یک روش یکنواخت برای حل یک دسته ازمعادلات انتگرال دیفرانسیل غیر خطی مرتبه دوم x

یک روش یکنواخت برای حل یک دسته ازمعادلات انتگرال دیفرانسیل غیر خطی مرتبه دوممحاسبه اتلاف انرژی ذرات پراکنده شده در واکنش انشقاقی پروتون-دوترون با انرژی 135MeV در دیوار جلویی سیستم آشکارسازی بینا‌ (BINA)
تحلیل تکتونیک فعال دشت مشهد با استفاده از پارامتر های مورفومتریک
برآورد رگرسیون چندک با استفاده از روش های پارمتری و ناپارامتری
فارسی : روش عملیاتی موجک لژاندر برای حل عددی دستگاه معادلات انتگرال-دیفرانسیل غیرخطی ولترا انگلیسی: Legendre wavelets operational method for the numerical solutions of n
جذب سطحی و تخریب فوتوکاتالیزگری رودامین ب با استفاده از نانو ذرات CdSe وCdS
توسعه روش های تفکیک منحنی در راستای طبقه بندی و تفکیک داده های کروماتوگرافی مجهز به طیف سنج جرمی: کاربرد در مطالعات متابولومیکس

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بهداشتی درمانی شهرستان مشهد پیرامون کنترل رشد جمعیت و روشهای پیشگیری از بارداری و ارتباط آنها با یکدیگر
بررسی تاثیر طب فشاری در کاهش تهوع و استفراغ دوران بارداری در زنان باردار شهر کرمان سال 1379
بررسی و مقایسه نگرش و انگیزه پرستاران شاغل در بیمارستانهای عمومی آموزشی و مراکز عالی آموزشی پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهرا
بررسی مشخصات زوجین وارتباط آن با نوع و شدت همسرآزاری در زنان مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده شهر تهران، سال 1378
بررسی مقایسه میزان آگاهی معلمین و مراقبین بهداشت مدارس ابتدائی تهران از سطوح پیشگیری گلودرد چرکی(استرپتوکوکی)کودکان با تاکید بر پیشگیری سط
بررسی فعالیتهای کلینیکهای تنظیم خانواده در زمینه جلوگیری از بارداری و کلینیکهای تنظیم خانواده منتخب تهران
حمایت از ما | مشهدهاست
`

یک روش یکنواخت برای حل یک دسته ازمعادلات انتگرال دیفرانسیل غیر خطی مرتبه دوم


با نگاهی گذرا به جهان اطراف خود می توانیم انبوهی از مسایل و پدیده هایی را مشاهده کنیم که به گونه ای به مسایل معادلات انتگرال – دیفرانسیل مربوط می باشند. معادلات انتگرال – دیفرانسیل غیرخطی در زمینه های مختلفی از جمله دینامیک سیالات، فیزیک پلاسما، زیست شناسی و شیمی استفاده می شود. در عمل تحلیلی برای چنین معادلاتی وجود نداشته و یا حصول آن بسیار سخت است. بنابراین در سال‌های اخیر، تکنیک های مختلف عددی برای دستیابی به جواب این گونه معادلات پیشنهاد شده است. این روش ها به دنبال حصول پاسخ تقریبی برای معادلات انتگرال – دیفرانسیل غیرخطی هستند. بعضی از این روش‌ها عبارتند از: روش آدومیان، روش هوموتوپی، روش اسپلاین، روش چند جمله ای های تیلور، ترکیب تبدیل لاپلاس، روش آدومیان و روش پاسخ حد بالا و پایین. در این پایان نامه، از یک روش کارآمد بر پایه پاسخ های حد بالا و پایین در به‌وجود آوردن دو دنباله از پاسخ های حد بالای در حال کم شدن و حد پایین در حال زیاد شدن است که به پاسخ معادله ها همگراست، استفاده می‌کنیم. در فصل اول، مقدماتی از آنالیز ریاضی را بیان کرده و به معرفی برخی از چند جمله ای ها مورد استفاده می پردازیم. در فصل دوم، روش های انتگرال گیری عددی را معرفی کرده و ویژگی های آنها را مطرح کرده واشکالات عمده آنها را بررسی می کنیم. در فصل سوم، مقدماتی از معادلات انتگرال و معادلات انتگرال دیفرانسیل را بیان می‌کنیم، به انواع این معادلات می پردازیم و روش‌های حل آنها از جمله: روش‌های تصویری و هم مکانی و گالرکین را بیان می کنیم. در فصل چهارم، پاسخ های حد بالا و همچنین مراحل در حال افزایش پاسخ های حد پایین برای یک دسته از معادلات بیضوی غیر خطی ارایه شده است. یکنواختی هر دو مرحله اثبات شده است و بر پایه پاسخ های حد بالا یک الگوریتم برای حل معادلات دیفرانسیل خطی ارایه شده است. علاوه بر این یک الگوریتم کارآمد بر پایه یک روش یکنواخت برای حل یک دسته از معادلات انتگرال دیفرانسیل غیرخطی از مرتبه 2 و قضیه هایی که نشان از وجود چنین دنباله هایی را می کنند ارایه شده است. در فصل پنجم، نتایج عددی الگوریتم جدید فراهم شده است.
نمایه ها:
انتگرال دیفرانسیل غیر خطی |
اصل ماکزیمم |
معادلات انتگرال غیرخطی |
روش یکنوا | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی محاسن و معایب روش هموتوپی
سنتز سیمهای مولکولی پینسری NCN پلاتین (II)
بررسی مورفولوژیکی ژن rolB آگروباکتریوم ریزوژنز
امواج پیچشی طول موج بلند در جت های تاج خورشید
مطالعه خواص نیمه رساناهای مغناطیسی رقیق شده
اثر مورفولوژی MgO در بستر کاتالیستی MgO/Fe-Co برسنتز نانو لوله های کربنی سنتز شده به روش CCVD

حل عددی مسایل بهینه سازی به روش لاگرانژی افزوده
نکاتی از نامساوی کرامر رائو با دیدگاه بیزی
نانوذرات ترکیبی سولفید فلزات واسطهCd، Zn و Cu به عنوان نیمه‌رساناها
نامساوی های نوع هرمیت - هادامارد برای تابع h-محدب
سنتز چند جزئی ترکیبات هتروسیکل اکسیژن‏دار با استفاده از کاتالیزگر‏های سازگار با محیط زیست
n-زبردوری بودن عملگرهای m-طول پا روی فضاهای باناخ

سایر مطالب

*