بررسی مقادیر ویژه فازی در گراف‌های فازی x

بررسی مقادیر ویژه فازی در گراف‌های فازیالگوریتم سیمپلکس تعمیم یافته برای حل مسائل برنامه ریزی خطی با رتبه بندی اعداد فازی تعمیم یافته
محاسبه اتلاف انرژی ذرات پراکنده شده در واکنش انشقاقی پروتون-دوترون با انرژی 135MeV در دیوار جلویی سیستم آشکارسازی بینا‌ (BINA)
تحلیل تکتونیک فعال دشت مشهد با استفاده از پارامتر های مورفومتریک
برآورد رگرسیون چندک با استفاده از روش های پارمتری و ناپارامتری
فارسی : روش عملیاتی موجک لژاندر برای حل عددی دستگاه معادلات انتگرال-دیفرانسیل غیرخطی ولترا انگلیسی: Legendre wavelets operational method for the numerical solutions of n
جذب سطحی و تخریب فوتوکاتالیزگری رودامین ب با استفاده از نانو ذرات CdSe وCdS

بررسی و مقایسه نگرش و انگیزه پرستاران شاغل در بیمارستانهای عمومی آموزشی و مراکز عالی آموزشی پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهرا
بررسی مشخصات زوجین وارتباط آن با نوع و شدت همسرآزاری در زنان مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده شهر تهران، سال 1378
بررسی مقایسه میزان آگاهی معلمین و مراقبین بهداشت مدارس ابتدائی تهران از سطوح پیشگیری گلودرد چرکی(استرپتوکوکی)کودکان با تاکید بر پیشگیری سط
بررسی فعالیتهای کلینیکهای تنظیم خانواده در زمینه جلوگیری از بارداری و کلینیکهای تنظیم خانواده منتخب تهران
بررسی دانش و عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه تریاژ در سال 1385-1384
بررسی مقایسه ای تاثیر بکارگیری پانسمان هیدروکلوئیدی و سیلورسولفادیازین 1درصد بر وضعیت زخم سوختگی درجه دو در یکی از بیمارستانهای منتخب دانش
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی مقادیر ویژه فازی در گراف‌های فازی


در این پایان‌نامه موضوع مقادیر ویژه فازی و کاربردهای آن بررسی شده است. برای یافتن مقادیر ویژه فازی از دو روش مختلف استفاده شده است. در یک روش از مفهوم ?-برش برای محاسبه مقادیر ویژه‌ی فازی و متناظر با آن، بردارهای ویژه‌ی فازی از سیستم خطی کاملا فازی استفاده شده و روش دیگر مبتنی بر مقدار تابع عضویت عدد فازی است که با استفاده از دترمینان به‌دست می‌آید. در فصل اول تاریخچه‌ای از موضوع بیان شده است. در فصل دوم مفاهیم مرتبط با مقادیر ویژه شامل طیف گراف، انرژی گراف و برخی کران‌ها برای انرژی گراف بررسی شده است. فصل‌های سوم و چهارم در بردارنده‌ی دو روش مختلف، برای یافتن مقادیر ویژه فازی و بردارهای ویژه فازی با استفاده از اعداد فازی در حالت پارامتری است. فصل پنجم شامل انرژی لاپلاسین گراف و برخی کران‌های مربوط به این نوع انرژی است. همچنین این انر‌ژی به حالت فازی تعمیم داده شد. علاوه بر آن برخی کران‌ها مربوط به مقادیر ویژه و انرژی در گراف‌های فازی محاسبه گردید. برای فهم بهتر، در هر فصل ابتدا موضوع به‌صورت قطعی بیان و سپس حالت فازی آن بررسی شده است.
نمایه ها:
گراف فازی |
سیستم خطی کاملا فازی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


امواج پیچشی طول موج بلند در جت های تاج خورشید
مطالعه خواص نیمه رساناهای مغناطیسی رقیق شده
اثر مورفولوژی MgO در بستر کاتالیستی MgO/Fe-Co برسنتز نانو لوله های کربنی سنتز شده به روش CCVD
مدل سازی و پیش بینی QSPR فعالیت آنتی اکسیدانهای مهارکننده رادیکالی
بررسی واکنشهای همجوشی-شکافت یون های سنگین با استفاده از روش دینامیکی لانگوین
ساخت مواد جاذب امواج رادیویی با استفاده از نانو ذرات فریت Li-Zn آلاییده به نانو لوله های کربنی

سنتز چند جزئی ترکیبات هتروسیکل اکسیژن‏دار با استفاده از کاتالیزگر‏های سازگار با محیط زیست
n-زبردوری بودن عملگرهای m-طول پا روی فضاهای باناخ
سنتز برخی ترکیبات هتروسیکل اکسیژن دار با استفاده از کاتالیزور نانومگنتیت
بررسی انتشار امواج شوک در پلاسمای کوانتومی
بررسی نگاشتهای گرافی با مجموعه نقاط تناوبی آن بسته
نوسانات نوترینو

سایر مطالب

*