتریک نانو ترانزیستور CNT-FET
فیلترسازی ایده آل های راتلیف - راش وابسته به ایده آل ها و مدول ها
مطالعه نورتابی شیمیایی ناشی از واکنش بیس(6،4،2-تری کلرو فنیل)اگزالات و هیدروژن پراکسید در حضور تعدادی از مولکول های فلوئورسر و تهیه حسگرهای ن
Create local backup when editing remote files via netrw in vim
To get a menu for a code-beautifier in Vim by a mouse click
How do I paste from vim to other apps with linux?
Can vim be made to only expand tabs to the left of text?
How to automatically update tag file in vim?
vim getting the current value of vim foldmarker
How do I operate on highlighted text in VI/VIM?
Vim comma key not working
How can I open another vertical window (:vsp) on the left in vim?
how to load another file's content to current file in vim
*