رتبه بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران با استفاده از مدلهای الکتره ترای و تاپسیس بر پایه شاخص های مالی x

رتبه بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران با استفاده از مدلهای الکتره ترای و تاپسیس بر پایه شاخص های مالیفارسی : روش عملیاتی موجک لژاندر برای حل عددی دستگاه معادلات انتگرال-دیفرانسیل غیرخطی ولترا انگلیسی: Legendre wavelets operational method for the numerical solutions of n
جذب سطحی و تخریب فوتوکاتالیزگری رودامین ب با استفاده از نانو ذرات CdSe وCdS
توسعه روش های تفکیک منحنی در راستای طبقه بندی و تفکیک داده های کروماتوگرافی مجهز به طیف سنج جرمی: کاربرد در مطالعات متابولومیکس
پتروگرافی و پترولوژی توده گرانیتوئیدی انجیره، جنوب آورزمان، ملایر
شیوع مارکرهای جزایر بیماریزا در باکتری اشریشیاکلای یوروپاتوژنیک جدا شده ، از بیماران بستری شده در بیمارستان‌های اموزشی زابل
مطالعه ای بر مدل رگرسیون پله ای

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بهداشتی درمانی شهرستان مشهد پیرامون کنترل رشد جمعیت و روشهای پیشگیری از بارداری و ارتباط آنها با یکدیگر
بررسی تاثیر طب فشاری در کاهش تهوع و استفراغ دوران بارداری در زنان باردار شهر کرمان سال 1379
بررسی و مقایسه نگرش و انگیزه پرستاران شاغل در بیمارستانهای عمومی آموزشی و مراکز عالی آموزشی پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهرا
بررسی مشخصات زوجین وارتباط آن با نوع و شدت همسرآزاری در زنان مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده شهر تهران، سال 1378
بررسی مقایسه میزان آگاهی معلمین و مراقبین بهداشت مدارس ابتدائی تهران از سطوح پیشگیری گلودرد چرکی(استرپتوکوکی)کودکان با تاکید بر پیشگیری سط
بررسی فعالیتهای کلینیکهای تنظیم خانواده در زمینه جلوگیری از بارداری و کلینیکهای تنظیم خانواده منتخب تهران
حمایت از ما | مشهدهاست
`

رتبه بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران با استفاده از مدلهای الکتره ترای و تاپسیس بر پایه شاخص های مالی


پویایی و تداوم سریع روند توسعه بنگاه‌های اقتصادی و در پی آن کل اقتصاد کشور در گرو شناخت کامل و صحیحی از نقاط قوت و ضعف فعالیت های اقتصادی بنگاه‌های کشور است و از آنجایی که نقاط قوت و ضعف مفاهیم نسبی هستند که بر مبنای مقایسه استوار می‌باشند، فهرست‌های رتبه بندی، مقایسه صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور با یکدیگر زمینه‌ای را فراهم می‌کند که می‌تواند راهنمای مفیدی برای مدیران، سیاست گذاران و سرمایه گذاران باشد و منجر به تحقیقات پژوهشگران در جهت شناخت فضای کسب و کار از زوایای تازه‌ای گردد. طبقه بندی و رتبه بندی شرکت‌های مختلف در صنایع مختلف می‌تواند آیینه تمام نمایی از وضعیت شرکت‌های مختلف نسبت به رقبای خود بشمار آید و نقاط قوت و ضعف درونی و نیز نقاط فرصت و تهدید بیرونی شرکت ها را مشخص نماید. ولیکن مسئله ای که حائز اهمیت است مدل طبقه بندی، معیارها و تکنیک های ریاضی مناسب جهت طبقه بندی و در نهایت رتبه بندی می‌باشد. تا کنون هیچ گونه تکنیک کیفی که بتوان بر اساس آن شرکتها را در دسته های مختلف اعم از موفق(عملکرد مالی خوب)، کمتر موفق(عملکرد مالی متوسط) و ناموفق(عملکرد مالی ضعیف) دسته بندی کرد، نه تنها در بورس اوراق بهادار بلکه در ایران نیز انجام نشده است. در این تحقیق بر آنیم تا با استفاده از روش ELECTRE-TRI ، شرکت‌های موجود در بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار داده و آنها را در سه طبقه موفق(عملکرد مالی خوب)، کمتر موفق(عملکرد مالی متوسط) و ناموفق(عملکرد مالی ضعیف) بچینیم. قرار گرفتن هر یک از این شرکتها در طبقات ذکر شده با استفاده از دو دیدگاه خوشبینانه و بدبینانه و بر اساس شاخص های تعریف شده انجام می‌شود. سپس در دل هر یک از طبقات رتبه بندی انجام شده و در نهایت روش مذکور با روش TOPSIS مقایسه گردیده و مزایای آن نسبت به TOPSISنیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.
نمایه ها:
الکتره ترای |
طبقه بندی |
ارزیابی عملکرد |
تاپسیس | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی مورفولوژیکی ژن rolB آگروباکتریوم ریزوژنز
امواج پیچشی طول موج بلند در جت های تاج خورشید
مطالعه خواص نیمه رساناهای مغناطیسی رقیق شده
اثر مورفولوژی MgO در بستر کاتالیستی MgO/Fe-Co برسنتز نانو لوله های کربنی سنتز شده به روش CCVD
مدل سازی و پیش بینی QSPR فعالیت آنتی اکسیدانهای مهارکننده رادیکالی
بررسی واکنشهای همجوشی-شکافت یون های سنگین با استفاده از روش دینامیکی لانگوین

سنتز چند جزئی ترکیبات هتروسیکل اکسیژن‏دار با استفاده از کاتالیزگر‏های سازگار با محیط زیست
n-زبردوری بودن عملگرهای m-طول پا روی فضاهای باناخ
سنتز برخی ترکیبات هتروسیکل اکسیژن دار با استفاده از کاتالیزور نانومگنتیت
بررسی انتشار امواج شوک در پلاسمای کوانتومی
بررسی نگاشتهای گرافی با مجموعه نقاط تناوبی آن بسته
نوسانات نوترینو

سایر مطالب

*