تاثیر میدان مغناطیسی یکنواخت بر شتاب یونی از روی ورقه‌های نازک تحت تابش لیزر x

تاثیر میدان مغناطیسی یکنواخت بر شتاب یونی از روی ورقه‌های نازک تحت تابش لیزرمحاسبه اتلاف انرژی ذرات پراکنده شده در واکنش انشقاقی پروتون-دوترون با انرژی 135MeV در دیوار جلویی سیستم آشکارسازی بینا‌ (BINA)
تحلیل تکتونیک فعال دشت مشهد با استفاده از پارامتر های مورفومتریک
برآورد رگرسیون چندک با استفاده از روش های پارمتری و ناپارامتری
فارسی : روش عملیاتی موجک لژاندر برای حل عددی دستگاه معادلات انتگرال-دیفرانسیل غیرخطی ولترا انگلیسی: Legendre wavelets operational method for the numerical solutions of n
جذب سطحی و تخریب فوتوکاتالیزگری رودامین ب با استفاده از نانو ذرات CdSe وCdS
توسعه روش های تفکیک منحنی در راستای طبقه بندی و تفکیک داده های کروماتوگرافی مجهز به طیف سنج جرمی: کاربرد در مطالعات متابولومیکس

بررسی مشخصات زوجین وارتباط آن با نوع و شدت همسرآزاری در زنان مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده شهر تهران، سال 1378
بررسی مقایسه میزان آگاهی معلمین و مراقبین بهداشت مدارس ابتدائی تهران از سطوح پیشگیری گلودرد چرکی(استرپتوکوکی)کودکان با تاکید بر پیشگیری سط
بررسی فعالیتهای کلینیکهای تنظیم خانواده در زمینه جلوگیری از بارداری و کلینیکهای تنظیم خانواده منتخب تهران
بررسی دانش و عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه تریاژ در سال 1385-1384
بررسی مقایسه ای تاثیر بکارگیری پانسمان هیدروکلوئیدی و سیلورسولفادیازین 1درصد بر وضعیت زخم سوختگی درجه دو در یکی از بیمارستانهای منتخب دانش
بررسی شیوع و شدت سندرم پیش از قاعدگی در دانش‌آموزان سال آخر دبیرستانهای شهر کرمان
حمایت از ما | مشهدهاست
`

تاثیر میدان مغناطیسی یکنواخت بر شتاب یونی از روی ورقه‌های نازک تحت تابش لیزر


در این تحقیق با استفاده از شبیه‌سازی ذره در سلول یک ونیم بعدی به بررسی اثر میدان مغناطیسی، بر برهمکنش پالس لیزری با ورقه‌ی نانومتری از جنس کربن الماس گونه (DLC) به منظور تولید پرتو یونی تک انرژی پرداختیم. ابتدا به بررسی اجمالی انواع شتاب‌دهنده‌ها و بخصوص شتاب‌دهنده‌ی لیزری پرداخته و سپس برهمکنش پالس لیزری با ورقه‌های کم چگال و پر چگال را شرح دادیم. در ادامه فرآیند‌های حاکم بر شتاب یون‌ها را بیان نموده‌ایم. با توجه به اینکه پارامترهایی نظیر ضخامت ورقه‌ی هدف، شدت پالس لیزر و شدت میدان مغناطیسی بر برهمکنش پالس لیزر با ورقه‌ی هدف برای تولید باریکه یونی موثر است، سعی کردیم تا شبیه‌سازی را برای مقادیر مختلفی از پارامترهای ذکر شده به صورت تلفیقی انجام دهیم. در یک مرحله از کار به بررسی اثر میدان مغناطیسی بر ضخامت ورقه‌ی هدف، فرکانس پلاسما و ضریب بازتاب پالس لیزر از روی ورقه پرداختیم. نتایج شبیه-سازی‌ها نشان می‌دهد، ضخامت ورقه‌های ضخیم‌تر (nm 20< d) در حین شتاب کاهش می‌یابد ولی برای ورقه‌های خیلی نازک (nm10> d) ضخامت ورقه غالبا در حین شتاب افزایش پیدا می‌کند. همچنین با افزایش میدان مغناطیسی در همه‌ی ضخامت-های فرض شده، دامنه بازتابی کم شده و شفافیت در ورقه ایجاد می‌شود. این شفافیت ناشی از حضور میدان مغناطیسی است، و البته با نسبیتی شدن شدت پالس لیزر، هر دو عامل نسبیتی و مغناطیسی برای ایجاد شفافیت در ورقه‌های هدف موثر هستند. بدین ترتیب شفافیت چند پارامتری را (MPT) را برحسب ضریب ?=?_N ?_d ?_? ?_B، بر پایه حضور میدان مغناطیسی، تاثیر نسبیتی، تغییر ضخامت ورقه و تعداد یون‌های شتاب گرفته تعریف نمودیم. در مرحله آخر شتاب یون‌های C+6 را در حضور میدان مغناطیسی بهینه سازی کردیم. با تغییر دادن شرایط و پارامترهای موثر، معلوم شد ضخامت 18.6 نانومتر یک ضخامت بهینه و میدان مغناطیسی با دامنه نرمالیزه 0004/0 معادل 125 تسلا یک میدان بهینه برای دامنه‌ی 100 a0= می-باشد. یون‌های کربن موجود در باریکه یونی تولید شده در شرایط بهینه، انرژیی معادل 2/4 گیگا الکترون ولت را کسب می‌کنند که می‌تواند انرژی لازم برای یون درمانی با یون‌های کربن را تامین کند. همچنین در این حالت پهنای نسبی انرژی 6 درصد نسبت به حالت عدم حضور میدان مغناطیسی کاهش می‌یابد.
نمایه ها:
شتاب لیزری | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


نقش QCDNUM در فیزیک انرژی های بالا
بررسی محاسن و معایب روش هموتوپی
سنتز سیمهای مولکولی پینسری NCN پلاتین (II)
بررسی مورفولوژیکی ژن rolB آگروباکتریوم ریزوژنز
امواج پیچشی طول موج بلند در جت های تاج خورشید
مطالعه خواص نیمه رساناهای مغناطیسی رقیق شده

نانوذرات ترکیبی سولفید فلزات واسطهCd، Zn و Cu به عنوان نیمه‌رساناها
نامساوی های نوع هرمیت - هادامارد برای تابع h-محدب
سنتز چند جزئی ترکیبات هتروسیکل اکسیژن‏دار با استفاده از کاتالیزگر‏های سازگار با محیط زیست
n-زبردوری بودن عملگرهای m-طول پا روی فضاهای باناخ
سنتز برخی ترکیبات هتروسیکل اکسیژن دار با استفاده از کاتالیزور نانومگنتیت
بررسی انتشار امواج شوک در پلاسمای کوانتومی

سایر مطالب

*