ساخت نانوسیم های آلیاژی آهن – کروم و بررسی تاثیر شرایط انباشت بر خواص مغناطیسی نانوسیم‌ها x

ساخت نانوسیم های آلیاژی آهن – کروم و بررسی تاثیر شرایط انباشت بر خواص مغناطیسی نانوسیم‌هامحاسبه اتلاف انرژی ذرات پراکنده شده در واکنش انشقاقی پروتون-دوترون با انرژی 135MeV در دیوار جلویی سیستم آشکارسازی بینا‌ (BINA)
تحلیل تکتونیک فعال دشت مشهد با استفاده از پارامتر های مورفومتریک
برآورد رگرسیون چندک با استفاده از روش های پارمتری و ناپارامتری
فارسی : روش عملیاتی موجک لژاندر برای حل عددی دستگاه معادلات انتگرال-دیفرانسیل غیرخطی ولترا انگلیسی: Legendre wavelets operational method for the numerical solutions of n
جذب سطحی و تخریب فوتوکاتالیزگری رودامین ب با استفاده از نانو ذرات CdSe وCdS
توسعه روش های تفکیک منحنی در راستای طبقه بندی و تفکیک داده های کروماتوگرافی مجهز به طیف سنج جرمی: کاربرد در مطالعات متابولومیکس

بررسی تاثیر طب فشاری در کاهش تهوع و استفراغ دوران بارداری در زنان باردار شهر کرمان سال 1379
بررسی و مقایسه نگرش و انگیزه پرستاران شاغل در بیمارستانهای عمومی آموزشی و مراکز عالی آموزشی پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهرا
بررسی مشخصات زوجین وارتباط آن با نوع و شدت همسرآزاری در زنان مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده شهر تهران، سال 1378
بررسی مقایسه میزان آگاهی معلمین و مراقبین بهداشت مدارس ابتدائی تهران از سطوح پیشگیری گلودرد چرکی(استرپتوکوکی)کودکان با تاکید بر پیشگیری سط
بررسی فعالیتهای کلینیکهای تنظیم خانواده در زمینه جلوگیری از بارداری و کلینیکهای تنظیم خانواده منتخب تهران
بررسی دانش و عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه تریاژ در سال 1385-1384
حمایت از ما | مشهدهاست
`

ساخت نانوسیم های آلیاژی آهن – کروم و بررسی تاثیر شرایط انباشت بر خواص مغناطیسی نانوسیم‌ها


هدف این پایان نامه بررسی خصوصیات مغناطیسی نانوسیمهای آهن کروم ایجاد شده در نانوحفره های AAO است. در این حفره ها نانوسیم های آلیاژی با نسبت های مختلف آهن و کروم انباشت شدند. ساختار بلوری نمونه ها توسط دستگاه طیف سنج پراش اشعه XRD و خصوصیات مغناطیسی نانوسیم ها توسط دستگاه مغناطوسنج نیروی گرادیان اتمی ( AGFM ) تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که با افزایش غلظت کروم در محلول انباشت میدان وادرندگی از Oe 1513 به Oe 1186 کاهش می یابد. برای بررسی اثر تابکاری بر روی خواص مغناطیسی نانوسیم ها، نمونه ها در محدوده دمایی 300 تا 625 درجه سلسیوس تابکاری شدند. با افزایش دمای تابکاری میدان وادرندگی برای تمام نمونه ها افزایش یافت. این افزایش را می توان به کاهش مکانیکی و افزایش نظم در شبکه بلوری نسبت داد. میدان وادرندگی نانوسیم Fe92.5Cr7.5 در طی تابکاری از 1270 به 1560 اورستد و نسبت مربعی آن از 84% به 96% افزایش یافت. برای بررسی اثر بسامد انباشت بر خواص مغناطیسی نانوسیم ها, نانوسیم Fe92.5Cr7.5 در بازه بسامد 50 تا 600 هرتز ساخته شد. بیشترین مقدار میدان وادرندگی (1700 اورستد) برای نانوسیم انباشت شده با بسامد Hz 600 بدست آمد.
نمایه ها:
نانوسیم |
الکتروانباشت |
آندایز | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


مدل سازی و پیش بینی QSPR فعالیت آنتی اکسیدانهای مهارکننده رادیکالی
بررسی واکنشهای همجوشی-شکافت یون های سنگین با استفاده از روش دینامیکی لانگوین
ساخت مواد جاذب امواج رادیویی با استفاده از نانو ذرات فریت Li-Zn آلاییده به نانو لوله های کربنی
مطالعات طیف سنجی برهمکنش کمپلکس جدید تری کلرو فنانتریدین طلای(???) با DNA طحال گوساله
ارزیابی رفتار تابع زمان سنگ های گرانیتوئیدی الوند با تاکید بر هوازدگی و خستگی
اثرات عصاره آبی گیاه کرفس کوهی بر اسپرماتوژنز در رت های نر بالغ

نکاتی از نامساوی کرامر رائو با دیدگاه بیزی
نانوذرات ترکیبی سولفید فلزات واسطهCd، Zn و Cu به عنوان نیمه‌رساناها
نامساوی های نوع هرمیت - هادامارد برای تابع h-محدب
سنتز چند جزئی ترکیبات هتروسیکل اکسیژن‏دار با استفاده از کاتالیزگر‏های سازگار با محیط زیست
n-زبردوری بودن عملگرهای m-طول پا روی فضاهای باناخ
سنتز برخی ترکیبات هتروسیکل اکسیژن دار با استفاده از کاتالیزور نانومگنتیت

سایر مطالب

*