برآورد شاخص دم برای توزیع‌های پایدار با استفاده از نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار x

برآورد شاخص دم برای توزیع‌های پایدار با استفاده از نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دارسنتز ترکیبات هتروسیکلی با استفاده ازمشتقات 2-کلرو کینولین-3-کربالدهید،تیو کربوهیدرازید،تیو سمی کاربازیدوفناسیل برومید
الگوریتم سیمپلکس تعمیم یافته برای حل مسائل برنامه ریزی خطی با رتبه بندی اعداد فازی تعمیم یافته
محاسبه اتلاف انرژی ذرات پراکنده شده در واکنش انشقاقی پروتون-دوترون با انرژی 135MeV در دیوار جلویی سیستم آشکارسازی بینا‌ (BINA)
تحلیل تکتونیک فعال دشت مشهد با استفاده از پارامتر های مورفومتریک
برآورد رگرسیون چندک با استفاده از روش های پارمتری و ناپارامتری
فارسی : روش عملیاتی موجک لژاندر برای حل عددی دستگاه معادلات انتگرال-دیفرانسیل غیرخطی ولترا انگلیسی: Legendre wavelets operational method for the numerical solutions of n

بررسی مشخصات زوجین وارتباط آن با نوع و شدت همسرآزاری در زنان مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده شهر تهران، سال 1378
بررسی مقایسه میزان آگاهی معلمین و مراقبین بهداشت مدارس ابتدائی تهران از سطوح پیشگیری گلودرد چرکی(استرپتوکوکی)کودکان با تاکید بر پیشگیری سط
بررسی فعالیتهای کلینیکهای تنظیم خانواده در زمینه جلوگیری از بارداری و کلینیکهای تنظیم خانواده منتخب تهران
بررسی دانش و عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه تریاژ در سال 1385-1384
بررسی مقایسه ای تاثیر بکارگیری پانسمان هیدروکلوئیدی و سیلورسولفادیازین 1درصد بر وضعیت زخم سوختگی درجه دو در یکی از بیمارستانهای منتخب دانش
بررسی شیوع و شدت سندرم پیش از قاعدگی در دانش‌آموزان سال آخر دبیرستانهای شهر کرمان
حمایت از ما | مشهدهاست
`

برآورد شاخص دم برای توزیع‌های پایدار با استفاده از نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار


چکیده در دهه‌های اخیر با توجه به پیشرفت سریع علوم، نیاز به مدل‌بندی پدیده‌های طبیعی که دارای بسامد بالا هستند مانند داده‌های اقتصادی امری بدیهی است. در این راستا خانواده توزیع‌های ?-پایدار با داشتن خواص مطلوب (دم‌های کلفت و چولگی ) مناسب‌تر یا به عبارتی واقع بینانه‌تربرای این مدل‌بندی هستند. خانواده توزیع‌های پایدار دارای چهار پارامتر می‌باشد که دراین بین پارامتر پایداری به دلیل تعیین شکل و نوع توزیع از اهمیت بیشتری برخوردار است. به دلیل پرکاربرد بودن این توزیع‌ها و تغییر شکل و تغییر شکل وماهیت توزیع با تغییر در پارامتر پایداری (شاخص‌دم )، برآورد پارامتر مذکور این توزیع‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، لذا محققین زیادی در خصوص برآورد پارامتر پایداری فعالیت نموده‌اند که منجر به ارائه چند روش شده است. مشهورترین روش که به دلیل سادگی در بیشتر موارد به کار می‌رود توسط هیل درسال (1975) ارائه شد. این برآوردگر بر پایه دو آماره ترتیبی بنا نهاده شده است. البته روش هیل دارای نقاط ضعفی می‌باشد. از جمله اینکه برآورد به انتخاب مشاهدات مرزی واقع در دم این کلاس از توزیع‌ها استوار نیست. در این تحقیق روشی ارائه می شود که از طریق اصلاحاتی در برآوردگر هیل حساسیت آن را نسبت به انتخاب مقادیر مرزی کاهش داده از این طریق نوسان این برآوردگر کاهش می‌یابد. در ادامه جهت بالا بردن کارائی برآوردگر پیشنهاد شد از روش نمونه‌گیری مجموعه‌ی رتبه‌دار استفاده شود. روش معرفی شده در مثال‌های شبیه‌سازی و کاربردی ارزیابی می‌شود. واژه‌های کلیدی: توزیع ?-پایدار، پارامتر پایداری، برآوردگرRBM، نمونه‌گیری مجموعه‌ی رتبه‌دار.
نمایه ها:
توزیع های پایدار |
نمونه گیری مجموعه ی رتبه دار | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


نقش QCDNUM در فیزیک انرژی های بالا
بررسی محاسن و معایب روش هموتوپی
سنتز سیمهای مولکولی پینسری NCN پلاتین (II)
بررسی مورفولوژیکی ژن rolB آگروباکتریوم ریزوژنز
امواج پیچشی طول موج بلند در جت های تاج خورشید
مطالعه خواص نیمه رساناهای مغناطیسی رقیق شده

پلی مورفیسم ژن GSTT1 و میزان موفقیت در لقاح مصنوعی و انتقال جنین
ناهمسانگردی پرتو های کیهانی
حل عددی مسایل بهینه سازی به روش لاگرانژی افزوده
نکاتی از نامساوی کرامر رائو با دیدگاه بیزی
نانوذرات ترکیبی سولفید فلزات واسطهCd، Zn و Cu به عنوان نیمه‌رساناها
نامساوی های نوع هرمیت - هادامارد برای تابع h-محدب

سایر مطالب

*