استخراج فاز جامد یونهای فلزی با استفاده از جاذب های مختلف نظیر نانو لوله کربنی اصلاح شده و اندازه گیری آنها به روش اسپکترومتری جذب اتمی شعله x

استخراج فاز جامد یونهای فلزی با استفاده از جاذب های مختلف نظیر نانو لوله کربنی اصلاح شده و اندازه گیری آنها به روش اسپکترومتری جذب اتمی شعلهمحاسبه اتلاف انرژی ذرات پراکنده شده در واکنش انشقاقی پروتون-دوترون با انرژی 135MeV در دیوار جلویی سیستم آشکارسازی بینا‌ (BINA)
تحلیل تکتونیک فعال دشت مشهد با استفاده از پارامتر های مورفومتریک
برآورد رگرسیون چندک با استفاده از روش های پارمتری و ناپارامتری
فارسی : روش عملیاتی موجک لژاندر برای حل عددی دستگاه معادلات انتگرال-دیفرانسیل غیرخطی ولترا انگلیسی: Legendre wavelets operational method for the numerical solutions of n
جذب سطحی و تخریب فوتوکاتالیزگری رودامین ب با استفاده از نانو ذرات CdSe وCdS
توسعه روش های تفکیک منحنی در راستای طبقه بندی و تفکیک داده های کروماتوگرافی مجهز به طیف سنج جرمی: کاربرد در مطالعات متابولومیکس

بررسی ارتباط افسردگی پس از زایمان با برخی از عوامل فردی و روانی-اجتماعی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر رشت در سال 1383
بررسی تاثیر برنامه بازتوانی قلبی بر تظاهرات بالینی و بستری شدن مجدد بیمارانی که تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر قرار گرفته‌اند، در بیمارستا
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بهداشتی درمانی شهرستان مشهد پیرامون کنترل رشد جمعیت و روشهای پیشگیری از بارداری و ارتباط آنها با یکدیگر
بررسی تاثیر طب فشاری در کاهش تهوع و استفراغ دوران بارداری در زنان باردار شهر کرمان سال 1379
بررسی و مقایسه نگرش و انگیزه پرستاران شاغل در بیمارستانهای عمومی آموزشی و مراکز عالی آموزشی پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهرا
بررسی مشخصات زوجین وارتباط آن با نوع و شدت همسرآزاری در زنان مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده شهر تهران، سال 1378
حمایت از ما | مشهدهاست
`

استخراج فاز جامد یونهای فلزی با استفاده از جاذب های مختلف نظیر نانو لوله کربنی اصلاح شده و اندازه گیری آنها به روش اسپکترومتری جذب اتمی شعله


