خواص مغناطیسی عایق‌های توپولوژی سه بعدی در حضور ناخالصی‌های مغناطیسی x

خواص مغناطیسی عایق‌های توپولوژی سه بعدی در حضور ناخالصی‌های مغناطیسیفارسی : روش عملیاتی موجک لژاندر برای حل عددی دستگاه معادلات انتگرال-دیفرانسیل غیرخطی ولترا انگلیسی: Legendre wavelets operational method for the numerical solutions of n
جذب سطحی و تخریب فوتوکاتالیزگری رودامین ب با استفاده از نانو ذرات CdSe وCdS
توسعه روش های تفکیک منحنی در راستای طبقه بندی و تفکیک داده های کروماتوگرافی مجهز به طیف سنج جرمی: کاربرد در مطالعات متابولومیکس
پتروگرافی و پترولوژی توده گرانیتوئیدی انجیره، جنوب آورزمان، ملایر
شیوع مارکرهای جزایر بیماریزا در باکتری اشریشیاکلای یوروپاتوژنیک جدا شده ، از بیماران بستری شده در بیمارستان‌های اموزشی زابل
مطالعه ای بر مدل رگرسیون پله ای

بررسی میزان آگاهی دبیران مدارس راهنمایی از نیازهای روانی نوجوانان 12-15 سال شهر تهران سال 1373
بررسی ارتباط افسردگی پس از زایمان با برخی از عوامل فردی و روانی-اجتماعی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر رشت در سال 1383
بررسی تاثیر برنامه بازتوانی قلبی بر تظاهرات بالینی و بستری شدن مجدد بیمارانی که تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر قرار گرفته‌اند، در بیمارستا
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بهداشتی درمانی شهرستان مشهد پیرامون کنترل رشد جمعیت و روشهای پیشگیری از بارداری و ارتباط آنها با یکدیگر
بررسی تاثیر طب فشاری در کاهش تهوع و استفراغ دوران بارداری در زنان باردار شهر کرمان سال 1379
بررسی و مقایسه نگرش و انگیزه پرستاران شاغل در بیمارستانهای عمومی آموزشی و مراکز عالی آموزشی پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهرا
حمایت از ما | مشهدهاست
`

خواص مغناطیسی عایق‌های توپولوژی سه بعدی در حضور ناخالصی‌های مغناطیسی


عایق‌ها موادی هستند که در مقایسه با نیمه‌رساناها و رساناها گاف انرژی نسبتاً بزرگی دارند و به چندین دسته تقسیم می‌شوند. دسته‌ای از این مواد، عایق‌های توپولوژی هستند که به دلیل رفتار متفاوت آنها نسبت به عایق‌های باندی توجه خاصی را به خود جلب کرده‌اند. عایق‌های توپولوژی سه بعدی (دو بعدی) موادی هستند که در طیف انرژی حجمی (سطحی) آنها گاف وجود دارد (0.3 eV). در حالیکه حالت‌های سطحی (لبه‌ای) بدون گاف هستند. حالت‌های بدون گاف سطحی (لبه‌ای) سبب بروز رفتارهای رساناگونه از عایق می‌شود. این حالت‌های سطحی (لبه‌ای) بدلیل وجود تقارن وارونیِ زمان از هر گونه اختلالات موضعی محافظت شده و نمی‌توان به راحتی آنها را از بین برد. این مواد در سال 2006 به صورت نظری پیش بینی شده و به صورت تجربی در ساختارهای متفاوتی شامل چاه پتانسیل HgTe/CdTe و بلور Bi_2 Se_3 مشاهده شدند. یکی از خاصیت‌های بسیار مهم در این مواد وجود برهم‌کنش بسیار قوی بین اسپین الکترون و تکانه آن است که به برهم‌کنش اسپین - مدار معروف بوده و سبب پدیدار شدنِ خواصِ منحصر به فرد الکتریکی، مغناطیسی و ترمودینامیکی شده است. اما بسیاری از پدیده‌های جالب وقتی خود را نشان می‌دهند که به روش‌هایی در حالت‌های سطحی (لبه‌ای) گاف انرژی ایجاد شده باشد. یکی از این روش‌ها آلایشِ حجم این مواد توسط یون‌های مغناطیسی از قبیل Fe ، Mn و غیره است. در این پایان نامه با در نظر گرفتن ناخالصی مغناطیسی در عایق‌های توپولوژی و برهمکنشِ هایزنبرگ الکترون‌های روی سطح با این ناخالصی‌ها‌، خواص مغناطیسی و ترمودینامیکی سیستم را مورد بررسی قرار می‌دهیم. با استفاده از رهیافت نظریه‌ی میدان متوسط رفتار مغناطش? پذیرفتاری مغناطیسی و گرمای ویژه‌یِ ناخالصی‌ها و الکترون را نسبت به دما به ازای ? های مختلف، مطالعه می‌کنیم. نتایج نشان می‌دهد که دمای بحرانیِ T_c (دمایی که مغناطش در آن صفر می‌شود) به مقدار آلایش (x) ، اندازه‌ی اسپین ناخالصی (S) و پتامسیل شیمیایی ? وابسته است. هر چه پتانسیل شیمیایی بیشتر می‌شود T_c کمتر شده و به صفر نزدیک می‌شود. همچنین سعی کردیم رفتار پذیرفتاری مغناطیسی و گرمای ویژه را به ازای های مختلف بر حسب دما مطالعه کنیم. در آخر نمای بحرانی -^?^+,? را بدست آوردیم.
نمایه ها:
عایق‌های توپولوژی |
عایق‌های توپولوژی مغناطیسی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


سنتز سیمهای مولکولی پینسری NCN پلاتین (II)
بررسی مورفولوژیکی ژن rolB آگروباکتریوم ریزوژنز
امواج پیچشی طول موج بلند در جت های تاج خورشید
مطالعه خواص نیمه رساناهای مغناطیسی رقیق شده
اثر مورفولوژی MgO در بستر کاتالیستی MgO/Fe-Co برسنتز نانو لوله های کربنی سنتز شده به روش CCVD
مدل سازی و پیش بینی QSPR فعالیت آنتی اکسیدانهای مهارکننده رادیکالی

مسایل نقطه زینی و روش های حل آنها
پلی مورفیسم ژن GSTT1 و میزان موفقیت در لقاح مصنوعی و انتقال جنین
ناهمسانگردی پرتو های کیهانی
حل عددی مسایل بهینه سازی به روش لاگرانژی افزوده
نکاتی از نامساوی کرامر رائو با دیدگاه بیزی
نانوذرات ترکیبی سولفید فلزات واسطهCd، Zn و Cu به عنوان نیمه‌رساناها
*