ذخایر سرمایه و مدل های ریسک x

ذخایر سرمایه و مدل های ریسکالگوریتم سیمپلکس تعمیم یافته برای حل مسائل برنامه ریزی خطی با رتبه بندی اعداد فازی تعمیم یافته
محاسبه اتلاف انرژی ذرات پراکنده شده در واکنش انشقاقی پروتون-دوترون با انرژی 135MeV در دیوار جلویی سیستم آشکارسازی بینا‌ (BINA)
تحلیل تکتونیک فعال دشت مشهد با استفاده از پارامتر های مورفومتریک
برآورد رگرسیون چندک با استفاده از روش های پارمتری و ناپارامتری
فارسی : روش عملیاتی موجک لژاندر برای حل عددی دستگاه معادلات انتگرال-دیفرانسیل غیرخطی ولترا انگلیسی: Legendre wavelets operational method for the numerical solutions of n
جذب سطحی و تخریب فوتوکاتالیزگری رودامین ب با استفاده از نانو ذرات CdSe وCdS

بررسی تاثیر طب فشاری در کاهش تهوع و استفراغ دوران بارداری در زنان باردار شهر کرمان سال 1379
بررسی و مقایسه نگرش و انگیزه پرستاران شاغل در بیمارستانهای عمومی آموزشی و مراکز عالی آموزشی پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهرا
بررسی مشخصات زوجین وارتباط آن با نوع و شدت همسرآزاری در زنان مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده شهر تهران، سال 1378
بررسی مقایسه میزان آگاهی معلمین و مراقبین بهداشت مدارس ابتدائی تهران از سطوح پیشگیری گلودرد چرکی(استرپتوکوکی)کودکان با تاکید بر پیشگیری سط
بررسی فعالیتهای کلینیکهای تنظیم خانواده در زمینه جلوگیری از بارداری و کلینیکهای تنظیم خانواده منتخب تهران
بررسی دانش و عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه تریاژ در سال 1385-1384
حمایت از ما | مشهدهاست
`

ذخایر سرمایه و مدل های ریسک


ارزش در معرض ریسک یک معیار اندازه گیری استاندارد ریسک است که حداکثر زیان مورد انتظار را در یک موقعیت سرمایه گذاری خاص و سطح اطمینان معین تخمین می زند. موضوع اصلی پایان نامه بررسی و عملکرد معروف ترین روش های تک شاخص var می باشد. بدیهی است که برآورد پایین و نادرست ارزش در معرض ریسک منجر به نگه داری مقادیر کمتر ذخایر سرمایه شده و به طبع آن بحران های مالی یا حتی ورشکستگی موسسه مالی را در ÷ی دارد. در این پایان نامه تمرکز کار به جای بررسی عملکرد تجربی مدل ها روی فرض های اساسی و عیوب منطقی آن ها می باشد. در ادامه دو روش ترکیبی نیز مورد بررسی قرار میگیرد روش اول به کار بردن نظریه مقدار نهایی برای مدل CAViaR و روش دوم برآورد ES با استفاده از تکنیک رگرسیون ساده می باشد. نتایج نشان دهنده این است که مدل های CAViaR بهترین عملکرد هنگام داشتن یک DGP (توزیع تعمیم یافته پارتو)دنباله کشیده را دارند.
نمایه ها:
ارزش در معرض ریسک |
ذخایر سرمایه |
چارک |
مدل کاویار | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


سنتز سیمهای مولکولی پینسری NCN پلاتین (II)
بررسی مورفولوژیکی ژن rolB آگروباکتریوم ریزوژنز
امواج پیچشی طول موج بلند در جت های تاج خورشید
مطالعه خواص نیمه رساناهای مغناطیسی رقیق شده
اثر مورفولوژی MgO در بستر کاتالیستی MgO/Fe-Co برسنتز نانو لوله های کربنی سنتز شده به روش CCVD
مدل سازی و پیش بینی QSPR فعالیت آنتی اکسیدانهای مهارکننده رادیکالی

سنتز برخی ترکیبات هتروسیکل اکسیژن دار با استفاده از کاتالیزور نانومگنتیت
بررسی انتشار امواج شوک در پلاسمای کوانتومی
بررسی نگاشتهای گرافی با مجموعه نقاط تناوبی آن بسته
نوسانات نوترینو
تثبیت نانوذرات اکسید روی در بستر سیلیسیمی مزوحفره SBA-15وبررسی فعالیت کاتالیزوری آن در واکنش های چند جزئی
هندسه فازی و تصاویر دیجیتال

سایر مطالب

*