در تحقیق اول یک روش استخراج فاز جامد برای جداسازی و پیش‌تغلیظ همزمان یون های مس(II) وکادمیم(II) با استفاده از جاذب جدید داوکس اصلاح شده با پلی‌اتیلن گلیکول، در نمونه های آب و مواد غذایی و سپس اندازه گیری آن به روش اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای ارائه شده است. یون های مس(II) وکادمیم(II) توسط 2 میلی لیتر محلول نیتریک اسید mol L-1 5/2 از روی جاذب شویش شدند و فاکتور پیش تغلیظ 250 حاصل شد. در شرایط بهینه منحنی کالیبراسیون در گستره غلظتیng mL-1 40-4/0 برای مس(II) وng mL-1 16-4/0 برای کادمیم (II) رسم شد. حد تشخیص برای یون های مس(II) و کادمیم (II) به ترتیب مقادیر 252/0 و ng mL-1 071/0 به دست آمد. در تحقیق دوم از جاذب جدید نانولوله کربنی (MWCNT) عامل دار شده با مایع یونی 1- بوتیل 3- متیل ایمیدازولیوم هگزا فلورو فسفات( [BMIM]PF6)، و نشانده شده بر روی خاک اره، جهت پیش تغلیظ یون های بیسموت(III) قبل از اندازه گیری با اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای استفاده شده است. کمپلکس بیسموت با یدید،- [BiI4]، بر روی فاز جامد MWCNT-[BMIM]PF6 به سبب بر هم کنش بار منفی کمپلکس ها با بار مثبت نمک ایمیدازولیم بازداری و تغلیظ شده، پس از شویش توسط mL 5/1 نیتریک اسیدmol L-1 5/2 با اسپکترومتری جذب اتمی اندازه گیری شد. در شرایط بهینه منحنی کالیبراسیون در گستره غلظتی ng mL-1 300-4 برای بیسموت خطی است. فاکتور پیش تغلیظ روش 333 و حد تشخیص آن برای اندازه گیری یون های بیسموت(III) ng mL-1 30/2 است. این روش جهت تعیین بیسموت در نمونه های آب و یک نمونه دارو به کار برده شده است. در تحقیق سوم از جاذب نانولوله کربنی عامل دار شده با مایع یونی 1- بوتیل 3- متیل ایمیدازولیوم هگزا فلورو فسفات( [BMIM]PF6)، و نشانده شده بر روی خاک اره، جهت پیش تغلیظ یون های پالادیم(II) در نمونه های آب رودخانه، پس آب صنعتی و خاک استفاده شده است. در این روش کمپلکس پالادیم با یدید،-2 [PdI4]، بر روی فاز جامد به سبب بر هم کنش بار منفی کمپلکس با بار مثبت نمک ایمیدازولیم بازداری و پیش تغلیظ شده، سپس توسط mL 2 محلول سدیم تیوسولفات mol L-1 6/0 –آمونیاک mol L-1 4/0 شویش و با اسپکترومتری جذب اتمی اندازه گیری شد. در شرایط بهینه منحنی کالیبراسیون در گستره غلطتی ng mL-1 120-2 برای پالادیم خطی است. فاکتور پیش تغلیظ 125 و حد تشخیص برای اندازه گیری یون های پالادیم(II)، ng mL-1 43/0 است. در تحقیق چهارم روشی برای پیش تغلیظ و اندازه گیری یون های طلا(III)، در نمونه ها آب و خاک با استفاده از جاذب جدید نانولوله کربنی اصلاح شده با اسید آمینه سیستئین پیشنهاد شده است. در این روش یون های طلا پس از بازداری بر روی ستون حاوی جاذب، با mL 2 محلول سدیم تیوسولفات mol L-1 5/0 –آمونیاک mol L-11/0 شویش شده، توسط دستگاه جذب اتمی شعله ای اندازه گیری شدند. در شرایط بهینه منحنی کالیبراسیون در گستره غلطتی ng mL-1 140-1 برای طلا خطی است. فاکتور پیش تغلیظ 125 وحد تشخیص برای اندازه گیری یون های طلا(III)، ng mL-1 46/0 است. حداکثر ظرفیت جاذب نانولوله کربنی اصلاح شده با سیستئین برای یون های طلا (III)، mg g-1 192 به دست آمد. در تحقیق پنجم یک روش اسپکتروفتومتری غیر مستقیم برای اندازه گیری آمینو اسید سیستئین معرفی شده است. اساس کار بر پایه واکنش اکسایش- کاهش بین اسید آمینه سیستئین و یون های آهن (III) نشانده شده بر روی نانو لوله کربنی اکسید شده و سپس تشکیل کمپلکس آهن(II) - فنانترولین است. این کمپلکس پایدار، در طول موج nm 508 دارای بیشترین ضریب جذب مولی است که توسط دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شده است. مقدار جذب در طول موج فوق متناسب با غلظت سیستئین است. منحنی کالیبراسیون حاصل برای 9 غلظت مختلف سیستئین در محدوده غلظتی ng mL-1 550-20 خطی و حد تشخیص روش برای اندازه گیری آمینو اسید سیستئین،ng mL-1 6/5 به دست آمد. این روش جهت تعیین سیستئن در نمونه سرم رینگر به کار برده شده است.
نمایه ها:
استخراج فاز جامد |
داوکس - پلی اتیلن گلیکول |
مس |
کادمیم |
بیسموت |
پالادیم |
نانو لوله کربنی چند دیواره |
1- بوتیل 3- متیل ایمیدازولیوم هگزا فلورو فسفات |
طلا |
سیستئین |
آهن- فنانترولین |
اسپکترومتری جذب اتمی(faas) |
اسپکتروفتومتری. | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


سنتز سیمهای مولکولی پینسری NCN پلاتین (II)
بررسی مورفولوژیکی ژن rolB آگروباکتریوم ریزوژنز
امواج پیچشی طول موج بلند در جت های تاج خورشید
مطالعه خواص نیمه رساناهای مغناطیسی رقیق شده
اثر مورفولوژی MgO در بستر کاتالیستی MgO/Fe-Co برسنتز نانو لوله های کربنی سنتز شده به روش CCVD
مدل سازی و پیش بینی QSPR فعالیت آنتی اکسیدانهای مهارکننده رادیکالی

سنتز چند جزئی ترکیبات هتروسیکل اکسیژن‏دار با استفاده از کاتالیزگر‏های سازگار با محیط زیست
n-زبردوری بودن عملگرهای m-طول پا روی فضاهای باناخ
سنتز برخی ترکیبات هتروسیکل اکسیژن دار با استفاده از کاتالیزور نانومگنتیت
بررسی انتشار امواج شوک در پلاسمای کوانتومی
بررسی نگاشتهای گرافی با مجموعه نقاط تناوبی آن بسته
نوسانات نوترینو

سایر مطالب

سایر مطالب

*