حل عددی معادلات انتگرال با هسته‌های لگاریتمی توسط چندجمله‌ای‌های متعامد x

حل عددی معادلات انتگرال با هسته‌های لگاریتمی توسط چندجمله‌ای‌های متعامدبررسی اگسیلنز پراشی یک بعدی
بررسی ژنتیک مولکولی خواص درمانی رزمارینیک اسید در کاهش آسیب‌های عصبی متامفتامین در ماهی زبرا
روشی برای حل معادلات دیفرانسیل جزیی توسط توابع پایه ای شعاعی با کاربرد آن در معادله انتقال حرارت
سنتز ترکیبات هتروسیکلی با استفاده ازمشتقات 2-کلرو کینولین-3-کربالدهید،تیو کربوهیدرازید،تیو سمی کاربازیدوفناسیل برومید
الگوریتم سیمپلکس تعمیم یافته برای حل مسائل برنامه ریزی خطی با رتبه بندی اعداد فازی تعمیم یافته
محاسبه اتلاف انرژی ذرات پراکنده شده در واکنش انشقاقی پروتون-دوترون با انرژی 135MeV در دیوار جلویی سیستم آشکارسازی بینا‌ (BINA)

بررسی تاثیر برنامه بازتوانی قلبی بر تظاهرات بالینی و بستری شدن مجدد بیمارانی که تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر قرار گرفته‌اند، در بیمارستا
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بهداشتی درمانی شهرستان مشهد پیرامون کنترل رشد جمعیت و روشهای پیشگیری از بارداری و ارتباط آنها با یکدیگر
بررسی تاثیر طب فشاری در کاهش تهوع و استفراغ دوران بارداری در زنان باردار شهر کرمان سال 1379
بررسی و مقایسه نگرش و انگیزه پرستاران شاغل در بیمارستانهای عمومی آموزشی و مراکز عالی آموزشی پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهرا
بررسی مشخصات زوجین وارتباط آن با نوع و شدت همسرآزاری در زنان مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده شهر تهران، سال 1378
بررسی مقایسه میزان آگاهی معلمین و مراقبین بهداشت مدارس ابتدائی تهران از سطوح پیشگیری گلودرد چرکی(استرپتوکوکی)کودکان با تاکید بر پیشگیری سط
حمایت از ما | مشهدهاست
`

حل عددی معادلات انتگرال با هسته‌های لگاریتمی توسط چندجمله‌ای‌های متعامد


این پایان نامه مبتنی بر حل عددی معادلات انتگرال ولترای نوع دوم منفرد ضعیف با هسته‌های لگاریتمی با استفاده از چندجمله‌های متعامد می‌باشد. هدف ما از انجام این رساله، بررسی حل عددی این نوع معادلات، با استفاده از روش بسط متناهی چندجمله‌های چبیشف و لژاندر [ 8 ،7 ]، و نیز تحلیل خطا و همگرایی آنها می‌باشد. در نهایت نتایج عددی و همگرایی این دو روش با برخی روش‌های عددی از جمله روش هم‌محلی با چندجمله‌ای‌های قطعه‌ای پیوسته برانر [ 13 ]، برای این نوع معادلات مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرد. مبنای کار این رساله مبتنی بر مراجع [ 8 ،7 ] می‌باشد.
نمایه ها:
هسته لگاریتمی |
معادلات انتگرال ولترا |
چندجمله‌ای‌های لژاندر |
چندجمله‌ای‌های چبیشف | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی مورفولوژیکی ژن rolB آگروباکتریوم ریزوژنز
امواج پیچشی طول موج بلند در جت های تاج خورشید
مطالعه خواص نیمه رساناهای مغناطیسی رقیق شده
اثر مورفولوژی MgO در بستر کاتالیستی MgO/Fe-Co برسنتز نانو لوله های کربنی سنتز شده به روش CCVD
مدل سازی و پیش بینی QSPR فعالیت آنتی اکسیدانهای مهارکننده رادیکالی
بررسی واکنشهای همجوشی-شکافت یون های سنگین با استفاده از روش دینامیکی لانگوین

سنتز برخی ترکیبات هتروسیکل اکسیژن دار با استفاده از کاتالیزور نانومگنتیت
بررسی انتشار امواج شوک در پلاسمای کوانتومی
بررسی نگاشتهای گرافی با مجموعه نقاط تناوبی آن بسته
نوسانات نوترینو
تثبیت نانوذرات اکسید روی در بستر سیلیسیمی مزوحفره SBA-15وبررسی فعالیت کاتالیزوری آن در واکنش های چند جزئی
هندسه فازی و تصاویر دیجیتال

سایر مطالب

*