ژئوشیمی و پترولوژی سنگ های آتشفشانی شمال شرق نراق


ژئوشیمی و پترولوژی سنگ های آتشفشانی شمال شرق نراق
منطقه مورد مطالعه واقع در شمال‌شرق نراق، عمدتاً از سنگهای آتشفشانی با سن ائوسن میانی تا ائوسن پایانی پوشیده شده و مشتمل بر 4 لیتوزون E6, E5, E4, E3 می‌باشد.


درباره اعداد همنهشت
پدیده آتشفشانی در محدود? مورد مطالعه گاه شدید و انفجاری بوده و انواع مواد آذرآواری را پدید آورده و گاه آهنگ ملایم داشته و روانه‌های گدازه را ایجاد نموده هست.


یک روش برنامه ریزی آرمانی-سلسله مراتبی برای حل مسائل تصمیم گیری سلسله مراتبی فازی گروهی
گدازه‌های منطقه دارای تنوع ساختی و بافتی زیادی بوده و بافت‌های، پرفیریک، مگاپرفیریک، میکرولیتیک‌پرفیریک و ویتروفیریک بافت-های غالب در سنگهای آتشفشانی منطقه مورد مطالعه هستند.


بررسی اثرات ضدباکتریایی کلوئید نانوسیدو میزان باقی ماندگی آن در نمونه های شیر خام استان تهران
سنگهای آذرآواری منطقه نیز شامل انواع توف، توف‌برش، آگلومرا و ایگنیمبریت بوده و بافت عمد? اونها پرفیریک هست.


‏ساختن قاب‌های پارسوال هم‌اندازه با استفاده از معادلات دیفرانسیل معمولی
در سنگهای منطقه برخی بافت‌های عدم تعادل را می‌توان به‌راحتی در تیغه‌های نازک تشخیص داد.


بررسی اکولوژی (حدود پراکنش، وضعیت حفاظتی و رفتارهای جفت یابی و شکارگری) در دو گونه جنس Neurergus
از ج.....


تهیه نانو بلورهای لایه نازک تلورید کادمیوم به روش تبخیر حرارتی و بررسی خواص ساختاری آن ها


بررسی اثرات ضد التهابی عصاره ی بذر کتان Linum usitatissimum Lدر موش های صحرایی نر


82 out of 100 based on 62 user ratings 1162 reviews

تهیه الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانو لوله‌های کربنی و فروسن به منظور اندازه‌گیری الکتروشیمیایی N- استیل-L - سیستئین در حضور تریپتوفان
سنتز و شناسایی کمپلکس‌های فلزی با لیگاند های باز شیف چهار دندانه نامتقارن
مطالعه قفل کنفورماسیونی آنزیم گلوکزاکسیداز از طریق غیرفعال شدن حرارتی
بررسی اثر داروی سیلیبینین بر تکثیرسلولی، آپوپتوز، چرخه سلولی، بیان ژن Akt و ژنهای مسیر NF-?B و ویژگی‌های تهاجمی رده‌های سلولی SK-N-MC و SK-N-BE(2) نور
روش های تکراری تفکیک p-منظم برای دستگاه خطی مثبت معین غیر هرمیتی
شرایط زنجیری روی مدول های به بعد خارج قسمت متناهی
صفرشدن Ext و Tor روی برخی از حلقه‌های موضعی کوهن-مکالی
Create local backup when editing remote files via netrw in vim
To get a menu for a code-beautifier in Vim by a mouse click
How do I paste from vim to other apps with linux?
Can vim be made to only expand tabs to the left of text?
How to automatically update tag file in vim?
vim getting the current value of vim foldmarker
How do I operate on highlighted text in VI/VIM?
Vim comma key not working
How can I open another vertical window (:vsp) on the left in vim?
how to load another file's content to current file in vim
*